Voľné pracovné miesto

 

 Učiteľ matematiky - Gymnázium 

 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva školstva   Slovenskej republiky 437/2009 Z.z. z 20. októbra 2009:

 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov -   matematika

 Termín nástupu do práce: 1. september 2018

 

 Učiteľ základnej umeleckej školy - Hudobný odbor - Akordeón/keyboard

 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva školstva   Slovenskej   republiky 437/2009 Z.z. z 20. októbra 2009:

 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v hudobnom odbore, vysokoškolské štúdium hudobnej   pedagogiky s   ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom

 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná   náuka a skladba   pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

 - Vyššie odborné vzdelanie - štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo   príbuznom   študijnom odbore

 Termín nástupu do práce: 1. september 2018

 

 Učiteľ základnej umeleckej školy - Hudobný odbor - Gitara

 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa Vyhlášky Ministerstva školstva   Slovenskej   republiky 437/2009 Z.z. z 20. októbra 2009:

 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v hudobnom odbore, vysokoškolské štúdium hudobnej   pedagogiky s   ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom

 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná   náuka a skladba   pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

 - Vyššie odborné vzdelanie - štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo   príbuznom   študijnom odbore

 Termín nástupu do práce: 1. september 2018

 

 Žiadosť o prijatie na uvedené pozície  posielajte doporučenou poštou na adresu:

 Cirkevná spojená škola, Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad do 8. 8. 2018.

 Následne Vás pozveme na osobný pohovor.

 Kontaktné telefónne číslo: 0901 735 123

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom