Rodičovský príspevok

 

Rodičovský príspevok sa po schválení na plenárnom zasadnutí Rodičovského spoločenstva pri CSŠ v Poprade bude  vyberať len v hotovosti triednym učiteľom v nasledujúcej výške:

 

Počet detí

Poplatok

1 dieťa

30 €

2 súrodenci

45 €

3 a viac súrodencov

50 €

 

Rodičovský príspevok je nevyhnutný pre bežné fungovanie školy. Poplatok je potrebné zaplatiť naraz do 15. novembra 2017,  prípadne v dvoch splátkach do 15. 11. 2017 a do 15. 12. 2017.

Darcovský účet:

Z podnetu verejnosti sa otvoril aj darcovský účet. Vašim darom podporujete progresívne fungovanie školy, obnovenie vybavenia tried (napr. tabule, športové potreby), techniky IKT, zriadenie laboratória, realizáciu prestavby telocvične atď.

Číslo účtu:

SK57 0200 0000 0035 2160 8656

Variabilný symbol:

2017

Poznámka pre príjemcu:

meno a priezvisko žiaka, trieda

 

Váš rodičovský príspevok, prípadne aj darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

O konkrétnom použití získaných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy www.scspp.sk

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom