Základné informácie

Oznamujem rodičom a stravníkom školy, že na základe dodatku k Smernici o školskom stravovaní sa od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

 

          1.stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)                   1,05                       mesačný poplatok          21,00 €

          2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)                  1,11                        mesačný poplatok          22,20 €

          gymnázium                                             1,22                       mesačný poplatok          24,40 €

 

Prosím, aby ste si mesačné platby upravili na základe uvedenej informácie.

 

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že prihlásiť sa na stravu na školský rok 2017/18 a zároveň sa informovať ohľadom aktuálneho stavu na ich stravnom účte sa môžu od 25. augusta 2017 na e-mailovej adrese: jedalen@scspp.sk.

Zároveň upozorňuje na zmenu systému stravovania prostredníctvom čipového systému. Na zakúpenie čipového kľúča je potrebné doniesť na začiatku šk. roka v hotovosti 3 €. Čipový kľúč môže slúžiť žiakovi počas celého obdobia štúdia na škole.

V prípade neuhradenia zálohovej platby  na  stravu žiakovi strava nebude poskytnutá.

 

Súčasťou Spojenej cirkevnej školy v Poprade je školská jedáleň, ktorá bola zriadená v roku 2003. Jedáleň má kapacitu 420 stravníkov denne. Materiálno-technické vybavenie po finančnej stránke zabezpečuje zriaďovateľ z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.  

 

Základné informácie:

                                      

Telefón:                               052/7721389

Vedúca ŠJ:                          Kulifajová Renáta, Bc.

e-mail:                                  jedalen@scspp.sk

Hlavná kuchárka:                 Monika Makovská

Pracovníci v prevádzke:       Magdaléna Laufová

                                             Dagmar Labudová

 

Obedy sa vydávajú v čase od 11:40 do 14:15. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského roka, celoškolské akcie a podobne) riaditeľ školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom