• Poslanie školy

    •  

      

     Prečo Gymnázium sv. Jána Pavla II.

      

     Chceme byť originálnou školou, ktorá moderným  modelom vzdelávania vychováva vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého človeka

      

     Hodnoty, na ktorých je postavená činnosť našej školy sú

      

     BOH - KVALITA - DÔVERA

      

     Čo to znamená?

      

     Prameňom každého dobra, múdrosti a pravdy je Boh.

     Každý človek chce pracovať kvalitne.

     Rešpektovanie individuality a rozvíjanie tvorivosti je dôležité.

     Priaznivá podporná klíma a dôvera je kľúčová pre vyučovací proces.

     Spolupráca je mimoriadne dôležitá vo svete, v ktorom vládne konkurencia.

     Máme úctu ku všetkým formám života (človeku i prírode).

      

      

     Poskytujeme vzdelanie, ktoré žiakovi zabezpečí komplexný rozvoj osobnosti nielen kvalitným vzdelaním, ale aj starostlivosťou o jeho duchovný rozmer, s cieľom jeho vysoko odborného a spoločenského uplatnenia doma i na svetovom trhu v harmónii spoločenského súžitia pre všeobecné dobro. Dôraz kladieme aj na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradičným kresťanským a humánnym hodnotám, histórii a kultúre našej vlasti.

     Vzdelávacie metódy školy podporujú u žiakov samostatnosť, tvorivosť, vzájomnú toleranciu, úctu a komunikačné zručnosti. Dôležitý je aktívny žiak, prepojenie s praxou, učenie sa pre život. Škola učí žiaka získavať objektívny pohľad na život, je otvorená pre spoluprácu s inými vzdelávacími subjektami a organizáciami a je otvorená spoznávaniu iných kultúr a to výučbou cudzích jazykov, učením sa o cudzích kultúrach, účasťou na zahraničných zájazdoch, spoluprácou so zahraničnými lektormi a účasťou na medzinárodných projektoch.

     Komplexný prístup k študentovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti  je vo svojej podstate zhodný s charakterom školských vzdelávacích programov cirkevných škôl v najvyspelejších štátoch sveta.

     Škola podporuje fyzické i psychické zdravie a vytvára podmienky na využitie voľného času v záujmových aktivitách využívajúc možnosti školy.

Počet návštev: 1276