Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017.

  Žiaci ZŠ, študenti gymnázia, ZUŠ a všetci zamestnanci školy ukončili školský rok na slávnostnej svätej omši v kostole sv. Cyrila a Metoda. Po sv. omši, ktorú celebroval naposledy p. kaplán  Florián Volf, si žiaci 9. A triedy pred celou školou  prevzali vysvedčenia.  Na záver p. riaditeľka školy  Katarína Krajňáková predniesla slávnostný príhovor.

   

  Slávnostný príhovor k ukončeniu školského roka 2016/2017.

  Vážený pán kaplán, milí žiaci, rodičia, vážený pedagogický zbor!

  Dovoľte mi, aby  som sa Vám dnes v posledný deň školského roka 2016-2017prihovorila. V tento deň sa zvykne bilancovať, ďakovať, dávať si predsavzatia a niekedy aj so smútkom v srdci -lúčiť sa.

  Najprv sa prihovorím Vám, milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a Vaša snaha je odzrkadlená vo Vašich výsledkoch - vysvedčeniach, ktoré za krátku chvíľu budete držať vo svojich rukách. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí Vás vzdelávali,  usmerňovali , posmeľovali a posúvali vpred.  Chcem vyjadriť uznanie  žiakom a učiteľom za to , že sa neváhali zapojiť aj do mnohých súťaží a projektov. Vymenujem aspoň niektoré z nich.

  Žiaci II.A  ZŠ Štefana Mnoheľasa sa zapojili do projektu MilkAgro, žiaci 5.A do projektu Deti a architektúra, takmer celá ZŠ bola aktívna v projekte Záložka spája školy pod vedením p.uč.Horákovej, kde sa realizoval aj výmenný pobyt so žiakmi z ČR. Deti sa zapojili do súťaží Klokanko, Všetkovedko, Pytagoriáda, Detský čin roka, Matematický klokan, Geografická, Fyzikálna a Dejepisná olympiáda, Enviromentálna výchova a 0.ročník internetovej vedomostnej súťaže zo SJL – Nebojím sa slovenčiny.

  Čo sa týka výsledkov súťaží, spomeniem z časových dôvodov tie najúspešnejšie. Žiaci Eliška Mašlonková, Benjamín Vyhnal, Filip Kubáni z 8. A sa pod vedením p.uč.Gabonayovej  zúčastnili informatickej súťaže  Prezentiáda, kde na krajskom kole získali  1. miesto a v Československej konkurencii  obsadili krásne 6. miesto. V tej istej súťaži v inej kategórii obsadili žiaci 7.A Martin Šidlovský a Vladko Mornár na krajskom kole výborné 3. miesto. Naša škola má aj 2. Miesto na okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska. Obsadila ho Alžbeta Vojtechová z 3.A pod vedením p.uč Dikanta. 2. miesto v krajskom kole získala ŠarlotkaGallovičová v súťaži A slovo bolo u Boha pod vedením p.uč. Babičovej, žiak Matúš Gavor získal 99% v informatickej súťaži i Bobor- viedol ho p.uč.Gabonay. T.Budzák získal  5. miesto v regionálnej olympiáde v anglickom jazyku – p. uč . Rákociová, žiak Jakub Magda sa v matematickej súťaži Klokan zaradil medzi najlepšie 2% žiakov na Slovensku, pripravovala ho p. uč. Neslušanová.Žiaci Ester Biesová, Jakub Magda a Monika Vojtechová získali  v biblickej olympiáde  na okresnom kole 2. miesto pod vedením p.uč. Koštrnovej

   Veľmi dobre si viedli aj mnohí študenti Cirkevného gymnázia P.U.Olivu, napr. Kristína Doliňáková v olympiáde z anglického jazyka získala v regionálnej súťaži – z troch okresov 4. miesto, Karolína Hudžíková  žiačka III.A  v súťaži Štúrov Zvolen v regionálnom kole získala 1. miesto a na celoslovenskej úrovni získala krásne 4. miesto pod vedením p.zástupkyneGavorovej a p.uč. Birčákovej, v súťaži A slovo bolo u Boha získal Ďurana Zdenko 2. miesto. Výnimočný úspech v mnohých športových súťažiach zaznamenal žiak Andrej Renda, napr. v celoslovenských kolách Beh okolo poludnice-1.miesto, Belianska pätnástka - 1.miesto a Beh okolo Sliačov do tretice 1. miesto. Andrej Renda získal krásne1. umiestnenie aj v medzinárodných pretekoch Tatranská euroliga detí.

   Významné ocenenia získala aj naša ZUŠ J. Silana, z ktorých musíme spomenúť:

  V kategórii ZŠ 3. A 4. roč.  pod vedením p.uč. Dikantovej vo výtvarnom odbore ziskali 1. miesto Katarína Pisarčíková na tému Potopa prestáva, 2. miesto Alžbeta Voščeková na tému Daniel v jame levovej a znova 1. miesto získal Dávid Dikant na tému Daniel vykladá sen Nabuchodonozorovi. V celoslovenskom kole získala krásne 3. miesto so svojou práci Daniel v jame levovej Alžbetka Voščeková. V celoslovenskej súťaži mladých organistov získal Kristián Mačák 2. miesto a Jakub Zemianek 1. miesto pod vedením p. zástupcu Petra Čapó.

  Teraz prejdime k študijným výsledkom: Študenti IV. ročníka  gymnázia v tomto školskom roku z hlavných maturitných predmetov Slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk zmaturovali opäť nad národný priemer. Zo všetkých cirkevných gymnázií v prešovskom kraji sa dokonca umiestnili v slovenskom jazyku na 2. mieste a v anglickom jazyku na 1. mieste. Podobné výsledky dosiahli žiaci gymnázia aj minulého roku. Keďže je dnes deň venovaný vysvedčeniam spomeniem tie najlepšie.  Na gymnáziu so samými jednotkami  ukončili tento školský rok žiaci Vallušová Zuzana z I.A, Bendík Dávid z II.A, a z III.A sú to Šebestová Nikola, Banasiewiczová Laura, Nemčíková Michaela, Slebodníková Kristína a Rečičárová Angelika. Blahoželám.

  Výborné výsledky dosiahli žiaci ZŠ 9.A tr. v Monitore – Testovanie 9. Svojím  výsledkom sa  zaradili  medzi prvých 6% najúspešnejších škôl na Slovensku.

  Vám milí deviataci chcem ešte raz  poďakovať za vašu prácu ,vaše výsledky, či prístup k učiteľom . Nech si vyberiete akúkoľvek cestu, nezabudnite, že dôležitejšie ako peniaze sú láskavosť, nezištnosť a ochrana slabších. Želám Vám veľa síl a Božieho požehnania vo Vašom živote.

  Na začiatku prejavu som spomenula že posledný deň školského roka je zvyčajne aj časom lúčenia.

  Asi všetci viete, že náš pán kaplán Florián Volf je povolaný na iné miesto . Ďakujeme Ti pán kaplán za všetko, čo si pre našu školu urobil, za sväté omše, za modlitby, pokoj, lásku, múdrosť a dôveru, ktorú si vnášal do nášho kolektívu.

  My Ti z celého srdca želáme, aby Ťa sprevádzalo Božie požehnanie a radosť, kdekoľvek Ťa život zaveje. Ako poďakovanie prijmi,  prosím, túto malú kytičku.

  Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať vám  všetkým ako tusedíte – žiakom, učiteľom, rodičom a všetkým pracovníkom školy za všetky na prvý pohľad zabudnuté a okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste pre našu školu vykonali. Nech aj dobré vzťahy sú týmdôvodom, pre ktorý sa po prázdninách radi vrátime naspäť do školy. Želám Vám všetkým  pekné prežitie letného obdobia, nech Pán Boh sprevádza Vaše kroky a nech Anjel strážny drží nad vami svoju ochrannú ruku.

  Ďakujem za pozornosť.

 • MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA u nás pod Tatrami

                                      na tému

  “MLADÍ A MULTIKULTURALIZMUS”   

   

  Vo  štvrtok  22. júna 2017 sa v Poprade uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná otázke multikulturalizmu  na Slovensku, v Poľsku a vo Veľkej Británii. Ide o súčasť riešenia medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom:

  „MULTICULTURALISM  IN THE FACE OF CULTURAL IDENTITY –

  YOUTH EDUCATIONAL PROJECTS“.

  Spoluriešiteľom zo Slovenska je Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá bola aj organizátorom tejto konferencie. S odbornými prednáškami vystúpili zástupcovia zo Slovenska, Poľska  a Veľkej Británie za účasti študentov nášho gymnázia a dvoch ďalších vybraných slovenských stredných škôl.

  Súčasťou konferencie bola aj výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka Národnosti na Slovensku a EXODY. Po obohacujúcich prednáškach mali študenti možnosť diskutovať  s prednášajúcimi o danej problematike a na záver sme sa všetci posilnili výborným obedom.

  Touto medzinárodnou konferenciou dostali naši študenti  zaujímavú a jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s tradičnými kultúrnymi hodnotami troch rozličných krajín a overiť si svoje cudzojazyčné schopnosti.

  Mladá generácia tak môže vďaka nadobudnutým vedomostiam podporiť multikultúrny dialóg a v nekonečnom dôsledku i samotné formovanie spoločnosti. Takáto osveta dokáže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám, dnes tak veľmi potrebný.

  Jeden druhému DAROM.

   Mgr. Anna Špinerová a študenti z II.AG

 • Certifikáty z oblasti ekonómie a podnikania

  JA učebnica ekonómie a podnikania

  JA učebnica ekonómie a podnikania je vzdelávací program neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. Je určený žiakom stredných škôl a ponúka im možnosť dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmentu a podnikania. Interaktívna online učebnica obsahuje spolu 18 kapitol, ktoré na základe príkladov z praxe pomáhajú žiakom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

  Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúkajú možnosť efektívnejšieho využívania vyučovacích hodín.

  Po splnení všetkých podmienok majú študenti možnosť získať certifikát. Na našej škole získalo certifikát za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu JA učebnica ekonómie a podnikania 17 žiakov maturitného ročníka.

  Srdečne blahoželáme!

 • Literárna exkurzia

  Navštívili  sme Oravu

  Koho by  bavilo neustále sedieť v škole a čakať na zvonenie?

  My, žiaci Cirkevného gymnázia v Poprade,  sme sa spolu s našimi profesormi rozhodli absolvovať literárnu exkurziu na Orave. Už cestou autobusom sme sa poriadne zabávali.

  Ako prvé sme navštívili krásny rodný domček Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala stručnú a veľmi zaujímavú históriu zo života slovenského realistického spisovateľa.  Kde študoval, s koľkými súrodencami vyrastal alebo prečo si vybral pseudonym Kukučín.

  Ďalej sme sa presunuli do Oravského múzea, v ktorom  nám rozprávali o živote a diele P.O.Hviezdoslava, v Čaplovičovej knižnici sme videli  miniatúrnu knižôčku, vo Floriánovom dome sme sa prostredníctvom interaktívnej dielne vrátili do detstva.

  Najzaujímavejšou časťou tejto exkurzie(aspoň pre mňa) bolo navštívenie dreveného artikulárneho kostola v Leštinách. Tento evanjelický kostolík má veľmi pútavú a zaujímavú históriu. Videli sme lavicu, kde sedával Pavol Országh Hviezdoslav.  Náš prvý deň sme ukončili spoločenskými aktivitami v  internáte v Dolnom Kubíne, kde si každý prišiel na svoje.

  Ďalší deň sme navštívili  Oravský hrad a  Múzeum oravskej dediny v Zuberci.

  Myslím si, že exkurzia sa každému  páčila.  Verím, že  nám naši pedagógovia vymyslia ďalšie skvelé akcie, počas ktorých sa nielen zabavíme, ale sa aj veľa naučíme.  

  Katarína Purdjaková I. AG

    

 • 2. kolo prijímacieho konania

  Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania

  Riaditeľka Cirkevného gymnázia P. U. Olivu v Poprade na základe § 66 ods. 7 zákona    

  č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade oznamuje vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného denného štúdia v odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2017/18.

  Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa uskutoční dňa

  20. júna 2017 (v utorok) o 8.30 hod.

  Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania musia byť doručené na adresu:
  CSŠ, Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Dlhé hony 3522/2, 05801 POPRAD najneskôr do 9. 06. 2017.    

  Kritériá prijatia sú zverejnené na webovej stránke školy a ostávajú rovnaké ako v 1. kole.

  Výsledky prijímacích skúšok v 2. kole budú zverejnené na webovej stránke školy a na výveske pred školou v deň prijímacích skúšok.

  V prípade potreby nás môžete kontaktovať na t. č. 0901 735 123, alebo osobne na riaditeľstve školy.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Dňa 21.4.  sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme, pre zdôraznenie potreby ochrany prírody, krajiny, prirodzených ekosystémov.  Žiaci našej školy mali možnosť diskutovať o problémoch ochrany prírody vo svete, porovnávať a hľadať rôzne ohrozené biotopy sveta, venovali sme sa aj problematike miznutia lesov na Slovensku, ochrane prírody.  Veríme, že je dôležité upozorňovať na problémy vznikajúce činnosťou človeka, zamyslieť sa nad nimi a hľadať riešenia. Na hodinách biológie mali žiaci možnosť prezentovať svoje názory, skúsenosti, problémy, prípadne riešenia, ktoré ich vo svete zaujali.

 • Girl´s Day

  GIRL´S DAY 2017

   

  Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách, ktorý sa koná každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. V tento deň podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu vo svojich priestoroch dievčatá.

  My sme si vybrali spoločnosť Ness KDC v Košiciach. Ness KDC je vývojové a inovačné centrum produktov a technológií poskytujúce služby zahraničným klientom v oblastiach, ako automobilový priemysel, doprava, finančný sektor a atď. Boli pre nás pripravené prednášky s programátorkami, hry a ukážka programu, na ktorom práve pracujú. Samozrejme nechýbalo občerstvenie a malé darčeky. Dozvedeli sme sa nové zaujímavé informácie o náplni ich práce, projektoch, pracovných podmienkach (relax počas pracovnej doby, rôzne zaujímavé obchodné cesty, možnosť pracovať aj v domácich podmienkach a mnoho ďalších).

  Bola to pre nás dobrá skúsenosť a odporúčame to každej stredoškoláčke, lebo v tomto odbore pracuje málo žien.                                        Tímea a Sabína 4. A

   

  27.04.2017 sme sa vydali na cestu do Bratislavskej pobočky DELL v rámci Girl´s Day – Aj Ty v IT, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Počasie nám veľmi neprialo, celú cestu pršalo a v Bratislave nás prekvapila nečakaná zima oproti teplotám v Poprade. Toto škaredé počasie však prekonal perfektný zážitok v DELL.

  Na miesto sme prišli s väčšou časovou rezervou, takže sme čakali na recepcii. Mali tam veľmi pohodlné sedačky, bohužiaľ hneď vedľa otravných turniketov, ktoré vydávali čudesné zvuky. Ľutujeme pána z recepcie, ktorý musí počúvať celý deň. Počas 30 minútového čakania sme sa presvedčili, že v DELL sa to hmýri jazykmi a národnosťami. Videli sme Inda hovoriaceho anglicky, počuli nemčinu či maďarčinu.

  Presne o 13:00 si nás vyzdvihla pani Alexandra Janiak, s ktorou sme komunikovali už od registrácie. Bola veľmi priateľská a sympatická. Neskôr si nás rozdelili na menšie skupinky dievčat. V show room nás čakalo občerstvenie v podobe maslových kroisantov s oblohou a rôzne nápoje. Podpísali sme poučenie o bezpečnosti:

  1. nasledovať sprievodkyňu

  2. ak sa stratíme volať Alex na mobil

  3. nestrkať prsty do zásuviek

  Na úvod sme si vypočuli príbehy troch žien ako sa dostali na svoje pracovné pozície. Dve z nich vyštudovali hotelovú akadémiu a dnes jedna manažuje skupinu chlapov na Technickej podpore a druhá je manažérkou ľudských zdrojov. Naša sprievodkyňa Alex vyštudovala Aplikovanú informatiku a pracuje na právnom oddelení. V DELL nezáleží na vašom vyštudovanom odbore.

  Po skončení úvodnej prezentácie nasledoval prvý bod programu: Ako rozbiť nerozbitný notebook americkej armády – dá sa to vôbec? Vypočuli sme si a ohmatali, niektoré DELL produkty a šlo sa rozbíjať. Spočiatku nás zarazilo, keď ho sympatický pán hodil z úrovne pása len tak na zem. Neskôr sme po tom istom notebooku skákali a rôzne hádzali o zem aj my. Ani displej nepraskol, tento notebook je nezmar, ľudskou silou nezničiteľný.

  Ako ďalší program sme rozoberali notebooky na čo najviac častí. Bola to zábava, no nezávidíme pánovi,  ktorý to mal po nás dať opäť dokopy.  Vraj mu jeden  notebook nezaberie viac ako desať minút -  to chceme vidieť!  

  Tretím bodom dňa bola návšteva Play room. Mali sme príležitosť zahrať si na najnovších notebookoch Alienware. K dispozícii boli rôzne hry. Pre nás neznáma skákačka, Counter Strike, League of Legends, trenažére a ďalšie. Najviac sme sa však zabavili na Xbox hre Mortal Combat. Nevyšiel nám čas takže sme skončili priateľskou remízou.

  Na záver sme dostali darčeky od spoločnosti DELL, organizácie Aj ty v IT a certifikát o návšteve. Deň v DELL hodnotíme ako skvelú voľbu. Síce sme prešvihli novú látku na hodine matematiky,  ale stálo to za to. Všade panovala priateľská atmosféra, či sme stretli radového zamestnanca, alebo manažéra, všetci si tykali a namiesto „dobrý deň“ sme počuli všade samé „ahoj“.

  Byť zamestnancom v DELL má svoje výhody, ako nám prezradila Alex. Obednú prestávku väčšinou trávia vo Fun room, kde sú rôzne hry vrátane stolného futbalu. Relaxovať môžu v  Play room, ktorú sme navštívili a môžu tam chodiť aj ich deti bez obmedzenia. K dispozícii majú aj vlastnú telocvičňu, vstup majú takmer zadarmo na celý mesiac a k tomu poradenstvo, či trénera a samozrejme časovo neobmedzene.

  Zažiť deň v DELL sa oplatí!               Petra a Klára 4. A

    

 • Krajské kolo dejepisnej súťaže

  Krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií

  Dejiny sú súčasťou nášho života, aj keď si to nie vždy uvedomujeme. Preto sme sa rozhodli ponoriť sa viac do tajomstva histórie našich predkov. Spojili sme naše vedomosti a chuť skúšať nové veci a vybrali sme sa na dejepisnú súťaž. Strávili sme krásny deň v malebnom Prešove s ďalšími nadšencami dejín, zo šestnástich gymnázií prešovského kraja. Odniesli sme si rôzne knihy a príručky, ale hlavne mnoho zážitkov a skvelých spomienok.

                                                  Kristína Slebodníková III. A

  5.apríla 2017 prebehla vo všetkých krajoch Česka a Slovenska dejepisná súťaž študentov gymnázia ČR a SR. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili žiačky III.A triedy : Angelika Rečičárová, Laura Banasiewiczová a Kristína Slebodníková v sprievode Ing. Evy Gabonayovej. Súťažilo sa v znalostiach rokov 1949-1967 v oblasti športu, kultúry a politiky. Do krajského kola s a prihlásilo 302 gymnázií z obidvoch krajín.Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni, ďakujeme všetkým organizátorom a tešíme sa už na budúci rok.

  Mgr.Lucia Vagašová

 • Súťaž ,,O najlepší preklad"

  Naši mladí nadaní gymnazisti si minulý týždeň zmerali svoje sily v jazykovej súťaži „O najlepší preklad“.

  Okrem možnosti overenia si svojich jazykových zručností mali tak príležitosť vyskúšať si prekladateľskú prácu, ktorá sa v súčasnej viacjazyčnej Európskej Únii, i mimo nej, mimoriadne cení.

  Všetci súťažiaci dostali za úlohu preložiť jednoduchý, no pútavý text a to buď z anglického, nemeckého alebo  francúzskeho jazyka do svojho materinského jazyka.

  Množstvo rôznych slovných, frázových, či štylistických kombinácií, ktoré študenti pri práci s cudzojazyčným textom použili, ilustrovalo bohatú rozmanitosť ich slovnej zásoby a zručností.

  V tomto súťažnom ročníku si ocenenie za najlepší preklad prevzali:

  ANGLICKÝ JAZYK

  1. miesto: Kristína Doliňáková (IV.A), Denisa Augustínová (I.A),

  2. miesto: Valentína Pajerchínová (II.A), Matej Koval (I.A),

  3. miesto: Erika Budzáková (IV.A), Dávid Bendík (II.A).

  NEMECKÝ JAZYK

  1. miesto: Karolína Hudžíková (III.A)

  2. miesto: Frederika Kaniariková (I.A)

  FRANCÚZSKY JAZYK

  1. miesto: Laura Banasiewiczová (III.A)

  2. miesto: Adriána Glodžáková (IV.A)

  Víťazom blahoželáme

  a všetkým zúčastneným ďakujeme za chuť

  a odvahu prezentovať svoje schopnosti.

    

    

 • NA NÁVŠTEVE U NÁS

  Na  návšteve u nás  - Eva Bacigalová

  Vďaka  peknému priateľstvu pani učiteľky Hanišovej mohli naši žiaci zažiť výnimočné  stretnutie.  Navštívila nás vzácna osoba – pani Eva Bacigalová. Žurnalistka, novinárka, spisovateľka, PR manažérka, blogerka, spolupracovníčka Slovenského paralypijského výboru.   Pani Evička nám vyrozprávala svoj životný príbeh – svoju cestu do Fun rádia a jej niekoľkoročné skúsenosti so žurnalistikou, pospomínala spoluprácu s Katkou Knechtovou, Robom  Opatovským a mnohými  ďalšími.  Podelila sa s nami o svoje zážitky  a poznania, ktoré získala v dobe, kedy bojovala  s rakovinou a založila hnutie Amazonky.  A reč bola aj o jej  knihách – Onkokamarátky, Odsúdený,  Čistá nuda, Mal som vždy šťastie ... -  a o tom, aký je proces vzniku novej knihy. A ešte oveľa, oveľa viac.

  Verím, že stretnutie s vzácnou osobou na pôde našej školy bolo pre žiakov  aj pre učiteľov veľkým povzbudením do ďalších dní.

  Evička, ďakujeme!

  Z. Birčáková, G.Hanišová

 • Za výhru v zbere - Trenčiansky hrad

  Za vyhratý zber – Trenčiansky hrad

  Výlet do Trenčína začal tým, že sme v zbere papiera vyhrali jeden voľný deň. Vybrali sme si deň po polročných prázdninách, aby sme si ich predĺžili. Nejakí spolužiaci najprv boli za to, aby sme šli do Bratislavy, pretože tam sú nákupné strediská a pod. No to sa nepáčilo našej pani učiteľke Birčákovej. Chcela do našej triedy priviesť závan histórie, s čím som, ako milovník dejepisu, súhlasil a navyše som v Trenčíne nikdy nebol. Aj tí ľudia,  ktorí  trošku protestovali,  nakoniec povedali, že to bol zatiaľ náš najlepší školský výlet. Cesta vlakom bola trošku nudná, no aspoň sme mali možnosť ešte viac sa medzi sebou spoznať. Krásna prehliadka hradu, kopa fotiek a neskutočné zážitky, to je to, čo som si z výletu odniesol. Dnes môžem spokojne povedať, že by som to nevymenil za nič na svete. Veď predsa,  ktorý  žiak našej školy môže povedať,  že sa guľoval s pani učiteľkou Birčákovou alebo  Hanišovou, alebo že stál na hradnom múre, bol na Matúšovej veži, ktorá má 39 m alebo videl celý Trenčín „zvrchu“? 

  Benjamín Minárik  1.AG

 • INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

   

  Informácia o prijímacom konaní do 1. ročníka gymnázia na školský rok 2017/2018

   

  V školskom roku 2017/2018 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 30.

  Študijný odbor : 7902 J 00, 4 -ročné štúdium

   

  Termíny prijímacieho konania:

   

  • do 10. 4. 2017 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ  

   

   

  • 1. termín prijímacích skúšok  je dňa  9. 5. 2017 (utorok)

    

  • 2. termín prijímacích skúšok  je dňa  11. 5. 2017 (štvrtok)

    

    

  Kritéria prijímacieho konania do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené v sekcii "Uchádzači"

   

 • NECHALI SME SA UNÁŠAŤ KOCÚRKOVOM

   

  Výraz „kocúrkovo“ zľudovel . Rozumie mu aj súčasník. Je synonymom obmedzenosti, malosti, neporiadku a chaosu.

  Ako zvládli spracovať  divadelnú hru  Jána Chalúpku  herci Košického štátneho divadla, sme sa boli presvedčiť  19.1.2017. Činohra divadla zaradila túto hru do svojho repertoáru po dvadsiatich rokoch pri príležitosti  90.výročia otvorenia Východoslovenského národného divadla.

  Téma ostala tradičná, ale všetko ostatné bolo nové – od kulís, cez  moderný „rap“ , výrazy hercov, spôsob poňatia tejto klasiky.

  Napriek tomu, že niektorí  študenti odchádzali z predstavenia so zmiešanými pocitmi (nezachytili dej, myšlienku, téma im pripadala prvoplánová ...) , prevažná väčšina si pochvaľovala situačný a slovný humor tejto hry.

  Myslím, že aj tento žáner obohatil naše   literárne poznanie. Uvidíme, čo  si vyberieme najbližšie. Isté je však jedno, že už teraz sa všetci na ďalšie vystúpenie veľmi tešíme!   

  PaedDr. Zuzana Birčáková