Informácie pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí VIDEOPOZVÁNKA Výsledky prijímacích skúšok 2018/2019

Informácie pre uchádzačov o štúdium

 

 Informácia o prijímacom konaní do 1. ročníka gymnázia na školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 30.

Študijný odbor : 7902 J 00, 4 -ročné štúdium

 

Termíny prijímacieho konania:

 • do 10. 4. 2017 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ   
 • termín prijímacích skúšok  je dňa 9. 5. 2017 (utorok)
 • 2. termín prijímacích skúšok  je dňa  11. 5. 2017 (štvrtok)

 

 

Kritériá na prijímacie konanie  na školský rok 2017/2018

 

 1. Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade so zákonom Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Termíny konania prijímacích skúšok: 9. máj 2017 (1. termín), 11. máj 2017 (2. termín).
 3. Pre školský rok 2017/2018 v študijnom odbore 7902 J 00 gymnázium otvárame 1 triedu štvorročného štúdias počtom žiakov 31 na základe prijímacej skúšky a bez prijímacej skúšky.
 4. Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v  celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli, v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, (§ 65 ods. 5  školského zákona)

      5. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov  písomnej prijímacej skúšky z matematiky (MAT) a zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), preferenčných bodov za prospech na ZŠ, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ a za úspechy v súťažiach na ZŠ.

      6. Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 80 (40 bodov za test zo slovenského jazyka  a literatúry, 40 bodov za test z matematiky).

      7. Preferenčné body za prospech na ZŠ  budú vypočítané na základe priemeru všetkých známok žiaka v 2. polroku  7. a  8. ročníka a v 1. polroku 9.  ročníka vrátane výchovných predmetov.

 

Hodnotenie výsledkov zo ZŠ

Priemer študijných výsledkov

Získané body

1,00-1,19

30

1,20-1,39

25

1,40-1,59

20

1.60-1,79

15

1,80-1,99

10

nad 2,00

0


Maximálny počet preferenčných bodov za prospech v ZŠ je 30.

      8. Preferenčné body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ budú pridelené podľa vzorca:    % úspešnosti v teste /10  (napr.  ak žiak dosiahne z MAT 80%  a zo SJL 70%, získa 80/10 + 70/10 = 8 + 7 = 15 bodov). 
Maximálny počet preferenčných bodov za celoslovenské testovanie je 20.

      9. Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené na základe nasledujúcej tabuľky

 

Okresné (obv. kolo)

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Predmetová súťaž

1.miesto

10 bodov

15 bodov

20 bodov

Predmetová súťaž

2.miesto

9

14

20

Predmetová súťaž

3.miesto

8

13

20

Úspešný riešiteľ

 

3

5

8

Športová súťaž

1.-3. miesto

3

5

10

 

Doklad o umiestnení (originál, alebo overenú kópiu) je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. Overenou kópiou sa rozumie aj kópia opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom jej riaditeľa. Bodujú sa dva najlepšie umiestnenia dosiahnuté v 6. – 9. ročníku.
Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 40.

      10. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na  základe súčtu bodov  získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov  a pridelených preferenčných bodov (odseky  7, 8 a 9). Maximálny počet bodov je 170.

      11. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§67 ods. 3  školského zákona).

      12. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:

 • zmenená pracovná schopnosť uchádzača ,
 • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku z matematiky,
 • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
 • preferenčné  body za úspechy v súťažiach (odsek 9),
 • výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ ,
 • preferenčné  body za  prospech na ZŠ.

 

      13. Prijímaciu skúšku uchádzač  n e u r o b í  vtedy,  keď získa  menej ako 15  bodov za písomnú prijímaciu skúšku z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry. Ak uchádzač neurobí prijímaciu skúšku, nemôže byť na štúdium prijatý.

      14. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 31 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu)  do 1. triedy. V prípade, že prijatého žiaka  zákonný  zástupca nezapíše v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.

      15. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa umiestnenia na základe celkového získania bodov do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa vopred pridelených číselných kódov, zoradených podľa celkového počtu bodov, získaných pri prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke školy a vo výveske pri hlavnom vchode do školy.

      16. Termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na gymnáziu dostane zákonný zástupca uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí do troch dní od 2. termínu prijímacej skúšky.

Prijatý uchádzač  musí dodržať  stanovenú lehotu zapísania na štúdium.  V opačnom prípade je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač  na štúdium prijatý,  neplatné.

.

Kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25. 1. 2017

 

                                                                                                            Mgr.Bednárová Zuzana
                                                                                                                riaditeľka školy

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom