Hodnotenie žiakov

Usmernenie

Usmernenie na hodnotenie žiakov Gymnázia  v čase mimoriadnej situácie

 

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 20. 4. 2020 vydávam podrobnosti o priebežnej a koncoročnej klasifikácii žiakov Gymnázia sv. Jána Pavla II. v II. polroku šk. roka 2019/2020:

 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

 

 • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
 • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

 

Všeobecné princípy platia tak, ako ich zverejnilo Ministerstvo školstva. Pripájame ich v samostatnej prílohe.

 

Klasifikácia predmetov na G sv. Jána Pavla II.:

 

 1. Klasifikácia ABSOLVOVAL

 

- hodnotenie absolvoval/neabsolvoval namiesto hodnotenia známkou bude v týchto predmetoch/seminároch:

- Finančná a poistná matematika

-Čitateľská gramotnosť

-Informatika v praxi

-Biobádateľ

-Podnikanie v cvičnej firme

-Environmentálne praktiká

-Telesná výchova

 

Portfólio predmety NEKLASIFIKOVANÉ známkou:

 

Absolvoval - aktívna práca v období pred karanténou a tiež aktívna práca pri vypracovaní úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania, t. j. žiak pracuje na zadaných úlohách, komunikuje s vyučujúcim, odstraňuje nedostatky, snaží sa.

Neabsolvoval – v prípade, že žiak ani pred karanténou nepracoval a ani počas karantény nie je od žiaka žiadna spätná väzba.

 

 1. Klasifikácia ZNÁMKOU

 

 • všetky ostatné predmety sa riadne klasifikujú známkou s výnimkou uvedených vyššie.

 

Variant A. – škola zostane zatvorená do konca júna 2020.

 • všetky ročníky / predmety s výnimkou predmetov uvedených v bode 1. sa budú hodnotiť ZNÁMKOU. Výsledné hodnotenie bude zostavené z portfólia:
 1. Známky dosiahnuté v II. polroku podľa doterajších pravidiel do 20.4.2020 – vrátane známok v období od prerušenia vyučovania nastavených vyučujúcimi jednotlivých predmetov
 2. Aktívna práca pri vypracovaní úloh (referátov, prezentácií, testov, pracovných listov, samostatnej práce a i.) zadaných v rámci dištančného vzdelávania, t. j. žiak pracuje na zadaných úlohách, aktívne sa zaujíma o výsledky svojej práce, komunikuje s vyučujúcim, hľadá s ním riešenia na odstránenie nedostatkov. Táto práca môže byť hodnotená slovne alebo známkou.

 

 

Variant B. – ak sa škola otvorí najneskôr 1. júna 2020.

 • všetky ročníky / predmety sa budú hodnotiť ZNÁMKOU. Výsledné hodnotenie bude zostavené z portfólia:
 1. Známky dosiahnuté v II. polroku podľa doterajších pravidiel do 20.4.2020​ - vrátane známok v období od prerušenia vyučovania nastavených vyučujúcimi jednotlivých predmetov
 2. Aktívna práca pri vypracovaní úloh (referátov, prezentácií, testov, pracovných listov, samostatnej práce a i.) zadaných v rámci dištančného vzdelávania, t. j. žiak pracuje na zadaných úlohách, aktívne sa zaujíma o výsledky svojej práce, komunikuje s vyučujúcim, hľadá s ním riešenia na odstránenie nedostatkov. Táto práca môže byť hodnotená slovne alebo známkou.
 3. Známky dosiahnuté v II. polroku po obnovení činnosti školy (ide o započítanie hodnotenia, ktoré bude možné realizovať po obnovení vyučovania.)

 

Variant C. – INÉ:

 

 1. škola bude v tejto mimoriadnej situácii reagovať na všetky prípadné zmeny a usmernenia podľa pokynov Ministerstva školstva tak, aby sme zabezpečili riadne vzdelávanie na diaľku a pokúsili sa čo najobjektívnejšie vyhodnotiť – klasifikovať tento druhý polrok v náročných podmienkach.

 

Spoločné ustanovenia:

 

 1. Priebežné hodnotenie 

- ZNÁMKOU bude priebežne zaznamenávané v priestore známok v aplikácii EDUPAGE.

- SLOVNÉ bude oznámené elektronickou komunikáciou žiakovi

 1. Ak nebude z uvedených bodov v jednotlivých variantoch možné žiaka klasifikovať – bude mu nariadené komisionálne preskúšanie v auguste 2020 alebo do 2 týždňov po návrate do školy:
  1. Na rozlíšenie objektívnych od subjektívnych dôvodov potrebujeme spätnú väzbu od rodičov (resp. zákonných zástupcov) aj žiakov; keď ju nebudeme mať, nedokážeme zabezpečiť objektívne hodnotenie a žiakom bude nariadené komisionálne preskúšanie.
  2. Aby sme vedeli zohľadniť objektívne možnosti vzdelávania žiakov, potrebujeme zodpovednú spätnú väzbu od žiakov a ich rodičov(resp. zákonných zástupcov) o ich možnostiach, aby sme vedeli prispôsobiť vzdelávanie a zabezpečiť čo najobjektívnejšie hodnotenie žiakov v tomto dištančnom vzdelávaní.
 2. Známky je možné získavať dostupným spôsobom, najlepšie on-line preskúšaním a hodnotením zadaných prác/projektov/úloh.
 3. Známkovanie on-line testov/zadaní/domácich úloh.. bude na rozhodnutí vyučujúceho – je potrebné rátať s nižšou váhou známky ako pri riadnom skúšaní.

 

 

 

Príloha: Materiál Ministerstva školstva: Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 

 

V Poprade, dňa 20.4.2020

 

Ing. Katarína Krajňáková

riaditeľka školy

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom