Vysoké školy podľa zamerania

 

 

Fakulty a vysoké školy usporiadané podľa hlavného zamerania študijných programov

 

lekárske, zdravotnícke, farmaceutické a veterinárne zamerania

Lekárska fakulta UK Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine

Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava

Fakulta zdravotníctva PU Prešov

Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok

Univerzita veterinárskeho lekárstva UVL Košice

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii SZU Bratislava

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU Bratislava

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety VŠZaSP Bratislava

 

právnické zamerania

Právnická fakulta UK Bratislava

Právnická fakulta UPJŠ Košice

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Právnická fakulta TTU Trnava

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

Fakulta práva BVŠP Bratislava

Fakulta práva Janka Jesenského VŠS Sládkovičovo

 

filozofické a humanitné zamerania

Filozofická fakulta UK Bratislava

Filozofická fakulta PU Prešov

Filozofická fakulta UKF Nitra

Filozofická fakulta UCM Trnava

Filozofická fakulta KU Ružomberok

Filologická fakulta UMB Banská Bystrica

Filozofická fakulta TTU Trnava

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra

Fakulta európskych Štúdii a regionálneho rozvoja SPU Nitra

Fakulta sociálnych štúdií VŠS Sládkovičovo

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii BISLA Bratislava

Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov

Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ Košice

pedagogické a učiteľské zamerania

Pedagogická fakulta UK Bratislava

Pedagogická fakulta PU Prešov

Pedagogická fakulta UKF Nitra

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Pedagogická fakulta TTU Trnava

Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Pedagogická fakulta UJS Komárno

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava

Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov

Fakulta športu PU Prešov

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra

 

teologické zamerania

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava

Teologická fakulta TTU so sídlom v Bratislave

Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach

Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov

Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno

 

prírodovedné zamerania

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Fakulta prírodných vied UCM Trnava

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica

Fakulta prírodných vied UKF Nitra

Fakulta prírodných vied ŽU Žilina

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen so sídlom v Banskej Štiavnici

 

ekonomické zamerania

Národohospodárska fakulta EU Bratislava

Obchodná fakulta EU Bratislava

Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava

Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach

Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava

Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Fakulta managementu UK Bratislava

Ekonomická fakulta TUKE Košice

Ekonomická fakulta UJS Komárno

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

Fakulta manažmentu PU Prešov

Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP Bratislava

Vysoká škola manažmentu VŠM Trenčín

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy VŠEMVS Bratislava

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov

Stredoeurópska vysoká škola SEVŠ Skalica

 

zameranie na architektúru a stavebníctvo

Fakulta architektúry STU Bratislava

Stavebná fakulta STU Bratislava

Stavebná fakulta TUKE Košice

Stavebná fakulta ŽU Žilina

 

zameranie na stavbu strojov a strojníctvo

Strojnícka fakulta STU Bratislava

Strojnícka fakulta TUKE Košice

Strojnícka fakulta ŽU Žilina

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Tmavé

Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Z Zvolen

Mechanizačná fakulta SPU Nitra

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín

Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina

 

zameranie na elektrotechniku, informatiku a IT

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice

Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina

Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina

Fakulta mechatroniky TnUAD Trenčín

Dubnický technologický inštitút DTI Dubnica nad Váhom

 

zamerania na ostatné technické disciplíny

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Košice

Hutnícka fakulta TUKE Košice

Fakulta priemyselných technológii TnUAD so sídlom v Púchove

 

zamerania na poľnohospodárstvo a lesníctvo

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra

Lesnícka fakulta TU Z Zvolen

Drevárska fakulta TU Z Zvolen

 

umelecké a výtvarné zamerania

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava

Divadelná fakulta VŠMU Bratislava

Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava

Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica

Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica

Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica

Fakulta umení TUKE Košice

 

vojenské a policajné zamerania

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS Liptovský Mikuláš

Letecká fakulta TUKE Košice

Akadémia Policajného zboru APZ Bratislava

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva VŠBM Košice

 

Kontakt

  • Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom