Integrácia žiakov so ŠVVP

Naše gymnázium spolupracuje s
Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva v Poprade
CPPPaP

Žiakom so ŠVVP je:

·         žiak so zdravotným znevýhodnením

Ø  žiak so zdravotným postihnutím: so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím

Ø  s vývinovými poruchami učenia (disgrafia, dislexia, ...), s poruchami aktivity a pozornosti,

Ø  s poruchami správania

Ø  žiak chorý alebo zdravotne oslabený (ochorenie dlhodobého charakteru)

·         žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia – žijúci v prostredí, ktoré  vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností

·         žiak s nadaním – má nadpriemerné schopnosti • v intelektovej oblasti, • v oblasti umenia alebo športu, • alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony – a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja

 

Podmienkou integrácie je:

·         žiak, bol už integrovaný na základnej škole a má platné vyšetrenia z centra pedagogicko-psychologickej prevencie, pokračuje v integrácii, pokiaľ o to písomne požiada jeho rodič alebo zákonný zástupca,

·         pokiaľ sa v priebehu vzdelávania ukáže potreba integrácie žiaka, o vyšetrenie môže príslušné CPPPaP požiadať:

Ø  rodič / zákonný zástupca,

Ø  plnoletý žiak,

Ø  škola,

·         žiak je integrovaný až po vydaní odporúčania príslušnou  poradňou a po písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu či plnoletého žiaka, ktorá je adresovaná riaditeľovi školy.

 

Úľavy na maturitnej skúške pre žiakov so ŠVVP - najčastejšie:

·         predĺženie času pri príprave, skúšaní, testovaní,

·         pri poruchách učenia  dyslexia, dysgrafia, dysortografia:  sú pravopisné chyby prípustné; nehodnotí sa popr. ani grafická úprava, hodnotí sa iba obsahová stránka odpovede

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom