Profil školy História školy Pavol Ušák Oliva ŠKOLSKÝ PORIADOK Rada školy - zloženie Rady školy Rada školy - štatút absolventi Správa o vých.-vzdel. činnosti 2015/2016 Školský vzdelávací program Predmetové komisie v školskom roku 2015 - 2016 Kredity

Profil školy

Profil cirkevného gymnázia

 

      • Štvorročné denné štúdium, odbor všeobecný č. 7902 J 00
      • Možnosť štúdia a výberu cudzích jazykov anglický, nemecký, francúzsky
      • Aktívna spolupráca so zahraničnými lektormi anglického jazyka
      • Posilnenie vyučovania v predmete ekonomika s možnosťou maturitnej skúšky
      • Zavádzanie najmodernejších trendov informačných technológií do vyučovania
      • Náročnosť vo vzdelaní, kvalita, komplexnosť, overené hodnoty
      • Záujmová mimoškolská a krúžková  činnosť (napr. aj taliansky jazyk, ...)
      • Možnosť zúčastniť sa zahraničných poznávacích zájazdov
      • Možnosť doplniť si vzdelanie v hre na hudobnom nástroji v tej istej budove ZUŠ
      • Škola je otvoreným miestom na vzdelávanie študentov všetkých vierovyznaní
      • Škola vzdeláva a vychováva v duchu kresťanských - katolíckych, overených, stabilných hodnôt

 

  

      Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu vzniklo v školskom roku 2002/2003. Zriaďovateľom gymnázia je Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo v Spišskom Podhradí.
Štúdium na gymnáziu je 4 - ročné, zameranie všeobecné, študijný odbor č. 7902 J.

      Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa  školského vzdelávacieho programu v 1. až 4. ročníku pre gymnázium ISCED 3a, kde je  počet hodín rešpektovaný štátom predpísaným počtom hodín a doplnený o vyučovacie hodiny schválené pedagogickou radou školy.  Celkový počet hodín zodpovedá učebnému plánu pre gymnázia v SR všeobecného zamerania v 4-ročnom štúdiu.

      Tento učebný plán  schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

 


 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom