Maturita - aktualizované

Oznam maturantom

 

 

Milí maturanti,

dnes (6. 5. 2020) sme Vám zverejnili výsledné známky z maturitných predmetov na EduPage školy, ktoré boli vypočítané na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vašou povinnosťou je vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s danými známkami najneskôr  do 15. 05. 2020.

 

  1. V prípade súhlasu Vás žiadam, aby ste  to oznámili písomne mailom na maturita20@scspp.sk   v znení: „Súhlasím s výslednými známkami z mojich maturitných predmetov.“  Meno, priezvisko
  2. V prípade nesúhlasu Vás žiadam, aby ste  to oznámili písomne mailom na maturita20@scspp.sk  a aj poštou na adresu školy  v znení „Nesúhlasím s výslednými známkami z týchto maturitných predmetov: (uviesť názov predmetu/predmetov).“   Meno, priezvisko

Žiak, ktorý vyjadrí nesúhlas s výslednou známkou z niektorého maturitného predmetu, bude konať internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

                                                                        

                                                                                                                                       Katarína Krajňáková, v. r.

                                                                                                                                             riaditeľka školy

                                                                                                                              

                                                              

Milí maturanti,

iste už viete, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  vzhľadom  k výnimočnej situácii budú maturitné skúšky prebiehať administratívnou formou. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.

Každý z Vás bude  do 12. 05. 2020 elektronicky informovaný o výsledných známkach z maturitných predmetov.  K ústnym maturitám pristúpia iba tí žiaci, ktorí do 15. 05.2020 vyjadria písomne nesúhlas so známkou z maturitného predmetu alebo tí žiaci, ktorí  do 07. 05. 2020 písomne nezrušili maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu.

Zdôrazňujem, že každú informáciu (súhlas/nesúhlas a iné) ohľadom maturity je nevyhnutné oznamovať škole písomne-mailom na novú adresu maturita20@scspp.sk a zároveň zaslať poštou na adresu školy, a to do určeného termínu.

Všetky ďalšie informácie a podrobnosti si prosím dôkladne preštudujte vrátane príloh na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Záverečná klasifikačná porada pre žiakov IV. ročníka bude 05. 05. 2020 (utorok).

Známky za druhý polrok školského roka 2019/2020 musia byť uzavreté najneskôr 04.05.2020.

Milí maturanti, je mi ľúto, že prídete o jedinečný zážitok z konania maturitnej skúšky, avšak všetky opatrenia sú vykonávané vzhľadom k vyšším hodnotám, a to je ochrana života najzraniteľnejších skupín nášho národa. 

Uisťujem Vás, že ak ste pristupovali k práci čestne a zodpovedne  počas celého obdobia štúdia na gymnáziu, máte plné právo byť spokojní a hrdí sami na seba.

V prípade nových skutočností Vás budeme včas informovať.

 

                                                                                                            Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                  riaditeľka školy

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom