Školský poriadok

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK                

 

Časť I. Úvodné ustanovenie 

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade poskytuje úplné stredné všeobecné  vzdelanie, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške.

 (Z. z. 245 § 16 pís. c).

Gymnázia sv. Jána Pavla II. je cirkevnou katolíckou školou. Jej najväčším bohatstvom sú vlastní žiaci a jej zamestnanci. Škola je otvoreným miestom pre žiakov bez rozdielu vierovyznania.

 

Na každého žiaka sa vzťahujú práva a povinnosti.

 

Časť II. Práva žiakov

 

Každý žiak má právo:

 1. na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom Z. z 245/2008,
 3. slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberaným témam na vyučovaní všetkých predmetov po zdvihnutí ruky,
 4. na  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 5. na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem pri vyučovaní (dĺžka prestávky, dĺžka vyučovania v jednom celku),
 6. na odbornú a kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch,
 7. na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach, písomných prácach či testoch,
 8. požiadať o komisionálne preskúšanie (u žiakov mladších ako 18 rokov prostredníctvom rodiča, resp. zákonného zástupcu) najneskôr do 3 pracovných dní od vydania vysvedčenia na konci prvého alebo druhého polroka,
 9. vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, iniciovať zriadenie ďalších – podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov,
 10. podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti,
 11. byť zvolený do orgánov žiackej samosprávy (samosprávne orgány pracujú podľa vlastného štatútu prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov),
 12. podieľať sa na aktivitách žiackej rady školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia, ale najmä byť nápomocný pri organizovaní rôznych školských podujatí).
 13. na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi - Žiak má právo na prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie. Žiak musí byť chránený predovšetkým:
 • pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok,
 • pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a fajčením,
 • krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním.
 1. zdravotne znevýhodnených žiakov - Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotnými obmedzeniami má právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahol čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohol viesť plnohodnotný spoločenský život.
 2. na ochranu pred diskrimináciou a princíp rovnosti - Žiak má právo na ochranu pred diskrimináciou v prístupe učiteľa k nemu, v komunikácii a v procese hodnotenia so zachovaním princípu rovnosti pre všetkých žiakov

 

 

ČASŤ III. Povinnosti žiakov

 

Každý žiak má povinnosť:

 

 1. ctiť si ľudskú dôstojnosť  svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 2. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a dobrými mravmi,
 3. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 4. osvojovať si vedomosti, zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na štúdium na vysokej škole a tvorivú odbornú prácu v budúcnosti,
 5. prichádzať na vyučovanie včas, najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania,
 6. dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a povinne voliteľných vyučovacích predmetoch, ktoré si vybral a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil dobrovoľne,
 7. v priestoroch školy sa pohybovať v prezuvkách,
 8. prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho,
 9. nosiť spoločenské oblečenie - vzhľadom k tomu, že škola je spoločenské prostredie, vyžaduje saod žiakov chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu. U dievčat sa požaduje prekrytie hornej a dolnej časti odevu okolo celého obvodu pása, prekrytie ramien. U žiakov sa požaduje nenosiť počas vyučovania prikrývky hlavy akéhokoľvek druhu. Dĺžka sukne a krátkych nohavíc nemá byť kratšia ako približne šírka dlane nad kolenom. Spoločenským oblečením nie sú tielka na ramienka, hlboký výstrih, priesvitné oblečenie a pod...
 10. chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice a učebné pomôcky. 
 11. Pri využívaní internetu v škole alebo doma:
  1. v rôznych diskusiách či fórach, na stránke Facebook, Twitter,... neznevažovať a neurážať svojich spolužiakov, rovesníkov, kamarátov a zamestnancov školy ani iné osoby ,
  2. nenavštevovať stránky s vulgárnym a nemorálnym obsahom,
 12. do školy nosiť so sebou svoj študijný preukaz (ŠP) s vlastnou aktuálnou fotografiou. Jeho stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu za trojnásobnú cenu.
 13. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných,
 14. neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého bydliska a iné zmeny v základných osobných údajoch,
 15. vrátiť sa z vyučovacích hodín z iných škôl(hodiny TVS), čo najkratšou cestou späť do školy,
 16. na  školskú akciu, ktorou je  svätá omša, prísť vždy do školy. Koná tak bez ohľadu na to či žiak má, alebo nemá nultú alebo  prvú hodinu. Za dodržanie zodpovedá triedny alebo poverený učiteľ.
 17. Na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, maturitné skúšky – ústna a písomná časť, návšteva divadla, koncertu a pod.) nosiť slávnostné oblečenie (slušné nohavice – nie rifle, blúzku, košeľu, oblek, sukňu, šaty); oblečenie musí spĺňať vyššie uvedené podmienky,
 18. na školské akcie (súťaže, exkurzie a ďalšie podujatia organizované školou) dostaviť sa včas na miesto (najčastejšie do školy), určené zodpovedným učiteľom resp. zástupcom školy, resp. riaditeľom školy; na školskú akciu pôjdu žiaci organizovane pod vedením triedneho učiteľa, resp. povereného učiteľa,
 19. na školských výletoch, exkurziách, plaveckých, lyžiarskych kurzoch a iných podujatiach na verejnosti organizovaných školou dodržiavať nariadenia a pokyny pedagogického dozoru,  pri presunoch sa celá skupina žiakov premiestňuje spolu. Bez povolenia a vedomia pedagogického dozoru žiak neopúšťa skupinu a dodržiava bezpečnostné predpisy.
 20. Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy. Porušenie školského poriadku žiakmi  bude zaznačené do klasifikačného hárku a budú z toho vyvodené patričné výchovné opatrenia.

 

Povinnosti týždenníkov

 

       Týždenníci   sú  dvaja   a  ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej  knihy.   Ich   povinnosti sú tieto:

 1. pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,
 2. hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
 3. hlásiť vedeniu školy, ak do 15 min. po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu,
 4. podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
 5. starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť  na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,
 6. hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
 7. po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené   vodovodné   kohútiky, zhasnuté  svetlá, zatvorené okná).

 

Povinnosti žiakov

 

Žiakovi nie je dovolené:

 1. nosiť do školy vyššie sumy peňazí, cennosti. Pri  prípadnom odcudzení osobných predmetov, peňazí alebo cenností,  škola nemôže niesť  zodpovednosť za vzniknutú škodu.   
 2. nosiť do školy a v škole používať veci, ktorými by dochádzalo k narušovaniu pozornosti ostatných žiakov (audioprehrávače a slúchadlá, zábavnú elektroniku),
 3. prinášať do školy živé  zvieratá,
 4. ukladať osobné vecí pod kríž pri jedálni,
 5. nosiť do školy veci, ktoré by ohrozovali mravnosť (nevhodná literatúra, obrázky, videá),
 6. nosiť so sebou do školy veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť (zbrane, výbušniny, obranné paralyzéry a spreje, drogy, cigarety, alkohol),
 7. používať mobilný telefón počas vyučovania. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý  a uložený v taške, ak vyučujúci nerozhodne inak. Zakazuje sa dobíjať mobilné telefóny v škole, zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a umiestňovať takto zhotovované záznamy na rôzne verejnosti dostupné miesta (internet a pod.) bez súhlasu dotknutej osoby. V prípade nedodržania tohto predpisu, učiteľ má právo študentovi odobrať mobilný telefón a vydá ho až na osobné vyžiadanie zákonného zástupcu.
 8. Nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku),
 9. prejavovať vzájomnú náklonnosť nevhodným spôsobom,
 10. nechávať si učebnice, zošity a školské pomôcky v triede alebo v skrinkách,
 11. fajčiť v priestoroch a okolí školy, tiež mimo školy na podujatiach organizovaných školou,  hrať o peniaze  kartové a iné hazardné  hry,
 12. na školské akcie nosiť, prechovávať a užívať alkoholické nápoje a iné návykové a drogové látky. 
 13. Počas vyučovania konzumovať potraviny a nápoje
 14. vzďaľovať sa počas prestávok a  vyučovacích hodín z budovy školy (ani do blízkej predajne ZOC MAX - Billa),
 15. používať elektrické spotrebiče v triede a v priestoroch školy,
 16. zdržiavať sa v priestoroch únikového schodiska.

 

 

 

 

 

Ďalšie usmernenia

1. Oblečenie žiakov má byť vkusné, pohodlné, bez výstredností, primerané veku a vyhovujúce vyučovacím potrebám. Nie je vhodné dievčenské oblečenie:

· určené na pláž (šortky, tričká a šaty so špagátovými ramienkami, s hlbokým výstrihom, priesvitné oblečenie),

· príliš krátke sukne, nohavice,

· vrchný odev (tričká) má presahovať hornú časť spodného odevu (sukní, nohavíc).

 

Pri úprave zovňajška nesmú používať piercing, nápadné líčenie, nápadné farbenie vlasov, tetovanie, náušnice u chlapcov a iné výstredné, trendové, ale nevhodné prvky.

 

2. Vyjadrovanie žiaka školy má byť kultivované, žiaci nepoužívajú hrubé,  neslušné výrazy, nadávky.

3. Žiak si pred každou vyučovacou hodinou pripraví potrebné učebnice, zošity, učebné pomôcky. Po zazvonení sedí na svojom mieste. Počas vyučovacej hodiny žiak pracuje, je disciplinovaný, nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, o slovo a odpoveď žiada. zdvihnutou rukou, nie je dovolené našepkávať a odpisovať školské a domáce úlohy.

4. Žiak je povinný  udržiavať čistotu svojich miest,  tried, školských priestorov, šetriť školský majetok, vrátane lavíc (ktoré nesmie popísať),  učebníc a učebných pomôcok. V prípade nedbanlivosti a poškodenia rodič alebo zákonný zástupca musí  škodu uhradiť.

5. V priestoroch školy sa žiak správa kultivovane, ekologicky, zachováva čistotu prostredia a neohrozuje bezpečnosť a zdravie seba, spolužiakov a zamestnancov školy (nesadá na parapetné dosky, nevyhadzuje papiere a iné predmety z okien, nepokrikuje na okoloidúcich, dbá na hygienu, po použití WC vždy splachuje, vodovodné kohútiky nikdy nenecháva otvorené, nenecháva zbytočne zasvietené svetlo). 

 

Časť IV. Práva rodičov (zákonných zástupcov)

 

Rodič (zákonný zástupca) má právo:

 1. Byť po dohode s učiteľom informovaný o študijných výsledkoch svojich detí prostredníctvom triednych učiteľov na triednych rodičovských združeniach, individuálnou formou konzultácií s príslušnými vyučujúcimi alebo prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Zároveň má právo na ochranu týchto údajov pred zverejnením alebo zneužitím.
 2. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti  v súlade  s učením katolíckej cirkvi  a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 3. Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom a výchovným programom školy a školským poriadkom.
 4. Rodič má taktiež právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 5. Byť volený do triednej Rady rodičovského spoločenstva a po zvolení zastupovať triedu v Rade rodičovského spoločenstva školy.
 6. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

 

Časť V. Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

 

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Zachovávať a šíriť  dobré meno školy.

 

Časť  VI. Oslovenia a pozdravy 

 

 1. Je vizitkou slušného správania zdraviť všetkých zamestnancov školy aj mimo vyučovania.
 2. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy oslovením „pán“, „pani“ (pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani učiteľka, pán učiteľ, pani referentka, pani kuchárka). 
 3. V škole sa zdravíme vhodnými pozdravmi: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ – „Dobré ráno!“ – „Dobrý deň“ – „S Pánom Bohom!.“ – „Dovidenia!“ Žiaci sa zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že z úcty k nemu sa postavia.  
 5. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy oprávnená dospelá osoba, žiaci vstanú. Sadnú si na pokyn vyučujúceho. Rovnako zdravia pri odchode tejto osoby z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, kreslenia, informatiky, laboratórnych cvičení, pri písaní kontrolných prác nezdravia.

 

 

Časť VII. Organizácia štúdia

 

Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý vydáva a schvaľuje riaditeľka školy. Rozvrh hodín je záväzný pre žiakov a pedagogických zamestnancov. Vyučovanie sa začína spravidla o 8.00 hod., končí o 14.15 hod., (výnimočne zač. o 7.10 hod. a  koniec o 15.05). Organizácia vyučovacích hodín:

 

hodina

Časový interval

0.

7.10 -     7.55

1.

8.00 -     8.45

2.

8.55 -     9.40

3.

9.55 -   10.40

4.

10.50 - 11.35

Obed 15 min.

5.

11.50 -  12.35

6.

12.40 -  13.25

7.

13.30 - 14.15

8.

14.20 -  15.05

 

 1. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 19.30 hod. Vstup pre žiakov je dovolený do 18.30 hod. (žiaci ZUŠ, vstup do učebne informatiky – práca na internete len pod dozorom pedagóga, vstup do multimediálnej učebne len s pedagogickým dozorom, to isté do školskej telocvične, školskej dielne a do učební na delené vyučovacie hodiny- stále len s pedagogickým dozorom).
 2. Žiak prichádza do školy najneskôr 10 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou. Škola sa zamyká od 8.00 hod. Pri vstupe do budovy si žiaci očistia obuv a prezúvajú sa  do zdravotne vyhovujúcich a z hľadiska bezpečnosti vhodných prezuviek (sandále, papuče, poltopánky). Za prezuvky sa nepovažuje športová obuv používaná na telesnú výchovu, ani obuv s čiernou podrážkou, ktorá znečisťuje podlahu. Vstup do telocvične je dovolený len v prezutej a čistej obuvi.
 3. Topánky a vrchný odev si žiaci uložia v šatňových skriniach určených pre danú triedu. Za uzamknutie šatňových skríň zodpovedajú žiaci vykonávajúci službu podľa poverenia triedneho učiteľa. V šatňových skriniach sú žiaci povinní udržiavať poriadok, svoje veci majú riadne uložené (topánky – prezuvky vyrovnané, vrchné ošatenie – kabát zavesený na ramienku). Pri neskorom príchode do školy je žiak povinný použiť náhradnú obuv už pri vstupe do budovy.
 4. Pri vchode do školy je vrátnička, ktorej  je každý, koho vyzve, povinný preukázať sa študentským preukazom školy alebo iným osobným dokladom.
 5. Po zaznení hudobného signálu na začiatku hodiny má žiak pripravené školské potreby na nastávajúcu vyučovaciu hodinu a na svojom mieste čaká na vyučujúceho.
 6. Vyučovanie na prvej vyučovacej hodine začíname krátkou modlitbou alebo čítaním úryvku zo Svätého písma na príslušný deň.
 7. Ak vyučujúci mešká na vyučovanie viac ako 10 min.,  týždenník skutočnosť nahlási vedeniu školy.
 8. Počas celého vyučovania sa žiaci zdržiavajú  v priestoroch školy a správajú sa tak, aby nerušili prebiehajúci vyučovací proces. V priebehu vyučovania nesmú žiaci opustiť budovu školy bez priepustky.
 9. Po skončení vyučovacej hodiny si žiak odloží použité pomôcky a pripravuje sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Pri odchode z triedy do inej učebne sú žiaci povinní všetky veci si odložiť do aktovky, túto zatvoriť a triedu zamknúť. V prípade nedodržania týchto opatrení je žiak zodpovedný za stratu svojich vecí. 
 10. Počas prestávok je žiak povinný dodržiavať pokyny pedagogického dozoru.
 11. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny urobia žiaci v triede poriadok, stoličky vyložia na lavice a zatvoria okná. Vyučovanie sa končí krátkou ďakovnou modlitbou. Po nej žiaci na pokyn vyučujúceho opustia triedu.
 12. Svoje požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci, ich rodičia, resp. zákonní zástupcovia na sekretariáte riaditeľa školy.
 13. Žiak má právo vybrať si, s kým bude sedieť. V prípade, že aj napriek napomenutiu vyučujúcim vyrušuje, sadne si na miesto, ktoré mu určí vyučujúci.
 14. Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovaciu hodinu alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. 
 15. V prípade straty alebo odcudzenia osobnej veci, žiak túto skutočnosť neodkladne oznámi triednemu učiteľovi.
 16. Vyučujúci je oprávnený na vyučovacej hodine zadržať mobilný telefón, prehrávač hudby (a inú elektroniku) časopisy, lopty a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom a ktoré používa žiak bez súhlasu vyučujúceho. V prípade nedovoleného  používania elektroniky a mobilného telefónu, učiteľ odoberie telefón a vydá ho až zákonnému zástupcovi študenta.
 17. Každé porušenie školského poriadku sa zapíše do triednej knihy.

 

Časť VIII. Dochádzka a uvoľňovanie žiakov z vyučovania

 

Ak sa  žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič, resp. jeho zákonný

zástupca  triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania písomne v študijnom preukaze alebo telefonicky.

Ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom príslušného vychovávateľa.

Podľa§ 144 zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe

nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe

dieťaťa či žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce

vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie

od lekára. Žiak je  povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom v deň po návrate do školy, najneskôr však do 48 hodín. Zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť u triedneho učiteľa neprítomnosť žiaka na vyučovaní  najviac na tri dni. Celkovo však maximálne 5 dní počas jedného klasifikačného obdobia /jeden polrok školského roka/.

Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku. Ak sa  žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod,  rodič, resp. jeho zákonný zástupca je povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka do školy za neospravedlnenú.

Každé ospravedlnenie musí byť zaevidované v indexe. Pri ošetreniach sa vyžaduje vyznačenie nevyhnutného času na ošetrenie od – do. Žiak po ošetrení je povinný zúčastniť sa zvyšného vyučovania.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti študenta  sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom

nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine a taktiež  účasť študenta  na súťažiach.

 

 1. Riaditeľka školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu  alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním telesnej výchovy na základe vyjadrenia príslušného odborného lekára, z ktorého bude zrejmé, ktoré špecifické telesné úkony žiak môže, resp. nemôže vykonávať. O oslobodenie žiaka požiada zákonný zástupca začiatkom školského roka, najneskôr do 20. septembra  alebo ihneď po tom, ako nastala zmena jeho zdravotného stavu vyžadujúca také opatrenie v záujme zdravia žiaka. K žiadosti, ktorú predkladá riaditeľke školy, je zákonný zástupca povinný predložiť aj lekársku správu o oslobodení od špecifických telesných úkonov na príslušnom tlačive od ošetrujúceho lekára. Žiak je potom oslobodený úplne alebo čiastočne od telesných úkonov na hodinách telesnej výchovy na základe rozhodnutia riaditeľky školy. Ak je žiak oslobodený úplne od povinného predmetu telesná výchova, potvrdenie  musí byť vystavené odborným lekárom / nie iba obvodným/ a žiak sa musí zúčastňovať hodín telesnej výchovy.
 2. Neskorý neodôvodnený príchod na vyučovaciu hodinu môže byť dôvodom na neospravedlnenie absencie a na niektoré  opatrenia vo výchove v súlade s platnou legislatívou. Tri neskoré príchody na vyučovanie do 15 minút budú započítané ako 1 neospravedlnená vyučovacia hodina. Štvrtý a každý ďalší oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za ďalšiu neospravedlnenú hodinu.
 3. Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, KOČAP a duchovný program sú súčasťou školského vzdelávacieho programu školy, účasť na týchto aktivitách je pre žiaka povinná.
 4. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného rodičom, resp. zákonným zástupcom žiaka, vychovávateľom domova mládeže alebo ošetrujúcim lekárom. Všetky ospravedlnenia žiaka v študijnom preukaze, ako aj potvrdenia lekára o domácej liečbe žiaka podpíše aj jeho zákonný zástupca.
 5. Pokiaľ je to možné, na lekárske vyšetrenia žiak chodí v čase mimo vyučovania.
 6. Dlhodobé uvoľnenie žiaka z vyučovania môže povoliť riaditeľka školy zo zdravotných alebo iných opodstatnených dôvodov.  
 7. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká viac ako 30 % vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie, na návrh vyučujúceho vykoná komisionálnu skúšku z daného predmetu.
 8. Ak žiak nemá dostatočný počet známok  za klasifikačné obdobie v niektorom predmete z dôvodu častej neprítomnosti v škole, navrhne vyučujúci jeho komisionálne preskúšanie a na tento podnet riaditeľka školy môže nariadiť komisionálnu skúšku z daného predmetu.  Termín a komisiu pre vykonanie skúšky  určí riaditeľka školy.
 9. Tri a viacdňovú neoznámenú neprítomnosť žiaka  na vyučovaní oznámi triedny učiteľ riaditeľovi školy a ten na to písomne upozorní rodičov žiaka, resp. jeho zákonných zástupcov.
 10. Ak je žiak školopovinný, jeho neospravedlnenú neprítomnosť v škole v rozsahu viac ako 15 hodín oznámi riaditeľ školy príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy podľa miesta bydliska žiaka.
 11. V prípade vylúčenia školopovinného žiaka zo školy, plní žiak povinnú školskú dochádzku na inej strednej škole.
 12. Vodičský kurz a ďalšie špeciálne kurzy žiak môže navštevovať len v čase mimo vyučovania.
 13. V prípade nevyhnutného odchodu zo školy počas vyučovania žiak musí mať podpísanú priepustku triednym učiteľom. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa môže podpísať priepustku iný učiteľ. Priepustku žiak  odovzdá na vrátnici pri odchode zo školy.
 14. Žiak má povinnosť chodiť do školy aj po klasifikačných pedagogických poradách. Rodinná dovolenka pred klasifikačnou poradou nie je dostatočným dôvodom na uvoľnenie žiaka z vyučovania.
 15. V prípade straty učebnice je žiak povinný zabezpečiť novú učebnicu, alebo jej stratu nahradiť vo výške 120 % z jej ceny.

 

Časť IX. Výchovné opatrenia

 

Pochvala triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý:

 1. má výborný prospech (prospel s vyznamenaním),
 2. má menej ako 10 ospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín,
 3. reprezentoval  školu,
 4. bol aktívny v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

 

Pochvala riaditeľom školy sa udelí žiakovi, ktorý:

 1. má výborný prospech – priemer 1,00,
 2. má vzornú dochádzku – 0 vymeškaných vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie,
 3. úspešne reprezentoval školu,
 4. poskytol nezištnú pomoc, vykonal vysoko humánny čin, dostal verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

 

Napomenutie triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý:

 1. má 1zápis v klasifikačnom hárku,
 2. má jednu neospravedlnenú hodinu triednej knihe.

 

Pokarhanie triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý:

 1. má 2-3 zápisy v klasifikačnom hárku,
 2. má 2-3 neospravedlnené hodiny.

 

Pokarhanie riaditeľkou školy sa udelí žiakovi, ktorý:

 1. má 4-5 zápisov v klasifikačnom hárku,
 2. má 4-5 neospravedlnených hodín,
 3. preukázateľne podvádzal a klamal.

 

Zníženú známku zo správania 2. stupňa (uspokojivé)  žiak dostane za:

 1. opakované porušenie školského poriadku v ktoromkoľvek bode (napr. oneskorené niekoľkonásobné príchody do školy, neprezúvanie sa po viacnásobnom upozornení, úmyselné  poškodzovanie školského majetku, cieľavedomé klamstvo vo vážnych skutočnostiach za účelom získania neoprávnenej výhody a pod.)
 2. za 6 až 10 neospravedlnených hodín

 

Zníženú známku zo správania 3. stupňa(menej uspokojivé)  žiak dostane :

 1. za vážne porušenie školského poriadku,
 2. za 11 a viac neospravedlnených hodín,
 3. prechovávanie a užívanie drog, alkoholu a omamných látok,
 4. krádež, podvody a falšovanie,
 5. šikanovanie a vydieranie,
 6. vandalizmus,
 7. zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy.

S tretím stupňom zo správania môže súvisieť aj podmienečné vylúčenie zo školy.

 

Žiak môže byť zo školy vylúčený za:

 1. nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení,
 2. zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom bode,
 3. vážny  čin (prepad, lúpež, podiel na závažnej krádeži, vážne ublíženie na zdraví, odcudzenie vozidla, jazda na motocykli alebo motorovom vozidle bez vodičského preukazu, svojvoľné vzdialenie sa zo školy motorovým vozidlom).

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil povinnú školskú  dochádzku, bude po dohovore s rodičom, resp. zákonným zástupcom  preradený na inú školu, alebo vylúčený po ukončení povinnej školskej dochádzky. O podmienečnom vylúčení a celkovom vylúčení zo školy rozhoduje riaditeľka školy   podľa zákona 596/2003.

 

Časť X. Druhá šanca

 

Každý žiak si zaslúži druhú šancu. V praxi sa to bude realizovať nasledovne:

 1. Žiak, ktorý porušil školský poriadok a vyslúžil si za to pokarhanie  či zníženú známku zo správania, môže raz počas celého štúdia do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia  priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia.
 2. Zadosťučinenie môže nadobudnúť charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, doučovanie spolužiakov, služba v jedálni, nácvik divadla a pod.)
 3. Vykonanie zadosťučinenia zmení charakter pokarhania, či zníženej  známky zo správania o jeden stupeň (t.   j. pokarhanie riaditeľkou školy na pokarhanie triednym učiteľom, dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľkou školy atď.)

O možnosti a forme zadosťučinenia rozhodujú: učiteľ, ktorý problém rieši, triedny učiteľ a riaditeľka školy.

 

Časť XI. Správanie žiaka na verejnosti

 

 1. Žiak je povinný svojím správaním na verejnosti prispievať k dobrému menu školy a vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Voči dospelým aj rovesníkom sa správa zdvorilo a úctivo, je solidárny voči slabším.
 2. Závažné priestupky, ktorých by sa žiak dopustil vo voľnom čase, ovplyvnia hodnotenie zo správania.
 3. Žiak má zakázané poškodzovať meno školy na verejnosti (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete, atď.) šírením neoverených informácii o škole, dohadov a pod.
 4. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa žiakom odporúča dodržiavať večerné záverečné hodiny ( v lete do 22.00 hod., v zime do 21.00 hod).

 

 

 

 

Časť XII. Správanie žiakov v školskej kaplnke

Školská kaplnka je liturgickým priestorom. Je v nej uložená Sviatosť oltárna, v ktorej je prítomný sám Ježiš Kristus pod spôsobom chleba. Návšteva Najsvätejšej sviatosti je “dôkazom vďačnosti, znakom lásky voči nášmu Pánovi“.

Žiaci sa na chodbe pred kaplnkou a v kaplnke majú správať zvlášť dôstojne. Nevyrušujú tých, ktorí sa modlia alebo rozjímajú.

 

Časť XIII. Správanie žiakov v školskej jedálni

 

 1. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas konzumácie jedla. Pred jedlom a po jedle sa pomodlia spoločne, alebo individuálne.
 2. Počas pobytu v školskej jedálni je žiak povinný dodržiavať pokyny pedagogického dozoru, správa sa disciplinovane, s úctou k ostatným stravníkom a k jedlu. Jedlo je Boží dar.
 3. Stravník sa pri odbere jedla musí preukázať svojou čipovou kartou. Stratu čipovej karty oznámi stravník ihneď vedúcej školskej jedálne.  

 

Časť XIV. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

 

Žiaci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany pri všetkých činnostiach v rámci výchovy a vzdelávania, akciách usporiadaných školou i mimo vyučovania. Zásady sú uvedené v dodatku školského poriadku, prevádzkových poriadkoch a poriadkoch odborných učební a  telocvične.

Triedni učitelia v každom školskom roku preukázateľným spôsobom žiakov oboznámia so školským poriadkom a zásadami BOZ a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy. Záznamy (originály) odovzdajú  zástupcovi riaditeľa školy.

Učitelia vyučovacích, najmä odborných predmetov realizovaných v odborných učebniach, dielňach, posilňovni, telocvični, preukázateľne poučia žiakov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany v týchto priestoroch, o správnych pracovných postupoch a vedomosti overia. Záznamy si založia do pedagogickej dokumentácie.

 

Školský úraz

Ak sa stane úraz, musí ho ihneď žiak nahlásiť prítomnému učiteľovi alebo učiteľovi konajúcemu pedagogický dozor.

Školský úraz je poškodenie zdravia žiaka, ak sa stal pri výchovno-vzdelávacej činnosti, nepovinnej činnosti organizovanej školou alebo v priamej súvislosti s ňou a pri činnostiach, ktoré žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa, resp. povereného zamestnanca školy. Úraz musí byť vyšetrený. Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovanie miesta úrazu, ak ide o závažný úraz, uvedenia mena a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu. Úraz vyšetrí prítomný učiteľ alebo učiteľ konajúci dozor. Vznik úrazu nahlási uvedený učiteľ pani zástupkyni a triednemu učiteľovi. Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viacej ako 3 dni.

 

 

 

 

Časť XV. Študentská rada

 

 1. Na gymnáziu pracuje študentská rada. Jej práca sa riadi štatútom študentskej rady, ktorý schvaľuje riaditeľka školy.
 2. Študentská rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Zástupcovia do študentskej rady sú volení podľa štatútu. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľke školy.
 3. Študentská rada sa predovšetkým:
 1. vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

 

Časť XVI. Symboly v škole

 

Na čelnej stene úradných miestností sa umiestňuje kríž ako symbol kresťanstva, obraz pápeža a obraz diecézneho biskupa. Na čelnej stene vo všetkých učebniach sa umiestňuje štátny znak, štátna vlajka, štátna hymna a preambula Ústavy SR.

Škola má vlastné logo. Logo školy je možné používať len na úradných listinách, na úradnej pečiatke školy a na oficiálnej internetovej stránke školy, prípadne ako podtlač na dresoch, v ktorých žiaci reprezentujú školu.

 

Časť XVII. Záverečné ustanovenia

 

Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať rozmnožovaniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej veselej atmosféry v kolektíve, nie ničiť ich. Ak má žiak, či vyučujúci pochybnosť o tom, že niektorý bod školského poriadku protirečí týmto hodnotám, nech na to okamžite upozorní riaditeľa školy.

So školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka. V prípade zmeny školského poriadku počas školského roka, oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej triednickej hodine po jeho zmene.

Súčasťou školského poriadku sú aj prílohy:

Č. 1  Pravidlá v učebni IKT

Č. 2  Pravidlá na hodinách TEV

Č. 3  Pravidlá pre používanie tabletov

Č. 4  Pravidlá mimoškolských podujatí (imatrikulačný večierok, tablo, stužková slávnosť)

S danými pravidlami budú žiaci oboznámení vyučujúcimi daných predmetov.

S pravidlami mimoškolských podujatí budú žiaci oboznámení zodpovednými učiteľmi pred uskutočnením daného podujatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak sa zaväzuje, že bude Školský poriadok Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený. Školský poriadok bude visieť v triede počas celého šk. roka.

 

 

 

 

Školský poriadok Gymnázia sv. Jána Pavla II. bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou  v Poprade dňa 26. 08. 2019

 

Školský poriadok Gymnázia sv. Jána Pavla II. bol prerokovaný a schválený Radou školy v Poprade dňa 14.10. 2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                            riad. školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom