• Profil školy

     • Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad, IČO: 37 942 743

      kontaktné údaje: 052/7721389, scspp@scspp.sk, www.scspp.sk

      ____________________________________________________________________

      ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

      ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

      v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

       

      Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

       

      Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch  pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

      1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
       Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
      2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
      3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
      4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov
       do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
      5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov
       sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
      6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov,
       ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.

       

      Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
      nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

       

      Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad prijala
      ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia,
      že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu
      Vám túto skutočnosť oznámime.

       

      UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu
      ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

       

      Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,
      na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

      1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu scspp@scspp.sk,
      2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

       

      Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
      pred jeho odvolaním.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
      aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu
      scspp@scspp.sk. alebo číslo 052/7721389, alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

       

       

      Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa.

       

      Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

      ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

      1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

      a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

      b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

      c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

      d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

      e)  zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvom, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú na základe absolvovaného typu vzdelávania vydávané preukazy
      na obsluhu motorových vozidiel alebo technických zariadení, prípadne na iné účely (napr. práca vo výškach a pod.).
      Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení
      pri riadení, prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel, technických zariadení a podobne.

      Názov informačného systému 

      IS Personálna agenda zamestnancov

      Právny základ

      Personalistika:

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
      č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
      Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, zákon NR SR
      č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR
      č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR
      č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z.
      o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR
      č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom
      č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
      a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda o zasielaní výplatných pások...).

      Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      § 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       

      Pracovná zdravotná služba:  

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon
      č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách
      za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
      v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.
      o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce
      a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác
      z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu
      na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.
      o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

       

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

      Cezhraničný prenos os. Údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. Údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

       

      Kategórie dotknutých osôb  

      uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

      2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

      a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

      b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

      c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

      d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

      e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa
      IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

      Názov informačného systému 

      IS Mzdová agenda zamestnancov

      Právny základ

      Mzdy:

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
      č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
      a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
      o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
      a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
      v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z.
      o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z.
      o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
      a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

       

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

      3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony
      ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov,
      ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

      Názov informačného systému 

      IS Agenda BOZP zamestnancov

      Právny základ

      BOZP:

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

       

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      zamestnanci, bývalí zamestnanci

      4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

      Názov informačného systému 

      IS Ekonomicko-účtovná agenda

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
      v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z.
      o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
      č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
      č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

      5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
      ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
      .

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      Nie sú

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      1 rok od konca roka, v ktorom bola prijatá žiadosť

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      uchádzači o zamestnanie

       

       

      6 EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace
      sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).
      Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia žiakov základnej školy

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení
      a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie
      a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene                        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
      v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi  platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov – ASC agenda - sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,
      • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

      7 EVIDENCIA ŽIAKOV GYMNÁZIA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch gymnázia, ktoré im poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie vo vzdelávacích programoch zameraných predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách,
      v odboroch vzdelávania, ktoré sú zaradené do zoznamu študijných a učebných odborov a ich zameraní školy
      a sú uvedené v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia žiakov gymnázia

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
      ich evidencie a uloženia,
      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
      v znení neskorších predpisov, Zákon č. 184/2009 Z. z.
      o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SRč. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov – poskytnutie serverov a IT služieb – ASC agenda, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade,
      ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
      zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy
      na základe osobitného predpisu

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
      • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

      8 EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej umeleckej školy, ktorá im poskytuje záujmové vzdelávanie,  základy vzdelávania v umeleckom hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje
      ich zákonných zástupcov.

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia žiakov základnej umeleckej školy

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov. Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
      ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z.
      o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.
      o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
      a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
      a súvisiacimi právnymi predpismi.

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov – poskytnutie serverov a IT služieb – ASC agenda, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade,
      ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
      zriaďovateľ

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,
      • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

      9 PREBERANIE ŽIAKOV

      Účel spracúvania osobných údajov

      Základným účelom predmetného IS je spracúvanie osobných údajov osoby splnomocnenej na prebranie žiaka zo základnej školy.

      Názov informačného systému 

      IS Preberanie žiakov

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
      č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §31-33b.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      30 dní po ukončení školského roka

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • zákonný zástupca žiaka,
      • osoba splnomocnená na preberanie žiaka zo základnej školy.

      10 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je oboznamovanie
      sa o výsledkoch výchovno – vzdelávacieho procesu žiaka (študenta), ktorý dosiahol plnoletosť jeho zákonnými zástupcami.

      Názov informačného systému 

      IS Poskytovanie informácií zákonným zástupcom

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
      má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
      zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      Zákonní zástupcovia plnoletých žiakov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Dňom skončenia výchovno – vzdelávacieho procesu, resp. dňom odvolania súhlasu

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      žiaci (študenti) školy

      11 KOPÍROVANIE ZDRAVOTNÝCH PREUKAZOV

      Účel spracúvania osobných údajov

      Je vyhotovovanie fotokópií zdravotných preukazov detí/žiakov školy v rámci účasti na školských výletoch, školách v prírode a pod. za účelom zabezpečenia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pri úraze dieťaťa alebo žiaka školy.

      Názov informačného systému 

      IS Kopírovanie zdravotných preukazov

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana zdravia dotknutých osôb – detí a žiakov školy.

      Kategórie príjemcov

      Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Dňom skončenia školského výletu

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      účastníci školského výletu

       

       

      12 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov
      a informácií o zamestnancoch a žiakoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa  na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy,  na sociálnych sieťach – Facebook, Instagram.

      Názov informačného systému 

      IS Propagácia prevádzkovateľa

       

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ - fotograf

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na archiváciu os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • žiaci školy,
      • zákonní zástupcovia žiakov,
      • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
      • iné dotknuté osoby.

      13 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,
      vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach – Facebook, Instagram.

      Názov informačného systému 

      IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

      Kategórie príjemcov

      Nie sú

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na archiváciu os. údajov

      2 roky po naplnení účelu spracovania

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      účastníci verejných podujatí

      14 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi,
      jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.

      Názov informačného systému 

      IS Školský časopis

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      Verejnosť

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na archiváciu os. údajov

      Po skončení účelu spracúvania

       

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • žiaci školy,
      • zamestnanci prevádzkovateľa,
      • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním
       ich osobných údajov na vymedzený účel.

      15 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie detí školského klubu, ktorého cieľom je zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich   rozvoj záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.

      Názov informačného systému 

      IS Školský klub detí

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
      a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z.
      o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

      Kategórie príjemcov

      Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • žiaci školy,
      • zákonní zástupcovia žiakov.

      16 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň
      sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
      pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

      Názov informačného systému 

      IS Stravovanie (jedáleň)

       

      Právny základ

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
      č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonom NR SR
      č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR
      č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

       

       

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • stravníci,
      • zákonní zástupcovia stravníkov (žiakov).

      17 ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných fyzických osôb je vedenie databázy používateľov knižnice, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie informačnej a dokumentačnej výchovy a vzdelávania a výchovno vzdelávacích potrieb.

      Názov informačného systému 

      IS Školská knižnica

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
      a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
      a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

      Kategórie príjemcov

      Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      používatelia knižnice

      18 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

      Názov informačného systému 

      IS Verejné obstarávanie

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
      č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Kategórie príjemcov

      Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie
      a iné oprávnené subjekty

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
      • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

      19 ZMLUVNÉ VZŤAHY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania, dodržiavania právnych predpisov, pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie
      sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv 
      a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod

      Názov informačného systému 

      IS Zmluvné vzťahy

      Právny základ

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

      Kategórie príjemcov

      Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      zmluvná strana – fyzická osoba

      20 EVIDENCIA NÁVŠTEV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
      je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe
      do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa.

      Názov informačného systému

      IS Evidencia návštev

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej osoby
      pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
      s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosť a zdravie
      v podmienkach prevádzkovateľa.

      Kategórie príjemcov

      Orgány činné v trestnom konaní

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

      21 KAMEROVÝ SYSTÉM

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

      Názov informačného systému 

      IS Kamerový systém

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

      Kategórie príjemcov

      Orgány činné v trestnom konaní, sprostredkovateľ kamerového systému

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      7 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený – počas školského roka;

      10 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený – počas školských prázdnin.

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

       

       

       

      22 POSKYTNUTIE KAMEROVÉHO ZÁZNAMU ORGÁNOM PRESADZOVANIA PRÁVA

      Účel spracúvania osobných údajov

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytnutie obrazového záznamu z kamerového systému orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.

      Názov informačného systému 

      IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon č. 172/1993 Z. z. o policajnom zbore.

      Kategórie príjemcov

      Orgány presadzovania práva podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      7 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený – počas školského roka;

      10 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený – počas školských prázdnin.

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

      23 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

      Účel spracúvania osobných údajov

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

      Názov informačného systému 

      IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

      Právny základ

       

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať dokumenty na základe súčinnosti.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      V zmysle Registratúrneho poriadku

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

      24 ŠTIPENDIÁ

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Hlavným účelom spracúvania osobných údajov
      v predmetnom informačnom systéme Štipendiá
      je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.

      Názov informačného systému 

      IS Štipendiá

      Právny základ

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      §149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
      a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR  601/2003  Z. z. o životnom minime
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
      č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z.
      o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

       

       

      Kategórie dotknutých osôb  

      žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií

      25 PROJEKTY A PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie,
      ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

      Názov informačného systému 

      IS Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov

       

      Právny základ

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

      Kategórie príjemcov 

      Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

      • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
      • osoby mimo pracovného pomeru.

      26 MOBILITY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o účastníkoch na mobility projekte.

      Názov informačného systému 

      IS Mobility

      Právny základ

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+.

      Kategórie príjemcov

      • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
      • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie
       a odbornú prípravu,
      • partnerské školy,
      • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
      • Európsky dvor audítorov,
      • iné zákonom oprávnené subjekty.

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • fyzické osoby – účastníci mobilít,
      • zákonní zástupcovia účastníkov mobilít

      27 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznorodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).

      Názov informačného systému

      IS Účastníci súťaží

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
      má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
      zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      • médiá,
      • spoluorganizátori súťaží.

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      1 rok od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

       

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby - účastníci súťaží

      28 SŤAŽNOSTI

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

      Názov informačného systému 

      IS Sťažnosti

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
      o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • fyzické osoby – sťažovateľ,
      • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
      • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
       na vybavovanie sťažností.

      29 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
      a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

      Kategórie príjemcov

      Žiadatelia, orgány verejnej moci

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

       

       

      Kategórie dotknutých osôb  

      • fyzické osoby – žiadateľ,
      • dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
       o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      30 SPRÁVA REGISTRATÚRY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

      Názov informačného systému 

      IS Správa registratúry

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

       Kategórie dotknutých osôb  

      dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

      31 OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov
      je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR
      č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Názov informačného systému 

      IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Právny základ

       

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      3 roky odo dňa doručenia oznámenia

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      • oznamovateľ,
      • osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

      32 RADA ŠKOLY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie
      ich komunikácie so školou.

      Názov informačného systému 

      IS Rada školy

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Kategórie príjemcov

      Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      členovia rady školy

      33 EVIDENCIA SZČO

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
      so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

      Názov informačného systému 

      IS Evidencia SZČO

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

      Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                          o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                             a  súvisiacimi právnymi predpismi.

      Kategórie príjemcov

      Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

      34 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

      Názov informačného systému  

      IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

      Kategórie príjemcov

      Nie sú

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

      35 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

      Názov informačného systému 

      IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
      , Zákon č. 18/2018 Z. z.
      o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Kategórie príjemcov

      Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
      na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

      36 INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
      je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, zastupovanie, zmena zmeny).

      Názov informačného systému 

      IS Interná komunikácia

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.

      Kategórie príjemcov

      Nie sú

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Dňom skončenia pracovného pomeru

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      - fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

      - členovia rady školy

      37 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
      je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby
      ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.

      Názov informačného systému 

      IS Externá komunikácia

      Právny základ

      Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
      má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
      zo súhlasu pred jeho odvolaním.

      Kategórie príjemcov

      Tretie osoby v rámci externej komunikácie (napr. zákonní zástupcovia detí alebo žiakov)

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

      38 KRONIKA ŠKOLY

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb (najmä žiakov, študentov, zamestnancov školy) v kronike školy. Kronika
      je pamätná kniha školy, ktorá obsahuje zápisy o udalostiach
      v časovom slede.

      Názov informačného systému 

      IS Kronika školy

      Právny základ

      Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zachovanie dôležitých informácií a zaznamenávanie dôležitých udalostí súvisiacich s činnosťou školy ako aj jej zamestnancov, žiakov a absolventov pre súčasné aj budúce generácie. 

      Kategórie príjemcov

      Verejnosť

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      2 roky po naplnení účelu spracúvania

       

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      fyzické osoby uvedené v kronike školy

      39 NEVYHNUTNÉ COOKIES

      Účel spracúvania osobných údajov

       

      Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba
      ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.

      Názov informačného systému 

      IS Nevyhnutné cookies

      Právny základ

      Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
      6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

      Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

       

      Kategórie príjemcov

      Nie sú

      Cezhraničný prenos os. údajov

      Neuskutočňuje sa

      Lehoty na vymazanie os. údajov

      Počas prehliadania webového sídla

      Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

       

      Neuskutočňuje sa

      Kategórie dotknutých osôb  

      dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

       

       

       

       

      ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

       

       

       

Počet návštev: 1716