Profil školy História školy Pavol Ušák Oliva ŠKOLSKÝ PORIADOK Rada školy - zloženie Rady školy Rada školy - štatút absolventi Správa o vých.-vzdel. činnosti 2015/2016 Školský vzdelávací program Predmetové komisie v školskom roku 2015 - 2016 Kredity

História školy


Z kr
átkej histórie Cirkevného gymnázia v Poprade

Začiatok školského roka 2002/2003 v Poprade bol významný tým, že popri už existujúcej Základnej škole Štefana Mnoheľa a Základnej umelecke jškole priZŠ Š. Mnoheľa - ktoré sú cirkevnými školami, začalo písať svoju históriu novozriadené Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie.

Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti otvorenia školského roku pre žiakov všetkých popradských cirkevných škôl celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup. Vo svojej homílii sa sústredil na účinky Ducha Svätého, zvlášť vysvetlil čo znamená dar múdrosti. Múdry človek nie je ten, ktorý má veľa vedomosti, alebo veľký intelektuálny rozhľad. Múdry človek má využívať svoje poznanie, schopnosti a zručnosti v súlade s kresťanskou morálkou, má poznať a rozlišovať dobro od zla, to čo je užitočné od neužitočného. V tomto duchu poprial všetkým žiakom, osobitne študentom 1. ročníka nového gymnázia, veľa úspechov pri štúdiu.
Na slávnosti boli okrem iných prítomní Ing. Milan Baran, prednosta Okresného úradu v Poprade, Ing. Štefan Kubík, primátor mesta Poprad, Doc. ThDr. Anton Tyrol, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku a sestra básnika - kňaza Pavla Ušáka Olivu, pani A. Hana Kostolanská spolu so zástupcami obce Kátlovce, rodnej obce básnika - kňaza, ktorého meno je v názve školy a ktorý je pochovaný na cintoríne v Poprade.
Vtedajší riaditeľ školy PaedDr. Ján Dravecký vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil význam kresťanskej výchovy pre mladého človeka, dôležitosť formovania výchovného prostredia preniknutého svetlom viery, ktorým katolícka škola má byť. V súčasnosti v cirkevnom gymnáziu Pavla U. Olivu sú v každom ročníku dve triedy a z nášho gymnázia už odchádzajú prví maturanti. Mnohí z nich si už našli svoje miesta na rôznych vysokých školách na Slovensku, ale aj v zhraničí. Želáme si spoločne, aby počas vysokoškolského štúdia boli úspešní a robili dobré meno nášmu cirkevnému gymnáziu.

Zriadenie školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, na základe žiadosti Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Spišskom Podhradí č. 2347/01 zo dňa 19.10.2001, podľa § 6 odst. 3 písm. a/ zákona SNR číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a s prihliadnutím na príslušné ustanovenie vyhlášky číslo 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl zaraďuje do siete škôl v Slovenskej republike

Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu - 058 01 Poprad, Ul. Dlhé hony 3522/2


Štúdium na vyššie uvedenom gymnáziu je 4 - ročné, študijný odbor 7902500 - gymnázium so všeobecným zameraním. Výchovno-vzdelávací proces sa bude zabezpečovať podľa učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR pre túto formu gymnaziálneho štúdia. S učebným plánom súhlasíme tak, ako ste nám ho predložili a odporúčame učebný plán vydať. Školu môžete zriadiť tak, aby sa s výchovno-vzdelávacím procesom začalo od 1. septembra 2002 začínajúc prvým ročníkom. V Bratislave, 4.2.2002

PaedDr. Ján Galbavý,
generálny riaditeľ sekcie ZŠ, SŠ a školských zariade

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom