Školský vzdelávací program

SPOJENÁ ŠKOLA SV. JÁNA PAVLA II.

DLHÉ HONY 3522/2, 058 01 POPRAD

 

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II.

 

 

 

 

 

 

Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.“

                                                                                                                       Sv. Ján Pavol II.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2019/2020

 

 

 

 

Názov ŠkVP:

HARMÓNIA MÚDROSTI A SRDCA

Stupeň vzdelania:

ISCED 3a

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy:

gymnázium – 7902 J

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Predkladateľ:

Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Adresa:

Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

Kontakt:

052/7721389,     www.scspp.sk,   scspp@scspp.sk

IČO

37942743

Riaditeľ školy:

Ing. Katarína Krajňáková

Koordinátor ŠkVP:

PaedDr. Andrea Kleinová

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev 

Názov:

Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa:

Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Miesto vydania:

Poprad

Platnosť od:

31. 08. 2019

Platnosť do:

31. 08. 2020

 

 

Ing. Katarína Krajňáková                                          

riaditeľka školy                                                          

 

 

Zriaďovateľ:

PaedDr. Maroš Labuda

Riaditeľ ŠÚ Spišské Podhradie

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie

 

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymnázium sv. Jána Pavla II. začalo písať svoju históriu  dňa 1. septembra 2002. Zriaďovateľom  tejto organizačnej zložky Spojenej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišské Podhradie.

 

1.1. Zameranie a charakteristika školy:

 

Hlavné zameranie školy je poskytnúť vzdelanie, ktoré žiakovi zabezpečí komplexný rozvoj osobnosti nielen kvalitným vzdelaním, ale aj starostlivosťou o jeho  duchovný rozmer, s cieľom vysoko odborného spoločenského uplatnenia žiaka doma i na svetovom  trhu  v harmónii spoločenského súžitia  pre všeobecné dobro.

Inými slovami - náš absolvent má byť budúci špičkový odborník a zároveň dobrý, šťastný a vyrovnaný človek.

 

Štúdium na Gymnáziu sv. Jána Pavla II.  v Poprade je štvorročné, študijný odbor gymnázium 7902 J, zameranie  všeobecné s dvoma alternatívnymi programami :

 • posilnené vyučovanie cudzích jazykov
 • všeobecná vetva (posilnená MAT, BIO, CHE....)

Alternatívne programy umožňujú žiakovi rozvíjať oblasť, ktorá mu je vlastná a  ktorá bude zároveň jeho profilovou oblasťou v ďalšej kariére.

Do vyučovacieho procesu sme zaviedli progresívne metódy CLIL (Content Language Integrated Learning) , ktorých spoločným prvkom je integrovanie cudzieho jazyka do výučby iných predmetov a vzdelávacích obsahov.

Prostredníctvom cudzieho jazyka sa realizuje vyučovanie všeobecných predmetov.  Inými slovami povedané, učiteľ učí daný predmet a zároveň učí a precvičuje aj cudzí jazyk.

Na základe tejto metódy sme od 1.09.2018 zaviedli hodinu dejepisu v anglickom jazyku
v 1. triede gymnázia. CLIL metóda veľmi efektívne podporuje nasledovné potreby žiakov: žiaci sa učia cudzí jazyk v prirodzených podmienkach, sústreďujú sa na obsah, o ktorom chcú komunikovať, cudzí jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou počas procesu učenia. CLIL šetrí čas, motivuje žiakov k štúdiu cudzích, ale aj iných predmetov. Zvyšuje kvalitu osvojených jazykových zručností detí v bežných triedach .

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa  školského vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku pre gymnázium ISCED 3a, kde je počet hodín rešpektovaný štátom predpísaným počtom hodín a doplnený o vyučovacie hodiny schválené pedagogickou radou školy. Celkový počet hodín zodpovedá učebnému plánu pre gymnázia v SR všeobecného zamerania 
v 4-ročnom štúdiu.

 

 

 

 

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Škola sa od 1.9.2019 zapojila do projektu, ktorý inovuje školský vzdelávací program zameraním na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

Do školského vzdelávacieho programu sa doplnili  extra hodiny

 

Cieľ podaktivity - Precvičovaním si učiva z daného predmetu rozvíjať a budovať čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť  pomocou názorných ukážok, pokusov a tvorivého myslenia.

 

Zdôvodnenie podaktivity– Gymnázium sa rozhodlo zaradiť do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu, ale aj do extra hodiny, ktoré v školskom vzdelávacom programe zatiaľ zaradené nie sú.  Extra hodiny budú viesť pedagógovia, ktorí vyučujú tieto predmety aj v rámci súčasného školského vzdelávacieho programu. Benefitom aktivity  budú zlepšené výsledky študentov, ich zvýšený záujem o predmety, podpora gramotnosti a poskytnutie priestoru pre študentov na precvičovanie a dopĺňanie učiva.

Spôsob realizácie aktivity -  Súčasný stav všeobecného vzdelávania pre gymnázia je 124 povinných hodín týždenne. Zaradením extra hodín do vyučovacieho procesu sa zvýši týždenný počet hodín o 13 hodín. Gymnázium sa rozhodlo rozšíriť vyučovací proces o extra hodiny zo zameraním na: čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, finančnú a poistnú gramotnosť, informatiku v praxi, biobádateľský seminár, podnikanie v cvičenej firme a environmentálne praktiká.

 

Týždenný počet hodín sa navýši o 13 hodín v nasledujúcom rozsahu::

 

 1. I. ročník: 1 trieda
 • Čitateľská gramotnosť: 1 extra hodina pre projekt
 • Finančná gramotnosť: 1 extra hodina pre projekt
 • Environmentálne praktiká: 1 extra hodina pre projekt

 

 1. II. ročník: 1 trieda
 • Čitateľská gramotnosť: 1 extra hodina pre projekt
 • Informatika v praxi – seminár: 2 extra hodiny pre projekt
 • Biobádateľ – seminár: 2 extra hodiny pre projekt

 

 1. III. ročník: 1 trieda
 • Čitateľská gramotnosť: 1 extra hodina pre projekt
 • Podnikanie v cvičnej firme: 2 extra hodiny pre projekt

 

 1. IV. ročník:1 trieda
 • Čitateľská gramotnosť: 1 extra hodina pre projekt
 • Finančná a poistná matematika: 1 extra hodina pre projekt

 

V školskom roku 2019/2020 je obohatená krúžková činnosť o

 • Krúžok 3D digitálne technológie – žiaci si tam osvoja poznatky z oblasti 3D modelovania, 3D animácie, 3D tlače a virtuálnej reality
 • Krúžok talianskeho jazyka
 • Krúžok Školská televízia je zameraný na audiovizuálnu tvorbu. Žiaci sa učia základy žurnalistiky, prácu s kamerou, kompozíciu obrazu, strihovú skladbu, čím si získavajú praktické a teoretické základy na ďalšie štúdium žurnalistiky.

 

Škola svojím charakterom je zárukou, že bude dbať na rozvíjanie pozitívneho vzťahu  k tradičným kresťanským a humánnym hodnotám, histórii a kultúre našej vlasti.

 

Vzdelávacie metódy školy podporujú u žiakov samostatnosť, tvorivosť, vzájomnú toleranciu
a úctu, komunikačné zručnosti, ktoré učia žiaka, ako sa učiť. Dôležité je: aktívny žiak,
prepojenie s praxou, učenie sa pre život. Škola učí žiaka získavať objektívny pohľad na život, je otvorená pre spoluprácu s inými vzdelávacími subjektmi a organizáciami a je otvorená aj spoznávaniu iných kultúr, a to výučbou cudzích jazykov, učením sa o cudzích kultúrach, účasťou na zahraničných zájazdoch, spoluprácou so zahraničnými lektormi a účasťou na medzinárodných projektoch.

 

Sme školou, ktorá moderným  modelom vzdelávania má za cieľ vychovávať vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého žiaka. S cieľom vymedziť priestor pre výchovný aspekt bola vymedzená 4. hodina – triednická hodina v školskom rozvrhu každý pondelok

 

Odborná a osobnostná kvalita učiteľov je nevyhnutnou podmienkou realizácie nášho školského vzdelávacieho programu. Základná charakteristika učiteľa našej školy je: náročný – ľudský – morálny.

 

Príprava na vysokoškolské štúdium: úspešnosť žiakov v prijímacom konaní patrí medzi najúspešnejšie v regióne.

 

Zaradenie žiakov so špecifickými potrebami: Gymnázium sv. Jána Pavla II. vytvára špecifické podmienky pre talentovaných a mimoriadne nadaných žiakov, pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ako aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Škola podporuje fyzické i psychické zdravie a vytvára podmienky na využitie voľného času
v záujmových aktivitách využívajúc  možnosti školy.

 

1.2. Charakteristika žiakov.

Cirkevné gymnázium navštevujú žiaci, ktorí úspešne absolvujú prijímacie konanie na naše gymnázium. Väčšina našich žiakov pochádza z Popradu, ale máme žiakov aj z priľahlých alebo vzdialenejších obcí mesta Poprad. Škola je otvoreným miestom pre žiakov všetkých vierovyznaní.

 

 

 

1.3. Charakteristika pedagogického zboru a vedenie školy.

Pedagogický zbor na našom gymnáziu je dôležitým stavebným kameňom kvalitného vzdelávania. Všetci vyučujúci svojím prístupom k výchovno-vzdelávaciemu procesu rešpektujú
 individualitu a dôstojnosť žiakov a vzájomne spolupracujú na dosiahnutí tohto cieľa. Pedagógovia spĺňajú predpísané kvalifikačné a odborné predpoklady stredoškolského učiteľa.
V škole pracuje aj výchovná poradkyňa, duchovný správca farnosti a školský kaplán, ktorí okrem vyučovania zastrešujú všetky liturgické úkony, kňazskú a duchovnú službu v škole.

 

Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ školy.

Poradné orgány riaditeľa sú:

· pedagogická rada

· predmetové komisie

· rada školy

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy:

Na hodnotenie a kontrolu sa využívajú tieto metódy: hospitácia, rozhovor, výsledky žiakov, hodnotenie výsledkov zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, hodnotenie učiteľov žiakmi, vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny)

Každý z učiteľov má vzdelanie ktoré spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie. Samozrejmosťou pre pedagogických pracovníkov školy je ich ďalšie odborné vzdelávanie. Väčšina učiteľov je prvoatestovaných a pripravujú sa na 2.atestáciu. V škole pôsobia dvaja výchovní poradcovia. Výchovné poradenstvo je oblasť, ktorá sa rozvíja v komplexnom systéme práce a úloh školy. V náplni práce výchovného poradcu je riešenie výchovných a vzdelávacích problémov, ako aj pomoc žiakom v ich kariérovom vývine.

 

1.4. Organizácia prijímacieho konania.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z
(Školský zákon).

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka gymnázia na každý nový školský rok sú zverejňované na internetovej stránke školy: www.scspp.sk

 

1.5. Organizácia maturitnej skúšky.

Výchova a vzdelávanie sa ukončuje maturitnou skúškou. Jej cieľom  je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, ak úspešne ukončil štvrtý ročník štúdia vzdelávacieho programu a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ktorá je predpísaná zákonom.

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety:

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) ďalší voliteľný predmet.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, najviac však
z dvoch.

Organizácia a priebeh maturitnej skúšky na našom gymnáziu  sú zabezpečované podľa stanovených kritérií MŠVVaŠ SR a sú plne v súlade s Vyhláškou o ukončení štúdia na stredných školách č. 318/2008MŠVVaŠ SR. Pri zabezpečovaní nerušeného priebehu maturitných
skúšok a predsedov maturitných komisií, gymnázium spolupracuje aj s ostatnými strednými školami v meste. Ukončením štúdia maturitnou skúškou získa náš absolvent stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A a získa doklad maturitné vysvedčenie. Bližšie informácie na internetových stránkach: www.statpedu.sk, www.minedu.skwww.nucem.sk .

 

1.6. Dlhodobé projekty.

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – je národný projekt, do ktorého sme zapojení od 1. 9. 2017. Projekt reaguje na požiadavky IT sektora. Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Garant projektu: Ing. Eva
Gabonayová.

Permakultúrna záhrada a EKO trieda. Cieľ projektu: moderné metódy vyučovania prepojené s praxou. Rozvíjanie medzi predmetových vzťahov s biológiou a ekológiou. Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy. Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou. Garant projektu: PaedDr. Čerkalová

EnglishGo. Cieľ projektu: Digitalizácia obsahu anglického jazyka. Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka. Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií. Garant projektu: Mgr. Anna Špinerová

Projekt Zelená škola – je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete. Pomáha rozvíjať tieto zručnosti: schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor, byť tvoriví, aktívni a zvedaví, prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Garant projektu: PaedDr. Zuzana Čerkalová

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Dáva príležitosť študentom, pedagogickým zamestnancom, stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Garant projektu: Mgr. Adela Trusková, PhD.

Baterky na správnom mieste - škola sa zapojila do environmentálneho programu, ktorý je zameraný na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov. Zber prebieha celý školský rok. Žiaci môžu tieto batérie vhadzovať do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený v škole.

 

SCIO - Moderné vzdelávanie nielen v škole. Gymnázium sv. Jána Pavla II. spolupracuje s nezávislou súkromnou spoločnosťou  SCIO, ktorá sa zaoberá najmä poskytovaním
služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom.
Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl na Slovensku i v Českej republike.

Škola sa zapojila v nedávnej minulosti do projektu MŠVVaŠ SR Digipédia- modernizácia vyučovania. Veľmi veľkej obľube sa tešia projekty v oblasti finančnej gramotnosti pod vedením vyučujúcich ekonomiky.

Modernizácia vzdelávacieho procesu – projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva- národný projekt, v rámci projektu získala škola moderné digitálne vybavenie (tablety), ktoré umožňuje lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu na hodinách.

 

1.7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi prebieha na základe pravidelných stretnutí s rodičmi jednak na zasadnutiach Rady školy a zasadnutiach s členmi Rodičovského spoločenstva Spojenej školy sv. Jána Pavla II. a triednych rodičovských schôdzkach. Rada školy zasadá podľa potreby. Gymnázium sv. Jána Pavla II. sa aktívne zapája do spoločenského a verejného diania v našom meste. Spolupracujeme s mestským úradom, rôznymi spoločenskými organizáciami
a miestnym farským úradom.

V školskom roku 2018/2019 sme sa stali partnerskou školou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, čo znamená, že odborní asistenti, docenti a profesori môžu byť súčasťou porôt pri konaní školských olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti a iných vzdelávacích aktivít.  Tak sa stanú odbornými garantmi kvality práce našich študentov.

Zúčastňujeme sa na podujatiach, ktoré pripravujú aj iné organizácie v našom meste
a spolupracujeme aj s inými strednými školami v našom meste, či organizáciami:

Mestský úrad Poprad

Katolícka univerzita Ružomberok

Televízia LUX

Ústav pamäti národa Bratislava

Matica slovenská – miestna organizácia Poprad

Olympijský klub Vysoké Tatry

Dom dôchodcov

Slovenský červený kríž – Študentská kvapka krvi

Liga proti rakovine

Biela pastelka – Únia slabozrakých a nevidiacich, študenti sa zúčastňujú verejnej zbierky

Mestská knižnica Poprad

Spišské divadlo – návšteva div. predstavení

Rímskokatolícka farnosť Poprad

Správa TANAP -u – besedy

Lýceum v Kežmarku – exkurzie

Tatranská galéria Poprad – výstavy, tvorivé dielne   

Spolupráca pri zabezpečovaní predsedov maturitných komisií so školami v okrese Poprad:

Gymnázium Dominika Tatarku Poprad

Gymnázium Kukučínova Poprad atď.

1.8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy.

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

Odbornú učebňu výpočtovej techniky a informatiky (18 počítačov), odbornú učebňu fyziky, odbornú učebňu biológie a chémie, odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry, multi-mediálnu učebňu so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, dátovým projektorom a interaktívnou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie aj iných odborných predmetov.

Škola disponuje moderne vybavenou telocvičňou s drevenou odpruženou podlahou, s moderným certifikovaným vybavením a posilňovňou.

Stravníkom ŠJ je sprístupnený moderný stravovací systém.

Učebne sú vybavené modernými školskými lavicami a stoličkami, katedrami. Pedagogickí zamestnanci a žiaci majú k dispozícii interaktívne tabule a tablety.

Na druhom poschodí školy sa nachádza školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú meditáciu žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské a liturgické úkony.

K budove patria vonkajšie areály so školským ihriskom. V budove od svojho vzniku boli zrekonštruované schodiská, dobudované plastové okná, vymaľované priestory chodieb, zriadené šatňové skrinky, triedy boli vybavené  novým nábytkom, boli zriadené oddychové priestory a je aj vytvorený priestor pre študentský bufet. V šk. roku 2018/19 bola ďalej zrenovovaná kaplnka školy, zrenovovaná kotolňa a prebudovaná na telocvičňu, začala sa opravovať fasáda školy s povrchovou úpravou omietky, zrealizovala sa oprava strechy nad telocvičňou, vymaľovalo sa 6 tried, zrenovovali sa tabule v 5 triedach.

 

 

 

 

Potreby a pripravované plány

 

 

 • Zmodernizovanie výpočtovej techniky
 • Vybavenie ďalších tried dataprojektormi, notebookmi
 • Zrenovovanie vstupu do budovy školy
 • Zrekonštruovanie sociálnych zariadení
 • Pokračovanie v projekte výstavby športových priestorov
 • Pokračovanie vo vybavení odborných učební chémie, biológie, občianskej náuky
 • Pokračovanie v sanácii omietky
 •  Školský autobus

.

1.9. Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, veľký dôraz kladieme na upravené a estetické prostredie tried, kvetinovú výzdobu tried a chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, vytváranie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi ostatnými zamestnancami školy a širokou verejnosťou.

Príjemnú atmosféru a pocit spolupatričnosti formujeme aj prostredníctvom netradičných podujatí, akými sú spoločné modlitby v školskej kaplnke, duchovné obnovy žiakov i učiteľov, spoločné kultúrne a spoločenské podujatia počas vianočných a veľkonočných sviatkov, koledovanie, jasličková pobožnosť, vianočné besiedky, dramatizovaná krížová cesta, nácvik programov ku Dňu rodiny, organizovanie školského vianočného trhu a pod. Pritom nezanedbávame ani tradičné výlety, exkurzie do zahraničia (Londýn, Paríž, Viedeň), imatrikulácia, stužkové slávnosti, lyžiarske kurzy a ďalšie aktivity. To všetko prispieva k utváraniu a upevňovaniu vzťahov nielen medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi a učiteľmi.

 

1.10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní .

 

Vedenie školy vytvára zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Akcie mimo budovy školy sa uskutočňujú len po predchádzajúcom informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka. Na začiatku školského roka je podľa potreby aktualizovaný školský poriadok. Zamestnanci školy sa zúčastňujú pravidelných školení  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru.

V škole sa konajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

 

 

 

 

 

1.11. Organizácia vyučovania.

 

Vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích hodinách, pričom trvanie jednej vyučovacej hodiny je 45 minút. Vyučovanie prebieha podľa nasledovného časového rozvrhu:

 

 

hodina

Gymnázium

0.

  7.10 - 7.55

1.

  8.00 - 8.45

2.

  8.55 - 9.40

3.

  9.55 - 10.40

4.

10.50 - 11.35

obed

15 min.

5.

11.50 - 12.35

6.

12.40 - 13.25

7.

13.30 - 14.15

8.

14.20 - 15.05

 

Pri vyučovaní cudzích jazykov, voliteľných predmetov a pri realizácii laboratórnych prác sú žiaci delení do skupín. V predmetoch telesná a športová výchova sú žiaci delení do skupín na dievčatá a chlapcov.

 

 

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

2.1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania.

 

Cieľ

Byť originálnou školou, ktorá moderným  modelom vzdelávania vychováva  vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého žiaka.

Poslanie

Poskytnúť vzdelanie, ktoré žiakovi zabezpečí komplexný rozvoj osobnosti nielen kvalitným vzdelaním, ale aj starostlivosťou o jeho  duchovný rozmer, s cieľom vysoko odborného spoločenského uplatnenia žiaka doma i na svetovom trhu v harmónii spoločenského súžitia pre všeobecné dobro. Dôraz je kladený aj na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradičným kresťanským a humánnym hodnotám, histórii a kultúre našej vlasti.

Škola podporuje fyzické i psychické zdravie a vytvára podmienky na využitie voľného času
v záujmových aktivitách využívajúc  možnosti školy.

Hodnoty, na ktorých je postavená činnosť našej školy

 

BOH - KVALITA - DÔVERA

Znamená to:

Prameňom každého dobra, múdrosti a pravdy je Boh

Každý človek chce pracovať kvalitne.

Rešpektovanie individuality a rozvíjanie tvorivosti je dôležité

Priaznivá podporná klíma a dôvera je kľúčová pre vyučovací proces

Spolupráca je mimoriadne dôležitá vo svete, v ktorom vládne konkurencia

Máme úctu ku všetkým formám života ( človeku i prírode).

 

Silnou stránkou našej školy je priateľská až rodinná atmosféra. Učitelia sa osobne venujú každému žiakovi, chápu jeho problémy a pomáhajú mu v ich riešení.  Žiaci majú možnosť vyjadrovať svoje myšlienky, názory a vlastné nápady a tiež ich aj realizovať. Prezentujú svoje práce v rôznych fórach a úrovniach.

 

2.2. Pedagogický princíp školy.

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade predkladá svoj školský vzdelávací program, ktorého jedinečnosť je v tom, že škola sa zameriava nielen na rozvoj intelektu, ale aj na rozvoj ducha, čo predstavuje získavanie hlbokých hodnôt, ktorých dôležitosť však nedokáže zmerať žiadna výskumná agentúra.

Cieľom je, aby zo školy vychádzali absolventi s kvalitnými odbornými vedomosťami, rozhľadení, vytrvalí, schopní kooperovať a pracovať v tíme, zároveň však morálne vyspelí.

 

U žiakov 1. ročníka kladieme dôraz na vytvorenie spoločenstva pomocou duchovných aktivít – duchovná obnova, spoločné sväté omše pod vedením školského kaplána a správcu farnosti. Zároveň podporujeme rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. V spolupráci so školským psychológom za pomoci výchovnej poradkyne a triednych učiteľov 1. ročníka vyčleníme hodiny zamerané na sebahodnotenie. Cieľom je, aby žiaci získali správny učebný štýl a vedomosť, ako odbúrať trému, stres a aby poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

 

2.3. Zameranie školy a stupeň vzdelania.

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade ako jediné školské zariadenie tohto typu v meste bolo založené Rímsko-katolíckou cirkvou. Práve v tom spočíva jeho jedinečnosť. Filozofiou školy je, aby absolvent  svojimi odbornými vedomosťami sa dokázal plne začleniť do spoločnosti a aby hodnoty, ktoré získal počas štúdia, boli základom na jeho stabilný život v budúcnosti. Na našom gymnáziu sa vyučuje predmet náboženská výchova v rámci dvoch vyučovacích hodín týždenne. Z predmetu náboženská výchova, ako na jedinej škole v meste, môžu žiaci aj maturovať. 

 

 

Obohatenie školského vzdelávacieho programu - počnúc žiakmi I. ročníka gymnázia

v šk. roku 2019 – 2020 bolo zrealizované nasledovne:

1. Posilnenie vyučovania anglického jazyka metódou CLIL (Content language integrated learning) – 2 hodiny dejepisu týždenne vyučované v anglickom jazyku

CLIL je metóda vyučovania cudzích jazykov,  v rámci ktorej sa obsah učiva rôznych vyučovacích predmetov (napr. história, zemepis, história, ekonomika, občianska náuka, matematika, fyzika atď.) žiakom sprostredkúvajú cez médium iného než materinského jazyka.

 • žiaci používajú cudzí jazyk v zmysluplnej komunikácii (neučia sa jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali),
 • žiaci používajú cudzí jazyk v prirodzených podmienkach (skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách),
 • žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, ktorý chcú komunikovať (to významne odbúrava ich strach z  chýb),
 • CLIL umožňuje zapojenie rôznych štýlov učenia sa (nielen verbálneho).

2. Všeobecná vetva – posilnenie vyučovania prírodovedného zamerania – BIO, CHE, MAT atd.

Ukončením štúdia maturitnou skúškou získa náš absolvent stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3Aa rovnako získa doklad maturitné vysvedčenie.

3. Bohatým výberom seminárov už v treťom ročníku, čo umožňuje študovať výber vyučovacích predmetov zodpovedajúcich jeho profilácii v maximálnej miere.

 

2.4. Profil absolventa.

 

V zmysle názvu školského vzdelávacieho programu HARMÓNIA ROZUMU A SRDCA

absolvent cirkevného gymnázia je so všetkými  získanými kompetenciami a vedomosťami počas štúdia a po ňom  pripravený na:

vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte s učením Katolíckej cirkvi, na aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe, vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci kresťanskej lásky, spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti, na hodnotenie javov a rozhodovanie sa  rešpektujúc ekologické zásady,  na globalizáciu sveta, na tímovú prácu a na fungovanie ekonomického systému spoločnosti, na telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu počatého života. Náš absolvent pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie ,je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách, má kultivovanú a vecnú komunikáciu v materinskom(slovenskom) jazyku a v dvoch cudzích jazykoch, a to písomne i ústne, má vecné vnímanie a vie aktívne pristupovať k problémom. Pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií, riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov, pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry, pozná národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku, má hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu a je pripravený na celoživotné vzdelávanie.

 

 

2.5. Pedagogické stratégie .

 

V rámci stratégie vyučovania všetci pedagógovia gymnázia používajú také metódy a formy práce, ktorými je premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie všetkých metód je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní.

Ide tu o nasledovné formy vyučovania: skupinové, programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, Powerpoint prezentácie, vyučovanie v rôznom prostredí, organizácia konzultácií v iných formách vzdelávania, ako je denná, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Všetky metódy a formy práce rozvíjajú kľúčové spôsobilosti žiakov  a sú v súlade so zámermi školy.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

Škola rozvíja kľúčové kompetencie žiakov nasledovnými pedagogickými stratégiami:

-prepojenie školy so životom, kladenie dôrazu na aplikáciu vedomostí, nie na memorovanie,

- organizovaním duchovných obnov, prednášok a diskusií o živote z viery,

- podporovaním  výučby  pomocou didaktickej techniky, tvorbou samostatných

  a skupinových projektov, prezentácií a obhajobou výstupov,

- kladením dôrazu na samostatnosť a zodpovednosť za učenie,

- využívaním IKT vo vyučovaní, prípravou žiakov na život v informačnej spoločnosti,

- rozvíjaním digitálnej gramotnosti,

- rozvíjaním tvorivého myslenia, samostatnosti, aktivity, sebahodnotenia,

- individuálnym prístupom ku žiakovi,

- podporou skupinových foriem práce realizovať sociálny rozvoj, 

- venovaním osobitnej pozornosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

  potrebami  a spolupráci s ich rodičmi,

- vedením žiakov k praktickému environmentálnemu správaniu,

- vedením žiakov k efektívnemu využívaniu voľného času a tak realizovať prevenciu drogových závislostí,

- osobitnú pozornosť venovať nadaným žiakom a vhodnými metódami rozvíjať ich vlohy,

- orientovať sa  na pozitívne hodnotenie žiakov pre zvýšenie ich vnútornej motivácie,

- návštevou regionálnych kultúrnych pamiatok a iných podujatí,

- organizovaním exkurzií z jednotlivých predmetov,

- účasťou na výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a výstavách rozvíjame estetické cítenie žiakov,

- cvičenia na ochranu života a zdravia, lyžiarsky výcvik

- priebežne prezentovať a vyhodnocovať  projekty v jednotlivých oblastiach,

- vedieme žiakov k samostatnosti,  k tvorbe prezentácií v programe Powerpoint a k ich obhajobe,

- podporovať vyučovanie prierezových tém formou besied s odborníkmi v danej oblasti,

- pri výuke cudzích jazykov podporovať zapojenie do medzinárodných projektov.

 

2.6. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vychádzame z platných dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodického pokynu č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a ďalších záväzných dokumentov.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok. Výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

 

2.7 Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy :

Osobnostný  a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova                                                                                     

Mediálna výchova                                                                                                           

Multikultúrna výchova                                                                                                

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke               

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti                                                            

Finančná gramotnosť                                                                                                     

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                                                                           

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa obsahu a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

 

 

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na:

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

2. hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. hodnotenie školy

 

3.1 Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka.

 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z § 55  a 56 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z metodického pokynu č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Cieľom nášho hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.

Žiaci a jeho zákonní zástupcovia sú informovaní o prospechu žiaka nielen na zasadnutiach rodičovského spoločenstva, na konzultačných hodinách s pedagógmi, ale aj  formou elektronickej žiackej knižky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Žiakom môžu byť udelené aj výchovné opatrenia podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopĺňajú nasledovne:   

 

Pri celkovom pozitívnom hodnotení žiaka môže byť odmenený:

a)  pochvalou triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity, za vzornú dochádzku a výborný prospech;

b)  pochvalou riaditeľom školy pred žiakmi školy za úspešnú reprezentáciu školy, za výborný prospech, za mimoškolské aktivity;

c)  knižnou odmenou za reprezentáciu školy a za výborný prospech;

 

Pri nevhodnom správaní sa žiaka mu môže byť udelené:

 1. napomenutie triednym učiteľom – za jednorazové menšie poruše­nie školského poriadku;
 2. pokarhanie triednym učiteľom

za opakované menšie poruše­nie školského poriadku,

za jednorazové väčšie porušenie školského poriadku spojené so zápisom v klasifikačnom hárku, za 1  neospravedlnenú hodinu;

 1. pokarhanie riaditeľom školy – za jednorazové vážne alebo menej vážne opakované

porušenie školského poriadku,

ak žiak dostal zápis za menej závažné porušenie školského poriadku,

za neospravedlnené hodiny;

 1. podmienečné vylúčenie zo štúdia za závažné porušenie školského poriadku po prerokovaní v pedagogickej rade;
 2. vylúčenie zo štúdia za  veľmi závažné porušenie školského poriadku.

3.2. Vnútornýsystémkontroly a hodnoteniazamestnancov.

Kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu má mimoriadny význam pre zvyšovanie kvality práce. Vychádza z plánu práce školy. Cieľom kontroly je systematické  získavanie pravdivého obrazu, diagnostikovanie úspechov i nedostatkov, ako aj náprava a skvalitňovanie činnosti na všetkých úsekoch. Pri hodnotení budeme využívať metódu pozorovania, hospitácie, rozhovoru analýzu výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje.

 • Hodnotenie zamestnancov na gymnáziu  sa realizuje na základe pozorovania (hospitácie) na vyučovaní, rozhovoru s pedagógmi, na základe výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, výsledky maturitných skúšok). Ďalej hodnotíme výsledky pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, zapájania sa do rôznych projektov, mimoškolskej činnosti a podobne. ( Ineko, NÚCEM )

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Cieľom je neustále inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, reagovať na potreby trhu práce.

 

3.3. Hodnotenie školy.

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II.  v Poprade za svoju krátku existenciu sa pozitívne zapísalo nielen do povedomia odbornej, ale aj širokej verejnosti mesta Poprad a okolia. O tom svedčí fakt, že absolventi nášho gymnázia úspešne študujú na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podľa posledných údajov Ústavu informácií a prognóz školstva absolventi nášho gymnázia v okrese Poprad sa dostali na 1.miesto úspešnosti v prijímacom konaní na vysoké školy v SR. Úroveň stavu vzdelávania, dochádzky a mimoškolských aktivít bude vyhodnotená na konci každého klasifikačného obdobia. Na konci školského roka bude vykonaná analýza  celkového stavu školy vo forme hodnotiacej správy za školský rok, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • plnenie cieľov, ktoré si škola stanovila v školskom vzdelávacom programe a v koncepčnom zámere rozvoja školy,
 • posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení na odstránenie nedostatkov.

Kritériá hodnotenia sú stanovené pre jednotlivé čiastočné ciele, ktoré si škola stanovuje na každý školský rok a sú súčasťou plánu práce školy.

 

Oblasti hodnotenia:

  1. klíma školy a vzťahy s rodičmi,
  2. podmienky vzdelávania - materiálne, technické, ekonomické, hygienické,
  3. priebeh vzdelávania, vyučovacie metódy a formy,
  4. výsledky vzdelávania,
  5. úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  6. riadenie školy, 
  7. ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
  8. mimovyučovacie aktivity zabezpečované školou.

 

Hlavné priority pre nás sú:

 • ponuka kvalitného vzdelania a s tým súvisiaca spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,
 • sociálna klíma na škole,
 • výsledky vzdelávania a možnosti ďalšieho uplatnenia,
 • možnosti využitia voľného času v škole.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne školy sú:

 • hodnotiaca správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za šk. rok,
 • výsledky maturitných skúšok a ich porovnanie s celoslovenským priemerom, príp. predchádzajúcimi rokmi,
 • analýza úspešnosti absolventov na prijímacích skúškach na vysokú školu,
 • počet záujemcov o štúdium na našej škole,
 • vzdelávacie výsledky žiakov,
 • priebežné previerky a testy,
 • pozorovanie, hospitácie,
 • úspešnosť žiakov na súťažiach a predmetových olympiádach,
 • rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi a absolventmi školy,
 • návštevy absolventov na škole a ďalšia spolupráca s nimi,
 • dotazníky pre absolventov školy, ktorých cieľom je získať spätnú väzbu o kvalite školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium sv. jána pavla ii., školský učebný plán,šk. rok  2019/2020 – I. a II.ročník

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3+1

3

3

3+2

12+3

prvý cudzí jazyk

4

4

3+1

3+1

14+2

Konverzácia v ANJ

 

 

+2

+2

+4

druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

 

 

38+9

Matematika a práca s informáciami

Matematika*

4*

3*

3

2

12

informatika

1

2

+1

 

3+1

 

*I .r. 4-3-3-2, II. r. 3-4-3-2

15+1

Človek a príroda

fyzika

2

2

1

 

5

chémia

2

2+1

1

 

5+1

biológia

3

2

1+1

 

6+1

 

 

   16+2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

2

 

6

Dejepis + **

+2

+2

 

 

4

geografia

2

1

1

 

4

občianska náuka

 

1

2

 

3

 

 

 

 

 

13+4

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

1

1

 

 

2

 

 

2

Človek a hodnoty

 

 náboženská výchova 

1+1

1+1

 

+2

 

+2

2+6

 

 

 

 

 

 

2+6

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

8

Extra hodiny (projekt)

Čitateľská gramotnosť

1

1

1

1

4

Finančná gramotnosť

1

 

 

 

1

Finančná a poistná matematika

 

 

 

1

1

Povinné hodiny základné

30

29

22

13

94

Posilnené (disponibilné) hodiny

4

4

7

7

22

 

Semináre (disponibilné )hodiny- povinne voliteľné

 

 

 

8

8

Spolu – povinná časť

 

34

33

29

28

124

Extra hodiny v rámci projektu

2

1

1

2

6

Celkový počet hodín  školského učebného plánu

36

34

30

30

130

Dobrovoľne voliteľné semináre v rámci projektu

Informatika v praxi

 

2

 

 

2

Biobádatel

 

2

 

 

2

Podnikanie v cvičnej firme

 

 

2

 

2

Environmentálne praktiká

1

 

 

 

1

               

 

 

Extra hodiny v rámci školského učebného plánu  povinné.

 

Predmet

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Spolu

Čitateľská gramotnosť

1

1

1

1

4

Finančná gramotnosť

1

 

 

 

1

Finančná a poistná matematika

 

 

 

1

1

 

 

Extra hodiny mimo školského učebného plánu – nepovinne voliteľné semináre.

 

Názov seminára

I.r.

II.r.

III.r.

IV.r.

Informatika v praxi

 

2 h

 

 

Biobádateľ

 

2 h

 

 

Podnikanie v cvičnej firme

 

 

2h

 

Environmentálne praktiká

1

 

 

 

Spolu

1

4h

2 h

 

 

** Dejepis + je vyučovaný v anj CLIL metódou

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny realizovaný školský učebný plán

 

Vyučovanie na základe projektu

 

Povinné alebo povinne voliteľné hodiny

 

Nepovinne voliteľné hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský učebný plán pre Gymnázium sv. Jána Pavla II., šk. rok 2019/2020 – III., IV. ročník

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3+1

3+2*

12+3

 1 hod. delená

prvý cudzí jazyk

4

4

3+1

3+1

14+2

konverzácia v ANJ

 

 

+2

+2

+4

druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

 

 

38

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

3

3

2

12

Informatika

1

2

+1

 

3+1

 

 

15

Človek a príroda

fyzika

2

2

1

 

5

chémia

2

2

1

 

5

Biológia

2

3

1+1*

1*

6+1

 

*III. r. 2,3,2,0 *IV. r. 2,3,0,1

     16

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

2

2

0

6

 

Geografia

2

1

 

1

4

občianska náuka

1

1

1

+1

3+1

 

 

 

 

 

13

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

 

1

 

1

2

 

 

2

Človek a hodnoty

 

náboženská výchova 

1+1

1+1

 

+2

 

+2

2+6

Ekonomika

 

+1

+1

 

 

+2

 

 

 

 

 

 

2

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

8

Extra hodiny

Čitateľská gramotnosť

 

 

1

1

2

 

Finančná a poistná matematika

 

 

 

1

1

Povinné hodiny - základ

 

29

30

20

15

94

Posilnené (disponibilné)hodiny

2

2

8

8

20

Semináre(disponibilné)hodiny - povinne voliteľné

 

 

5

5

10

Spolu povinná časť

 

31

32

33

28

124

Povinné hodiny 94 + disponibilné hodiny 30                                                                     spolu 124

Extra hodiny v rámci projektu

 

 

1

2

3

Celkový počet hodín školského učebného plánu

31

32

34

30

127

Dobrovoľne voliteľné semináre v rámci projektu

Podnikanie v cvičnej

Firme

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Učebné osnovy sú samostatnou časťou ŠkVP.

 

Školský vzdelávací program prerokovaný a schválený pedagogickou radou Spojenej školy sv. Jána Pavla II.

Dňa: 08.10.2019

 

Školský vzdelávací program prerokovaný a schválený Radou Spojenej školy sv. Jána Pavla II.

Dňa: 14.10.2019

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom