Správa o VVČ


Správa ovýchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

 

podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

za školský rok 2018/2019

  • 2. ods. 1 a
 1. Identifikačné údaje

Názov školy

Spojená škola sv. Jána Pavla II. – Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Adresa školy

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

Telefón

+421 52 772 1389

E-mail

scspp@scspp.sk

www stránka

gympuo.edupage.org

Zriaďovateľ

 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

 1. zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

 Ing. Katarína Krajňáková

 052/7721389

 0901 735 123

 krajnakova@scspp.sk

ZRŠ

 PaedDr. Andrea Kleinová

 052/7721389

 0901 735 127

 kleinova@scspp.sk

  1. Rada Spojenej školy sv. Jána Pavla II.

meno, priezvisko

Zástupca za

Mgr. Jozef Petrenčík

zriaďovateľa  školy – predseda rady školy

Mgr. Jozef Benko

zriaďovateľa  školy

Mgr. Marek Wolanszký

zriaďovateľa  školy

Ing. Eva Gabonayová

pedagogických zamestnancov Gymnázia

Mgr. Marián Halavin

pedagogických zamestnancov ZŠ

Mgr. Janka Dudeková

pedagogických zamestnancov ZUŠ

Monika Makovská

prevádzkových pracovníkov

PaedDr. Marcel Karkoška

rodičov žiakov Gymnázia

Mgr. Lucia Gallovičová

rodičov žiakov ZŠ

Ing. Peter Vojtech 

rodičov žiakov ZUŠ

Benjamín Minárik

žiakov školy

 

 

 

   • 2. ods. 1 b
  1. Informácie o počte žiakov

Počet žiakov školy: 76

Počet tried: 4

 

Podrobnejšie informácie:

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I. A

15

 

II. A

25

 

III. A

23

 

IV. A

11

 

 1. Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

CVB

CVD

CVF

CVC

CVI

CVM

CVS

DEJ

EKO

ESV

FIL

FRJ

FYZ

 

I. A

1,93

2,64

 

 

 

 

 

 

 

1,87

 

 

 

1,57

2,86

 

II. A

2,56

2,6

 

 

 

 

 

 

 

1,68

2,04

 

 

1,5

2,36

 

III. A

2,22

 

 

 

 

 

 

 

 

1,65

 

 

 

2,18

2

 

 

IV. A

2,36

1,36

 

 

 

 

 

 

 

1,36

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

GEG

CHE

INF

KNB

KAJ

KNJ

MAT

NAS

NEJ

OBN

POE

PSY

NBK_

SEB

SED

I. A

1,93

2,53

2,57

1,57

 

 

2,71

 

2,71

 

 

 

 

 

 

II. A

1,64

2,32

2,12

1,08

 

 

2,56

 

2,92

1,8

 

 

 

 

1,45

III. A

 

2

1,87

1,48

1,91

 

2,52

 

1,92

1,13

 

 

 

1,88

 

IV. A

1,45

 

 

 

2,18

 

1,82

 

2,09

1,45

 

 

1

1,33

 

 

Trieda

EMS

SEF

SEG

SEC

SEN

SEM

SNB

SEY

SUU

SJL

SOC

SVS

SPR

TSV

I. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,57

 

 

1

1

II. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

1,16

1

III. A

1,5

1,25

 

1,85

2

1,63

 

1,29

 

1,87

 

 

1,17

1

IV. A

 

1

 

1

4

3

 

1,17

 

1,73

 

 

1

1

 

Trieda

UKL

ZSP

I. A

2,07

1

II. A

1,76

 

III. A

 

 

IV. A

1

 

 

   •  

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyzname-naní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifi-

kovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

 

I. A

15

1

4

10

0

0

0

0

0

 

II. A

25

2

9

14

0

0

0

0

0

 

III. A

23

10

7

4

0

2

0

2

0

 

IV. A

11

4

4

3

0

0

0

2

0

 

 

Doch.

 žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Počet

 

Zamešk.

 

 

Zam. na

Ospravedlnené

Ospr. na

 

Neospravedlnené

 

Neosp. na

 

 

 

 

 

hod.

 

 

 

žiaka

 

 

 

 

 

žiaka

 

 

 

 

 

 

 

žiaka

 

 

I. A

15

2582

 

172,13

 

2579

 

 

171,93

 

 

3

 

 

 

 

0,20

 

 

 

II. A

25

3604

 

146,88

 

3603

 

 

146,84

 

 

1

 

 

 

 

0,04

 

 

 

III. A

23

3074

 

133,65

 

3074

 

 

133,65

 

 

0

 

 

 

 

0,00

 

 

 

IV. A

11

1254

 

114,00

 

1248

 

 

113,45

 

 

6

 

 

 

 

0,55

 

 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet

 

Úroveň

Počet

(M/

 

PFIČ

PFIČ

 

1

 

2

 

3

4

 

5

 

Ústna

Ústna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž)

 

priemer

počet

priemer

počet

Ústna

Ústna

Ústna

Ústna

Ústna

priemer

počet

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

B2

11

 

(2/9)

49,02%

11

 

69,09%

11

 

4

 

3

 

 

3

1

 

 

 

2,09

11

 

 

 

 

Biológia

 

 

3

 

(0/3)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1,33

3

 

 

 

 

Dejepis

 

 

 

4

 

(1/3)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

4

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

1

 

(0/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2,00

1

 

 

 

 

Fyzika

 

 

 

1

 

(1/0)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

1

 

 

 

 

Geografia

 

 

2

 

(0/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2,50

2

 

 

 

 

Chémia

 

 

 

1

 

(0/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2,00

1

 

 

 

 

Informatika

 

 

1

 

(0/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3,00

1

 

 

 

 

Matematika

 

 

3

 

(1/2)

31,13%

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,67

3

 

 

 

 

Nemecký jazyk

B1

1

 

(0/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2,00

1

 

 

 

 

Občianska

 

 

6

 

 

(1/5)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1,50

6

 

 

 

 

náuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk

 

11

 

 

(2/9)

62,09%

11

 

88,32%

11

 

7

 

1

 

 

2

1

 

 

 

1,73

11

 

 

 

 

a literatúra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          1. Prezentácia na verejnosti

Komplexnú prípravu žiaka Gymnázia sv. Jána Pavla II. na ďalšie vzdelávanie dopĺňa duchovný program školy, ako sú duchobné obnovy pre študentov jednotlivých ročníkov pod vedením školského kaplána, týždenné sväté omše, adorácie v školskej kaplnke, pravidelné sv. spovede a duchovné obnovy.

Gymnázium sv. Jána Pavla II. zorganizovalo  30. novembra 2018 DOD – Deň otvorených dverí. Záujemcovia o našu školu mali možnosť zoznámiť sa s našimi pedagógmi, s budovou školy, priamo zažiť otvorenú vyučovaciu hodinu s interaktívnymi aktivitami z rôznych predmetov, kde sa zapojili do vzdelávacieho procesu.

Prezentácia gymnázia sa uskutočňovala pravidelnými príspevkami do farského časopisu Brána, pravidelnými príspevkami na webovej stánke školy, Facebooku, Televízii LUX, Podtatranských novinách, na nástenkách v kostoloch mesta Poprad, informačnými letákmi o Dni otvorených dverí s pozvánkami v popradskej farnosti, v okolitých farnostiach a v základných školách popradského a kežmarského okresu. Vyhlásenie prijímacích skúšok na gymnázium sa uskutočňovalo v kostoloch popradských farností a v okolitých farnostiach.

Naši žiaci verejnými zbierkami prispievali na rôzne charitatívne a misijné podujatia (Biela pastelka, Hodina deťom, Deň narcisov). Zúčastnili sa aktivít Dňa počatého dieťaťa, Godzone, Diecézneho stretnutia mládeže Vykroč, navštívili Detský domov v Spišskej Novej Vsi.

Žiaci sa zúčastnili rôznych školských vzdelávacích a spoločensko-kultúrnych podujatí:

Návštevy divadelných predstavení v slovenskom a anglickom jazyku v Poprade, Spišskej Novej Vsi, školské výlety v rámci Slovenska, stužková slávnosť – pri príležitosti ukončenia štúdia na gymnáziu, imatrikulácia – prijatie žiakov 1. ročníka gymnázia do študentského cechu, Medzinárodný festival horských filmov – každoročné podujatie v meste Poprad, Vianočný jarmok – spojený so sv. omšou a predajom vianočných výrobkov, Vianočná akadémia žiakov školy – každoročné podujatie pre žiakov a učiteľov školy.

Organizujeme športové, biblické, kultúrne súťaže, v prípade, ak sme poverení odborom školstva - krajským školským úradom. (Cezpoľný beh pre stredné školy, školský olympijsky deň, informatická súťaž i_Bobor, regionálne kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy „ ...a Slovo bolo u Boha“, Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Olympiáda zo slovenského jayzka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka, biologická olympiáda a biblická olympiáda.  SOČ -  stredoškolska odborná činnosť, súťaž o najlepší preklad, Európsky deň jazykov, besedy so spisovateľmi, návštevy Podtatranskej knižnice a kníhkupectva Martinus. Vďaka projektu Erasmus+ sa žiaci zúčastnili dvojtýždňového študijného pobytu na Slovensku a v Maďarsku, kde so svojimi učiteľmi a rovesníkmi z Európskej únie mali možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, kde denne absolvovali semináre v cudzom jazyku. Ďalej sa zúčastňujeme športových súťaží, ako je futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj a iné. Žiaci prvého ročníka úspešne ukončili lyžiarsky výcvik. Mnohí študenti za úzkej spolupráce študentskej rady sa podieľajú na rôznych charitatívnych podujatiach: Študentská kvapka krvi, v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých pre ich pomoc predaj bielej ceruzky a pomoc pri organizovaní zbierky pre telesne postihnuté osoby.

 

Žiaci reprezentovali gymnázium  v týchto súťažiach:

 

 

P.č.

Názov súťaže

Meno žiaka, trieda

Okres

Kraj

Slovensko

Región

Obvod

Dekanát

Diecéza

1.

Olympiáda v ANJ

Bianka Tanyasiová, 3. AG

       

5. miesto

   

2.

 

Biblická olympiáda

Eliška Mašlonková, 1. AG

         

2. miesto

8. miesto

   

Bianka Tanyasiová, 3. AG

             
   

Ľubomíra Ondrušová,3.AG

             

3.

 

Olympiáda v NEJ

Michal Riedl, 2. AG

       

5. miesto

   
   

Štefánia Budzáková, 3. AG

       

2. miesto

   

4.

 

SOČ

Lucia Zvalená, 3. AG

 

4. miesto

         

5.

 

Biologická olympiáda

Anna Voščeková, 2. AG

 

3. miesto

         

6.

 

...a Slovo bolo u Boha...

Sára Bretzová, 2. AG

 

3. miesto

         

7.

 

 

Olympiáda SJL

Martina Martonová, 4. AG

 

 

úspešná r.

         

8.

 

 

Štúrov Zvolen

Zuzana Nedoroščíková,2.AG

     

1.miesto

     

9.

 

 

iBobor

     

6 úspešných riešiteľov

       

10.

 

 

Cineama 2019

Benjamín Minárik, 3.AG

1. a 2.m.

           
   

František Brotka, 3.AG

 

1.a 3.m.

čestné uznanie

       

11.

 

 

Prezentiáda

 Eliška Mašlonková , 1.AG

 

 

5. – 12. m.

         
   

Filip Kubáni, 1.AG

             
   

Zuzana Oprendeková, 2.AG

             
   

Jasmína Sliacka, 2.AG

             
   

Tamara Gumuláková, 2.AG

             

12.

 

Envirospektrum

Lenka Mašlonková, 9.A

             
   

Eliška Mašlonková, 1.AG

             

13.

Klasici v komikse

Filip Dlhý, 2.AG

   

3. miesto

       

 

 

  

   14.         Beh na 400 m                 Martin Misál, 3. AG                  2. Miesto

 

   

    15.        MEDart – rozhlas           Benjamín Minárik                                                                      1. miesto

  

    16.       Cezpoľný beh                  zmiešané družstvo                     3. Miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty

Gymnázium sv. Jána Pavla II. je zapojené do projektov:

Projekt Erasmus+  -  Žiaci sa zúčastňujú študijných  pobytov v medzinárodných anglicky hovoriacich skupinách. Cieľ projektu: je podporiť aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Dáva príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Garant projektu: Mgr. Adela Trusková, PhD.

IT ACADEMY – vzdelávanie pre 21. storočie – je národný project, do ktorého sme zapojení      od  1. 9. 2017. Projekt reaguje na požiadavky IT sektora. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Garant projektu: Ing. Eva Gabonayová   

Permakultúrna záhrada a EKO trieda. Cieľ projektu: moderné metódy vyučovania prepojené s praxou. Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s biológiou a ekológiou. Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy. Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou. Garant projektu: PaedDr.Čerkalová

English Go. Cieľ projektu: Digitalizácia obsahu anglického jazyka.  Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka. Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií. Garant projektu: Mgr. Anna Špinerová

 

Revitalizácia školskej knižnice. Cieľ projektu: sprístupniť žiakom diela slovenskej i svetovej literatúry, podporiť záujem o beletriu i odbornú literatúru, a tak prispieť k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti u väčšiny žiakov školy. Garant projektu: Mgr. Adela Trusková, PhD.

Zelená škola. Cieľ projektu: podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia environmentálne správanie na školách a znižujú ekostopu školy, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny. Garant projektu: PaedDr. Zuzana Čerkalová

Zber plastových vrchnákov. Cieľ projektu: predaj týchto vrchnákov recyklačným spoločnostiam. Najčastejšie sa týmto spôsobom pomáha vozičkárom a chorým deťom, ktorí si môžu vďaka takto vyzbieraným financiám kúpiť vybavenie na prekonanie ich každodenných prekážok. Garant projektu: Mgr. Eva Neslušanová

Spolupráca s inými organizáciami:

Spojená škola sv. Jána Pavla II. sa aktívne zapája do spoločenského a verejného diania v našom meste. Spolupracujeme s mestským úradom, rôznymi spoločenskými organizáciami a miestnym farským úradom. Zúčastňujeme san a podujatiach, ktoré pripravujú aj iné organizácie v našom meste a spolupracujeme aj s inými strednými školami v našom meste či organizáciami:

Mestský úrad Poprad

Katolícka univerzita Ružomberok

Ústav pamäti národa Bratislava

Matica slovenská – miestna organizácia Poprad

Olympijský klub Vysoké Tatry

Dom dôchodcov

Slovenský červený kríž – Študentská kvapka krvi

Liga proti rakovine

Biela pastelka – Únia slabozrakých a nevidiacich, študenti sa zúčastňujú verejnej zbierky

Mestská knižnica Poprad

Spišské divadlo – návšteva div. Predstavení

Detský domov v Spišskej Novej Vsi

Rímskokatolícke farnosti v Poprade

Správa TANAP-u – besedy

Lýceum v Kežmarku – exkurzie

Tatranská galéria Poprad – výstavy, tvorivé dielne   

Spolupráca pri zabezpečovaní predsedov maturitných komisií so školami v okrese Poprad:

Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

Gymnázium Kukučínova Poprad

Stredná priemyselná škola Poprad

Súkromné gymnázium Poprade

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad

Stredná odborná škola Svit

Cirkevné gymnázium sv. Andreja Ružomberok

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Levoča

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Spišská Nová Ves

         

                                                                                              

 1. Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2018/2019 bola vykonaná

1.kontrola z Inšpektorátu prácu so záverom, že nebol zistený nesúlad postupov konania školy s platnou legislatívou SR.

 

 

 

 

 

 

1§ 2. ods. 1 l

 1. Materiálno-technické podmienky
 2.  máme zriadené a využíva tieto odborné učebne:učebňu výpočtovej techniky a informatiky (18 počítačov), odbornú učebňu fyziky, odbornú učebňu biológie a chémie, odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry, multimediálnu učebňu so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky, s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, dátovým projektorom a interaktívnou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie aj iných odborných predmetov.disponuje moderne vybavenou telocvičňou s drevenou odpruženou podlahou, s moderným certifikovaným vybavením.školy je k dispozícii gymnastická miestnosť, ktorá je súčasne špeciálnou tanečnou miestnosťou.

       Stravníkom ŠJ je sprístupnený moderný stravovací systém. Učebne sú vybavené modernými školskými                     lavicami a stoličkami, katedrami. Pedagogickí zamestnanci a žiaci majú k dispozícii interaktívne

        tabule a tablety.

         Na druhom poschodí školy sa nachádza zrenovovaná školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú                   meditáciu žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské              a liturgické úkony.

 •      K budove patria vonkajšie areály so školským ihriskom. V budove od svojho vzniku boli zrekonštruované schodiská, dobudované plastové okná, vymaľované priestory chodieb, zriadené šatňové skrinky, triedy boli vybavené  novým nábytkom, boli zriadené oddychové priestory a je aj vytvorený priestor pre študentský bufet. V šk. roku 2018/19 sa začalo s povrchovou úpravou omietky školy. V najbližšom období je rozbehnutý projekt rozvoja  prírodovedných a čitateľských zručností, prostredníctvom ktorého bude zakúpené ďalšie vybavenie do odbornej učebne chémie a biológie, počítače, interaktívne tabule a pomôcky na matematiku. Zároveň sa plánuje napojenie školy na optický kábel, ktorý výrazne zvýši kvalitu vyučovania na hodinách informatiky.

 

   • 2. ods. 1 m
 1. Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

570.919,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

19.446,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

7.220,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

4.829,98,-

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

1.705,-

   • 2. ods. 1 o

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Úspechy

Škola dosahuje  veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávacej a aj výchovnej.

Absolventi nášho gymnázia dosahujú vynikajúce výsledky v prijímacom konaní na VŠ.

V rámci Prešovského kraja maturitné výsledky z anglického jazyka v rámci cirkevných gymnázií patria dlhodobo medzi najlepšie.

Škola za účelom prepojenia teórie s praxou zapája  zahraničných lektorov do priamej vzdelávacej činnosti na hodinách anglického jazyka.

Do školského vzdelávacieho programu bolo zaradené i vyučovanie predmetu dejepis v anglickom jazyku. Ide o vyučovanie cudzieho jazyka metódou CLIL – Content and Language Integrated Learning - integračný koncept, kde obsah učiva všeobecnovzdelávacieho predmetu je sprostredkovaný v cudzom jazyku.

Naším nenahraditeľným úspechom je starostlivosť aj o duše žiakov.

 

Oblasti, ktoré chceme skvalitniť

 

 1. Oblasť - Metódy a formy

 

 • Dôležitý je aktívny žiak.
 • Uplatňujeme projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, tímovú prácu, prípadovú štúdiu, metódu riadeného objavovania, dialógy, diskusiu, hry a simulácie rolí, prácu na projektoch.
 • Používať vhodné učebné pomôcky a didaktickú techniku

 

 1. Oblasť - Motivácia

 

naším spoločným cieľovým úsilím vo výučbe každého predmetu je:

 • rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;
 •  posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením;

 

3 Oblasť – Tvorivosť a inovácia

 

 • Vysoký stupeň pracovitosti, aktivity, iniciatívy
 • Prevažuje samostatné hľadanie, objavovanie, experimentovanie a osvojovanie si vedomostí a zručností
 • Priestor na diskusiu, obhajovanie názorov aj protichodných, uznanie, tolerancia
 • Disciplína založená na spoločnej práci , ale bez úzkosti a strachu
 • Metódy tvorby tvorivých úloh

 

4 Oblasť - Monitorovanie kvality vzdelávania – spätná väzba

 

 • objektivizovať monitorovanie a hodnotenie výsledkov vzdelávania
 • manažment školy aktívne hodnotí a podporuje kvalitu vzdelávacieho procesu- hospitácie, dotazníky, rozhovor, výsledky žiakov, hodnotenie výsledkov zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, hodnotenie učiteľov žiakmi, vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny)
 • manažment monitoruje  efektívnosť učenia sa žiakov, efektívnosť vyučovania učiteľo

 

5. oblasť – Materiálno-technické vybavenie školy

 • zapojenie školy na optický kábel
 • nákup nových počítačov
 • zmodernizovanie každej učebne

 

 

 

 § 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

 

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Maturitné testovanie ANJ

Mgr. Anna Špinerová

Mladý programátor

Ing. Eva Gabonayová

Prírodovedný krúžok

PaedDr. Zuzana Čerkalová

Ekonómia v praxi

Ing. Marián Foltinský

Pohybové hry

Mgr. Marián Halavin

Floorball for all

Mgr. Martin Stromko

Žurnalistika

Mgr. Miroslava Begová

 

Vypracoval: PaedDr. Andrea Kleinová Perignatová

V Poprade  18. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8. 10.2019

Správa prerokovaná v rade školy: 14. 10. 2019

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom