Školský vzdelávací program

 

Spojená škola sv. Jána Pavla II., Ul. Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

Gymnázium sv. Jána Pavla II. 

 

 

 

ŠKOLSKÝ

VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

2017 – 2018

 

 

Názov ŠkVP:

HARMÓNIA MÚDROSTI A SRDCA

Stupeň vzdelania:

ISCED 3a

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy:

Cirkevné gymnázium – 7902 J 00

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Predkladateľ:

Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Adresa:

Dlhé hony, 3522/2, 058 01 Poprad

IČO

37942743

Riaditeľ školy:

Ing. Katarína Krajňáková

Koordinátor ŠkVP:

PaedDr. Kleinová Andrea

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev 

Názov:

Biskupstvo Spišské Podhradie

Adresa:

Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Miesto vydania:

Poprad

Platnosť do:

31. 08. 2017

Revidované:

05. 09. 2017

 

 

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. začalo písať svoju históriu  dňa 1. septembra 2002. Zriaďovateľom  tejto organizačnej zložky Cirkevnej spojenej školy v Poprade je Rímskokatolícka cirkev –  Biskupstvo Spišské Podhradie.

 

1.1 Veľkosť a vybavenie školy:

 

V súčasnosti sa škola nachádza  budove  Spojenej školy sv. Jána Pavla II. na adrese: Dlhé hony č. 3522/2, v Poprade spolu so Základnou školou a Základnou umeleckou školou.

V školskom roku 2015-2016 sa na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. v Poprade vyučuje v štyroch ročníkoch a triedach. Škola je financovaná z verejných zdrojov, príspevkom od štátu na žiaka ( podľa zákona 597/2003 Z. z.). Školné sa nevyberá.                                                          

 

1.2 Vlastné zameranie školy:

 

Hlavné zameranie školy spočíva v kvalitnom vzdelávaní žiakov a komplexnej výchove   v kresťanskom duchu. Navyše zavedením učebného predmetu  ekonomika škola poskytuje  potrebné vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti a zručnosti potrebné vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Ako na jedinej strednej škole v meste môžu žiaci maturovať z predmetu katolícke náboženstvo.

Štúdium na Gymnáziu sv. Jána Pavla II. v Poprade je štvorročné, študijný odbor Gymnázium 7902 J 00, zameranie všeobecné.

Školský vzdelávací program gymnázia a výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z (Školský zákon).

 

1.3 Charakteristika žiakov:

Gymnázium navštevujú žiaci, ktorí úspešne absolvujú prijímacie konanie na naše gymnázium . Väčšina našich žiakov pochádza z Popradu ale máme žiakov aj priľahlých obcí mesta Poprad. Škola je otvoreným miestom pre žiakov všetkých vierovyznaní. Škola poskytuje všetkým žiakom rímskokatolícku náboženskú výchovu.

1.4 Charakteristika pedagogického zboru:

Pedagogický zbor na našom gymnáziu je dôležitým stavebným kameňom kvalitného vzdelávania. Všetci vyučujúci sa vzájomne rešpektujú a jednotne stoja za ideovým poslaním gymnázia. Práve to  sa snažia svojím prístupom a správaním k žiakom čo najlepšie preniesť aj do výchovno- vzdelávacieho procesu. Počet vyučujúcich na gymnáziu je 17. Niektorí z  pedagógov vyučujú aj na Základnej škole Štefana Mnoheľa. Všetci pedagógovia spĺňajú predpísané kvalifikačné a odborné predpoklady stredoškolského učiteľa. V škole pracuje aj výchovná poradkyňa a vychádzajúc z poslania školy aj školský kaplán, ktorý zastrešuje všetky liturgické úkony, kňažskú a duchovnú službu v škole.

 

 

1.5 Vedenie školy

Kompetenčne zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces školy.

Uvádza začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, poskytuje každému pedagogickému zamestnancovi školy možnosť ďalšieho vzdelávania  za rovnakých podmienok, motivuje pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti, zdokonaľuje osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu, sprostredkúva pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru ( na základe školení ), pripravuje pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami ako výpočtovou technikou,  multimédiami a podobne.

 

 

1.6 Organizácia prijímacieho konania

 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v  zmysle zákona MŠ SR 245/2008 Z.z (Školský zákon).

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka gymnázia na každý nový školský rok sú zverejňované  na internetovej stránke školy:  www.scspp.sk

 

 

1.7 Organizácia maturitnej skúšky

Výchova a vzdelávanie sa ukončuje maturitnou skúškou. Jej cieľom  je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu. Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy, ak úspešne ukončil štvrtý ročník štúdia vzdelávacieho programu a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ktorá je predpísaná zákonom.

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety:

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk na úrovni B2,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) ďalší voliteľný predmet.

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, najviac však z dvoch.

Organizácia a priebeh maturitnej skúšky na našom gymnáziu  sú zabezpečované podľa stanovených kritérií MŠVVaŠ SR a sú plne v súlade s Vyhláškou o ukončení štúdia na stredných školách č. 318/2008 MŠVVaŠ SR. Pri zabezpečovaní nerušeného priebehu maturitných skúšok a predsedov maturitných komisií, gymnázium spolupracuje aj s ostatnými stednými školami v meste. Ukončením štúdia maturitnou skúškou získa náš absolvent stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A a získa doklad maturitné vysvedčenie. Bližšie informácie na internetových stránkach: www.statpedu.sk, www.minedu.skwww.nucem.sk .

 

1.8 Dlhodobé projekty

 

Škola sa zapojila do projektu MŠVVaŠ SR Digipédia- modernizácia vyučovania. Veľmi veľkej obľube sa tešia projekty v oblasti finančnej gramotnosti pod vedením vyučujúcich ekonomiky.

Od 16.6.2015 do 30.6.2016 – žiaci 4.ročníka absolvovali vzdelávacie prednášky v oblasti finančnej gramotnosti v spolupráci so Spoločnosťou Partners group SK. Prednášky pozostávajú z 12 lekcií finančnej akadémie, ktoré oboznámia žiakov so zásadami riadenia osobných financií, umožnia získanie orientácie v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí. V spolupráci s miestnou Políciou v Poprade prebieha projekt protidrogovej prevencie u žiakov 1. ročníka gymnázia, na základe  partnerstva s Microsoft Slovakia prebiehajú ďalšie vzdelávacie  projekty IKT uskutočnené našimi odbornými  lektormi pre žiakov, pedagógogických zamestnancov a rodičov žiakov Modernizácia vzdelávacieho procesu – projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - národný projekt, v rámci projektu získala škola moderné digitálne vybavenie ( tablety ), ktoré umožňuje lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu na hodinách

Baterky na správnom mieste - škola sa zapojila do environmentálneho programu, ktorý je zameraný na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov. Zber prebieha celý školský rok. Žiaci môžu tieto batérie vhadzovať do špeciálneho kontajneru, ktorý je umiestnený v škole. SCIO - Moderné vzdelávanie nielen v škole. Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu spolupracuje s nezávislou súkromnou spoločnosťou  SCIO, ktorá sa zaoberá sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

 

 

1.9 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodičmi prebieha na základe pravidelných stretnutí s rodičmi jednak na zasadnutiach Rady školy a zasadnutiach s členmi rodičovského spoločenstva Spojenej školy sv. Jána Pavla II. a triednych rodičovských schôdzkach. Rada školy zasadá trikrát do roka. Gymnázium sv. Jána Pavla II. spolupracuje aj s neziskovými organizáciami ako SČK a Katolícka charita. Každoročne sa zapájame do rôznych humanitárnych akcií a podujatí. Naši žiaci, ale aj niektorí pedagógovia sú dobrovoľnými darcami krvi.

 

1.10 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne :

učebňu výpočtovej techniky , učebňu informatiky, multimediálnu učebňu so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov pre cudzie jazyky, s počítačom a technickým ovládacím pultom pre učiteľa, dataprojektorom a keramickou tabuľou. Kapacita miestnosti na sedenie pre 30 žiakov umožňuje vyučovanie aj iných odborných predmetov.

Od septembra 2015 bol sprístupnený žiakom čipový stravovací systém pre stravníkov ŠJ, uskutočnila sa výmena školských lavíc a stoličiek, vymenili sa katedry, stoly v zborovni ZŠ, a gymnázia novými stoličkami a lavicami sa vybavili niektoré triedy.

V školskom roku 2015-16 sme na prízemí vybavili chodbu so šatňovými skrinkami  pre všetkých žiakov školy. Na 3. poschodí sa zriadila veľmi moderná odborná učebňa na vyučovanie slovenského jazyka.

V školskom roku 2015-16 v spolupráci s RS pri SŠ v Poprade v rámci projektu Nadácie Filantrópia Radosť pomáhať sme kompletne vymaľovali všetky chodby školy. Ďalej v rámci tohto istého projektu, za pomoci rodičov našich žiakov, sme oplotili časť školského pozemku.

V súčasnosti realizujeme vybudovanie odbornej učebne fyziky, na ktorú škola získala finančné prostriedky od Nadácie Renovabis z SRN a prestavbu starej kotolne na modernú telocvičňu. S tým súvisí aj prehodnotenie pôvodného projektu tak, aby nová telocvičňa zodpovedala všetkým parametrom kvalitného a moderného športového zariadenia.

 

Na druhom poschodí školy sa nachádza školská kaplnka, ktorá poskytuje priestor na osobnú meditáciu žiakov a pedagógov školy, slúži na vykonávanie adorácií, pobožností, ako aj na ďalšie náboženské a liturgické úkony.

 

Škola vyvíja maximálne úsilie na postupné obnovovanie technického vybavenia školy, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie kvalitných výsledkov vo výchovno vzdelávacej činnosti.

 

Škola má plne funkčnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie ako žiakom tak aj všetkým zamestnancom školy.

 

Stráženie objektu aj naďalej zabezpečujeme elektronickým zariadením pripojeným na centrálny pult ochrany na Mestskú políciu v Poprade. Škola je primerane vybavená učebnými pomôckami a postupne podľa potrieb sa pomôcky priebežne dopĺňajú.

 

 

Potreby a pripravované plány

 

Škola plánuje zabezpečiť odbornú učebňu fyziky na obuv a odev pre všetkých žiakov. Naďalej je naše úsilie zacielené na zhotovenie projektu a následnú realizáciu veľkej modernej telocvične a nových odborných tried na vyučovanie chémie, fyziky a biológie.

 

1.11 Škola ako životný priestor

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, veľký dôraz kladieme na upravené a estetické prostredie tried, kvetinovú výzdobu tried a chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi ostatnými zamestnancami školy a širokou verejnosťou.

Príjemnú atmosféru a pocit spolupatričnosti formujeme  aj prostredníctvom netradičných podujatí, akými sú spoločné modlitby v školskej kaplnke, duchovné obnovy žiakov i učiteľov, spoločné kultúrne a spoločenské podujatia počas vianočných a veľkonočných sviatkov koledovanie, jasličková pobožnosť, vianočné besiedky, dramatizovaná krížová cesta, nácvik programov ku Dňu rodiny, organizovanie školského vianočného trhu a pod. Pritom nezanedbávame ani tradičné výlety, exkurzie do zahraničia (Londýn, Paríž, Viedeň), imatrikulácia, stúžkové slávnosti, lyžiarske kurzy a ďalšie aktivity. To všetko prispieva k utváraniu a upevňovaniu vzťahov nielen medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi a učiteľmi.

 

1.12 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

 Vedenie školy sa snaží zabezpečiť bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.  Akcie mimo budovy školy sa uskutočňujú len po predchádzajúcom informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka. Na začiatku školského roka je podľa potreby aktualizovaný školský poriadok. Zamestnanci školy sa zúčastňujú pravidelných školení  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru.

V škole sa konajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

1.13 Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích hodinách, pričom trvanie jednej vyučovacej hodiny je 45 minút. Vyučovanie prebieha podľa nasledovného časového rozvrhu:

 

                                    0. hod.           07:10 – 07:55

                                    1. hod.           08:00 – 08:45

                                    2. hod.           08:55 – 09:40

                                    3. hod.           10:00 – 10:45

                                    4. hod.           10:55 – 11:40 (obed) G

                                                          12:00 – 12: 45

                                    5. hod.           11:50 – 12:35 (obed) G

                                                          11:55 – 12:55

                                    6. hod.           12:55 – 13:40

                                    7. hod.           13:50 – 14:35

 

Pri vyučovaní cudzích jazykov, voliteľných predmetov a pri realizácii laboratórnych prác sú žiaci delení do skupín. V predmetoch telesná a športová výchova sú žiaci delení do skupín na dievčatá a chlapcov.

 

 

 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

2.1 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v duchu kresťanských zásad, je zameraná na kvalitnú prípravu žiakov v dvoch cudzích jazykoch so zameraním na komunikáciu, na prácu s IKT a oblasti ekonomiky. Umožňuje všetkým žiakom získať kvalitné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Rozvíja ich komunikatívnosť, flexibilitu, tvorivosť, schopnosť vyhľadávať informácie a prezentovať svoju prácu. Škola učí žiakov správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a  prakticky ich riešiť. Tiež rozvíja ich sociálne, kultúrne a občianske kompetencie a posilňuje ich úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, úctu k rodičom, starším ľuďom a tiež k vlastnej kultúre. Škola zabezpečí aj podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup k vzdelávaniu. Vypracúva  pre nich individuálny výchovno-vzdelávací program.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, rozvoj ich schopnosti kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a pracovať v tíme. Žiakov vychovávame k mravným hodnotám, sociálnemu cíteniu, vedieme ich k zdravému a tvorivému životnému štýlu, k rozhľadenosti, vytrvalosti, sebamotivácii k celoživotnému vzdelávaniu.

Základným cieľom našej školy je, aby  žiaci osobnostne dozreli a stali sa nezávislými, tvorivými a zodpovednými osobnosťami, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým kresťanským a morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre spoločnosť.

Z hľadiska profesijnej orientácie umožňujeme žiakom voliteľnosť predmetov vo vyšších  ročníkoch, aby mohli uplatniť široký kultúrny a vzdelanostný základ pre svoj celoživotný rozvoj.

Škola dáva priestor pre rozvoj osobnosti každého žiaka. Kladie dôraz na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Rozvíja ich emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu. V spolupráci s rodičmi sa usilije vychovať zo žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.  Škola sa usiluje objavovať talentovaných žiakov a podporovať ich rozvoj. 

Silnou stránkou našej školy je priateľská až rodinná atmosféra. Učitelia sa osobne venujú každému žiakovi, chápu jeho problémy a pomáhajú mu v ich riešení.  Žiaci majú možnosť vyjadrovať svoje myšlienky, názory a vlastné nápady a tiež ich aj realizovať. Prezentujú svoje práce v rôznych fórach a úrovniach.

 

2.2 Pedagogický princíp školy

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. predkladá svoj školský vzdelávací program, v ktorom chce poukázať na výnimočnosť tejto školy v tom, že ako jediná škola tohto typu v meste sa vyznačuje komplexným prístupom ku žiakovi, pretože sa zameriava nielen na rozvoj intelektu ale aj na rozvoj ducha, čo predstavuje hlboké nemerateľné hodnoty, ktoré žiak dostáva počas štúdia.

Škola sa chce ďalej profilovať okrem  kresťanskej výchovy aj v odovzdaní  vedomostí žiakom v atraktívnom učebnom predmete ekonomika, aby absolventi gymnázia po ukončení štúdia boli dostatočne pripravení na rýchle adaptovanie sa na trh práce.

Novým myslením a želaním celého pedagogického zboru je, aby zo školy vychádzali absolventi s vynikajúcimi odbornými vedomosťami, rozhľadení, vytrvalí, schopní kooperovať a pracovať v tíme, schopní sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

U žiakov 1. ročníka veľký dôraz  kladieme na vytvorenie dobrého spoločenstva v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.V spolupráci so školským psychológom za pomoci výchovnej poradkyne a triednych učiteľov 1. ročníka vyčleníme hodiny zamerané na sebahodnotenie. Cieľom je, aby žiaci získali dobrý učebný štýl a poznatky, ako odbúrať trému, stres, aby poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

 

2.3 Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade ako jediné školské zariadenie tohto typu v meste bolo založené Katolickou Cirkvou. Práve v tom spočíva jeho jedinečnosť. Filozofiou školy je aby absolvent  svojimi odbornými vedomosťami sa dokázal plne začleniť do spoločnosti a aby hodnoty, ktoré získal počas štúdia boli základom na jeho stabilný život v budúcnosti. Na našom gymnáziu sa povinne vyučuje predmet náboženská výchova v rámci dvoch vyučovacích hodín týždenne. Z predmetu náboženská výchova ako na jedinej škole v meste, môžu žiaci aj maturovať. 

So zavedením predmetu ekonomiky od 1. ročníka gymnázia dosiahli vyšší stupeň úrovne vzdelania  aj v oblasti ekonomiky u žiakov, absolventov školy a dnes už tiež žiaci môžu z tohto predmetu maturovať.

Ukončením štúdia maturitnou skúškou získa náš absolvent stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A a získa doklad maturitné vysvedčenie.

 

 

2.4 Profil absolventa

 

V zmysle názvu školského vzdelávacieho programu HARMÓNIA   ROZUMU  A   SRDCA každý

absolvent cirkevného gymnázia – mladý kresťan - so všetkými  získanými kompetenciami a vedomosťami počas štúdia a po ňom je pripravený na:

vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte s učením Katolíckej Cirkvi, na aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe, vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci kresťanskej lásky, spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti, na hodnotenie javov a rozhodovanie sa  rešpektujúc ekologické zásady,  na globalizáciu sveta, na tímovú prácu a na fungovanie ekonomického systému spoločnosti, na telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu počatého života, náš absolvent pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie, je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách, má kultivovanú a vecnú komunikáciu v materinskom ( slovenskom ) jazyku a v dvoch cudzích jazykoch a to písomne i ústne, má vecné vnímanie a vie aktívne pristupovať k problémom, pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií, riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov, pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry, pozná národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku, má  hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu a je pripravený na celoživotné vzdelávanie.

 

 

2.5 Pedagogické stratégie

 

V rámcii stratégie vyučovania všetci pedagógovia gymnázia používajú také metódy a formy práce, ktorých je premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie všetkých metód je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní.

Ide tu o nasledovné formy vyučovania: skupinové, programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, Powerpoint prezentácie, vyučovanie v rôznom prostredí, organizácia konzultácií v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním. Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Všetky metódy a formy práce rozvíjajú kľúčové spôsobilosti žiakov  a sú v súlade so zámermi školy.

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,  sebahodnotenie.

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. 

Škola rozvíja kľúčové kompetencie žiakov nasledovnými pedagogickými stragégiami:

-prepojenie školy so životom, kladenie dôrazu na aplikáciu vedomostí, nie na   memorovanie,

- organizovaním duchovných obnov, prednášok a diskusií o živote z viery,

- podporovaním  výučby  pomocou didaktickej techniky, tvorbou samostatných

  a skupinových  projektov, prezentácií a obhajobou výstupov,

- kladením dôrazu na samostatnosť a zodpovednosť za učenie,

- využívaním IKT vo vyučovaní, pripravou žiakov na život v informačnej spoločnosti, - rozvíjaním digitálnej                      gramotnosti,

- rozvíjaním tvorivého myslenia, samostatnosti, aktivity, sebahodnotenia,

- individuálnym prístupom ku žiakovi,

- podporou skupinových foriem práce realizovať sociálny rozvoj, 

- venovaním osobitnej pozornosti žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

  potrebami  a spolupráci s ich rodičmi,

- vedením žiakov k praktickému environmentálnemu správaniu,

- vedením žiakov k efektívnemu využívaniu voľného času a tak realizovať preven-ciu drogových závislostí,

- osobitnú pozornosť venovať nadaným žiakom a vhodnými metódami rozvíjať ich vlohy,

- orientovať sa  na pozitívne hodnotenie žiakov pre zvýšenie ich vnútornej motivá-cie,

- návštevou regionálnych kultúrnych pamiatok a iných podujatí,

- organizovaním exkurzií z jednotlivých predmetov,

- účasťou na výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a výstavách rozvíjame estetické cítenie žiakov,

- cvičenia na ochranu života a zdravia, lyžiarsky výcvik

- priebežne prezentovať a vyhodnocovať  projekty v jednotlivých oblastiach,

- vedieme žiakov k samostatnosti,  k tvorbe prezentácií v programe Power-Point a k ich obhajobe,

- podporovať vyučovanie prierezových tém formou besied s odborníkmi v danej oblasti,

- pri výuke cudzích jazykov podporovať zapojenie do medzinárodných projektov.

 

2.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vychádzame z platných dokumentov, najmä zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodického pokynu č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a z ďalších záväzných dokumentov.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok. Výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

 

2.7 Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa obsahu a sú uvedené v učeb-ných osnovách jednotlivých predmetov.

 

Prierezové témy:

Osobnostný  a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti    

Finančná gramotnosť 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                                                                                             

                                                                                              

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na:

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

2. hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. hodnotenie školy

 

3.1 Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z § 55  a 56 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z metodického pokynu č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Cieľom nášho hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.

Žiaci a jeho zákonní zástupcovia sú informovaní o prospechu žiaka nielen na zasadnutiach rodičovského spoločenstva, na konzultačných hodinách s pedagógmi, ale aj  formou elektronickej žiackej knižky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Na prírodovedných vyučovacích hodinách sa používa percentuálne hodnotenie žiakov podľa stupnice schválenej Predmetovou komisiou prírodovedných predmetov, využívajú sa tzv. plusové ale aj mínusové body za aktivity nad rámec školských povinností, resp. neplnenie si školských povinností.

 

Žiakom môžu byť udelené aj výchovné opatrenia podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov dopĺňajú nasledovne:   

Pri celkovom pozitívnom hodnotení žiaka môže byť odmenený:

a)  pochvalou triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity, za vzornú dochádzku a výborný prospech;

b)  pochvalou riaditeľom školy pred žiakmi školy za úspešnú reprezentáciu školy, za výborný prospech, za mimoškolské aktivity;

c)  knižnou odmenou za reprezentáciu školy a za výborný prospech;

 

Pri nevhodnom správaní sa žiaka mu môže byť udelené:

 1. napomenutie triednym učiteľom – za jednorazové menšie poruše­nie školského poriadku;
 2. pokarhanie triednym učiteľom

za opakované menšie poruše­nie školského poriadku,

za jednorazové väčšie porušenie školského poriadku spojené so zápisom v klasifikačnom hárku, za 1  neospravedlnenú hodinu;

 1. pokarhanie riaditeľom školy – za jednorazové vážne alebo menej vážne opakované

porušenie školského poriadku,

ak žiak dostal zápis za menej závažné porušenie školského poriadku,

za neospravedlnené hodiny;

 1. podmienečné vylúčenie zo štúdia

za závažné porušenie školského poriadku po prerokovaní v pedagogickej rade;

 1. vylúčenie zo štúdia

za  veľmi závažné porušenie školského poriadku.

 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Kontrolná činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu má mimoriadny význam pre zvyšovanie kvality práce. Vychádza z plánu práce školy. Cieľom kontroly je systematické získavanie pravdivého obrazu, diagnostikovanie úspechov i nedostatkov, ako aj náprava a skvalitňovanie činnosti na všetkých úsekoch. Pri hodnotení budeme využívať metódu pozorovania, hospitácie, rozhovor a analýzu výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje.

Hodnotenie zamestnancov na gymnáziu  sa realizuje na základe pozorovania (hospitácie) na vyučovaní, rozhovoru s pedagógmi, na základe výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, výsledky maturitných skúšok). Ďalej hodnotíme výsledky pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, zapájania sa do rôznych projektov,  mimoškolskej činnosti a podobne. ( Ineko, NÚCEM )

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Cieľom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancov je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Cieľom je neustále inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovať výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, reagovať na potreby trhu práce.

 

Tabuľka kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 

Druh štúdia

Počet účastníkov

vzdelávania

Adaptačné vzdelávanie

1

Inovačné štúdium -

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, ZŠ

 

3

Inovačné štúdium

1

Kvalifikačné štúdium

1

Funkčné štúdium

1

 

 

3.3 Hodnotenie školy

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade za svoju krátku existenciu sa pozitívne zapísalo nielen do povedomia odbornej, ale aj širokej verejnosti mesta Poprad a okolia. O tom svedčí aj ten fakt, že absolventi nášho gymnázia úspešne študujú na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podľa posledných údajov Ústavu informácii a prognóz školstva absolventi nášho gymnázia v okrese Poprad sa dostali na 1.miesto  úspešnosti v prijímacom konaní na vysoké školy v SR.

Úroveň stavu vzdelávania, dochádzky a mimoškolských aktivít bude vyhodnotená na konci každého klasifikačného obdobia. Na konci školského roka bude vykonaná analýza  celkového stavu školy vo forme hodnotiacej správy za školský rok, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • plnenie cieľov, ktoré si škola stanovila v školskom vzdelávacom programe a v koncepčnom zámere rozvoja školy,
 • posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení na odstránenie nedostatkov.

Kritériá hodnotenia sú stanovené pre jednotlivé čiastočné ciele, ktoré si škola stanovuje na každý školský rok a sú súčasťou plánu práce školy.

 

Oblasti hodnotenia:

  1. klíma školy a vzťahy s rodičmi,
  2. podmienky vzdelávania - materiálne, technické, ekonomické, hygienické,
  3. priebeh vzdelávania, vyučovacie metódy a formy,
  4. výsledky vzdelávania,
  5. úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  6. riadenie školy, 
  7. ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
  8. mimovyučovacie aktivity, zabezpečované školou.

 

Hlavné priority pre nás sú:

spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,

sociálna klíma na škole,

výsledky vzdelávania a možnosti ďalšieho uplatnenia,

možnosti využitia voľného času v škole.

 

Nástroje na zisťovanie úrovne školy sú:

hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok,

výsledky maturitných skúšok a ich porovnanie s celoslovenským priemerom, príp. predchádzajúcimi rokmi,

analýza úspešnosti absolventov na prijímacích skúškach na vysokú školu,

počet záujemcov o štúdium na našej škole,

vyučovacie výsledky žiakov,

priebežné previerky a testy,

pozorovanie, hospitácie,

úspešnosť žiakov na súťažiach a predmetových olympiádach,

rozhovory so žiakmi, rodičmi a učiteľmi a absolventmi školy,

návštevy absolventov na škole a ďalšia spolupráca s nimi,

dotazníky pre absolventov školy, ktorých cieľom je získať spätnú väzbu o kvalite školy

 

 

IV. UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA

 

INOVOVANÝ  UČEBNÝ PLÁN –  2017/2018 ISCED 3a

Platí pre 1.- 3. ročník

 

Školský  učebný plán – GYMNÁZIUM 2017/2018

 

ISCED 3 Školský učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským

Štátny vzdelávací program , platí pre I, II., III. r. v šk.roku 2017/2018

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3+1/d

12/1

prvý cudzí jazyk

4

4

3+1

3+2

14/3

druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

 

38/4

Človek a príroda

fyzika

2

2

1

 

5

chémia

2

2

1

1

5/1

biológia

2

 

3

 

 

 

1+1

6/1

 

 

16/3

Človek a spoločnosť

dejepis

 

2

 

2

 

 

 

2

 

6

geografia

2

1

 

1

4

 

občianska náuka

1

1

1

1

3/1

 

13/1

Človek a hodnoty

náboženská výchova

1+1

1+1

 

+2

 

+2

2/6

 

 

 

 

 

 

 

2/6

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

3

3

2

12

Informatika zmena

1

2

1

 

3/1

 

Zmena z 2/1/1 na 1/2/1/0

 

 

 

 

15/1

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Ekonomika

+1

+1

 

+1

0/3

Spolu  

povinná časť

 

31

32

21

27

94/17

Školský vzdelávací program Povinné h. 93  vol.h. 31 spolu 124

 

 

 

 

Disponibilné hodiny:

Predmet/ročník

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Spolu:

Jazyk a komunikácia: /povinné/

Konverzácia v anglickom jazyku

 

 

2

2

4

Voliteľné semináre:

podľa výberu žiaka

 

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

11

2

13

Spolu bez konverzačných

a voliteľných seminárov

 

31

32

21

27

111

Počet hodín spolu

 

31

32

32

29

124

 

III. ročník šk. rok 2017/18

 

Povinné

predmety

 

 

Voliteľný seminár

 

Dotácia hodín

Označ zvolený predmet

spolu 9 h

SJL

3

matematika

2

 

ANJ

4

Umenie a kultúra

1

 

KAJ

2

ekonomika

2

 

2.cj

3

občianska náuka

3

 

OBN

1

biológia

3

 

KNB

2

katolícke náboženstvo

1

 

MAT

3

chémia

3

 

INF

1

geografia

1

 

CHE

1

dejepis

2

 

TSV

2

informatika

2

 

FYZ

1

fyzika

1

 

Spolu

23 h

 

 

9 h

 

V prípade výberu jedného z maturitných predmetov FYZ, GEG, UKL, EKO, tento musí byť zapísaný na 4. pozícii, resp. na 5. ako dobrovoľný predmet

 

Poznámky k učebnému plánu

 1. Čiernou farbou sú vyznačné hodiny určené štátnym vzdelávacím programom, červenou využitie disponibilných hodín školou.
 2. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale riaditeľka školy môže povoliť aj iné organizačné formy vyučovania.
 3. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku sú: pridané hodiny zo SJL, konverzácia z jedného cudzieho jazyka, seminár z matematiky, informatiky, dejepisu, geografie, občianskej náuky, katolíckeho náboženstva, fyziky, chémie, biológie. Výber voliteľných predmetov žiak urobí a nahlási do 25. júna štúdia v predchá-dzajúcom ročníku štúdia triednemu učiteľovi.
 4. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy (§ 3 ods. 4 Vyhlášky o stredných školách č. 282/2009 Z.z.), najmä pri realizácii praktických cvičení. O delení rozhoduje riaditeľka školy.
 5. Cudzie jazyky -  vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky. Trieda, resp. triedy jedného ročníka sa môžu podľa potreby, zvoleného cudzieho jazyka, resp. miery pokročilosti a možností školy deliť na skupiny.
 6. Pri vyučovaní predmetu informatika sa triedy delia na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.
 7. Trieda sa delí na skupiny chlapcov a dievčat na telesnej výchove.
 8.  Podľa záujmu žiakov a rodičov je možné ako súčasť vyučovania v prvom ročníku organizovať lyžiarsky výcvikový kurz.
 9. Predmet umenie a kultúra možno v rámci potreby odučiť v dvojhodinových alebo väčších blokoch
 10. Kurz na ochranu života a zdravia je povinnou súčasťou vyučovania.
 11. Na vyučovanie voliteľných predmetov sa utvárajú skupiny žiakov. O počte skupín a o počte žiakov v skupinách rozhoduje riaditeľka školy podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

 

 

UČEBNÝ PLÁN – GYMNÁZIUM 2016/2017-   4. ROČNÍK

 

V. UČEBNÉ OSNOVY

 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN – GYMNÁZIUM 2017/2018

 

ISCED 3 Školský učebný plán pre gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským

Štátny vzdelávací program , platí pre IV. r. v šk.roku 2017/2018

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a

literatúra

3

3

3

3+1/d

12/1

prvý cudzí jazyk

4

4

4

4+1

16/1

druhý cudzí jazyk

3

3

2+1

2

8/3

 

36/4

Človek a príroda

fyzika

2

2

1

 

5

chémia

 

2

 

2

 

1+1

 

 

5/1

biológia

2

 

3

 

1+1

 

 

6/1

 

 

16/2

Človek a spoločnosť

dejepis

 

2

 

2

 

2

 

 

6

Geografia

1+1

2

1

 

4/1

 

občianska náuka

 

1

1

1

3

 

13/1

Človek a hodnoty

náboženská výchova

1+1

1+1

 

+2

 

+2

2/6

 

 

 

 

 

 

 

2/6

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

3

3

1+1

11/1

Informatika zmena

2

1

1

 

3/1

 

 

 

 

 

 

14/1

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

4

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

Ekonomika

+1

+1

+1

 

0/3

Spolu – povinná časť

 

32

32

29

19

93/19

Školský vzdelávací program povinné h. 93  vol.h. 31 spolu 124

 

 

 

Disponibilné hodiny:

Predmet/ročník

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Spolu:

Jazyk a komunikácia: /povinné/

Konverzácia v anglickom jazyku

 

 

2

2

4

Voliteľné semináre:

podľa výberu žiaka

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Cvičenia zo

slovenského jazyka

 

 

 

 

1

 

Maturitná fyzika

 

 

 

 

1

 

Spolu:

 

 

 

2

10

12

 

 

32

32

29

19

112

Počet hodín spolu

 

32

32

31

29

124

 


IV. ročník v školskom roku 2017/18

 

Povinné

predmety

 

 

Voliteľný seminár

 

Dotácia hodín

Označ zvolený predmet

spolu 8 h.

SJL

4

Matematika

2

 

ANJ

5

umenie a kultúra

1

 

KAJ

2

Ekonomika

2

 

2.cj

2

občianska náuka

3

 

OBN

1

Biológia

3

 

KNB

2

katolícke náboženstvo

1

 

MAT

2

Chémia

3

 

UKL

1

Geografia

1

 

TSV

2

Informatika

2

 

 

 

Dejepis

2

 

 

 

Fyzika

1

 

spolu

21

 

 

8 h

 

V prípade výberu jedného z maturitných predmetov FYZ, UKL, EKO, každý z nich musí byť  na prihláške zapísaný na 4. pozícii /povinný predmet/ alebo 5. pozícii /dobrovoľný/.

 

 

Poznámka: Učebné osnovy sú samostatnou časťou ŠkVP.

 

 

 

Poprad 31. 08. 2017

 

Školský vzdelávací program bol schválený Pedagogickou radou v Poprade a Radou školy

pri Spojenej škole sv. Jána Pavla IIv Poprade.

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom