Kritériá prijímacieho konania

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade

Tel. 052 7721389,  scspp@scspp.skwww.scspp.sk

 

 

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

pre šk. rok 2020/2021.

 

1.            Pre školský rok 2020/2021 v študijnom odbore 7902 J 00 gymnázium otvárame 1 triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 22 na základe prijímacej skúšky a bez prijímacej skúšky.

 

2.         Termíny konania prijímacích skúšok: 11. máj 2020 (1. termín), 14. máj 2020 (2. termín).

 

3.         Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, (§ 65 ods. 5 školského zákona).

 

4.         Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky
 z matematiky (MAT) a zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), preferenčných bodov za prospech
na ZŠ, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ a za úspechy v súťažiach na ZŠ.

 

5.         Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 80(40 bodov za test zo slovenského jazyka
a literatúry, 40 bodov za test z matematiky).

 

6.         Preferenčné body za prospech na ZŠ  budú vypočítané na základe priemeru všetkých známok žiaka v 2. polroku 6., 7. a 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka vrátane výchovných predmetov.

 

                    Hodnotenie výsledkov zo ZŠ

priemer študijných výsledkov       získané body

1,00-1,19                                 30

1,20-1,39                                 25

1,40-1,59                                 20

1.60-1,79                                 15

1,80-1,99                                 10

nad 2,00                                    0

 

Maximálny počet preferenčných bodov za prospech na ZŠ je 30.

 

7.         Preferenčné body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ budú pridelené podľa vzorca:  % úspešnosti v teste /10  (napr.  ak žiak dosiahne z MAT 80% a zo SJL 70%, získa 80/10 + 70/10 = 8 + 7 = 15 bodov).

Maximálny počet preferenčných bodov za celoslovenské testovanie je 20.

 

8.         Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené na základe nasledujúcej tabuľky

                        okresné/obv. kolo/        krajské kolo     celoštátne kolo

Predmetová súťaž

1.miesto           10 bodov         15 bodov         20 bodov

2.miesto             9 bodov         14 bodov         20 bodov

3.miesto             8 bodov         13 bodov         20 bodov

Úspešný riešiteľ             3 bodov           5 bodov           8 bodov

Športová súťaž

1.-3. miesto        3 bodov           5 bodov         10 bodov

Doklad o umiestnení /originál, alebo overenú kópiu/ je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. Overenou kópiou sa rozumie aj kópia opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom jej riaditeľa. Bodujú sa dva najlepšie umiestnenia dosiahnuté v 6. – 9. ročníku.

Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 40.

 

9.         Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na základe súčtu bodov získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov a pridelených preferenčných bodov (odseky 7, 8 a 9). Maximálny počet bodov je 170.

 

10.       Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§67 ods. 3 školského zákona)

 

11.       Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:

           zmenená pracovná schopnosť uchádzača,

           počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku z matematiky,

           počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,

           preferenčné body za úspechy v súťažiach (odsek 8),

           výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ,

           preferenčné body za prospech na ZŠ,

 

13.       Prijímaciu skúšku uchádzač  n e u r o b í  vtedy, keď získa menej ako 25% bodov za písomnú prijímaciu skúšku z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry. Ak uchádzač neurobí prijímaciu skúšku, nemôže byť na štúdium prijatý.

 

14.       Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 22 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu) do 1 triedy. V prípade, že prijatého žiaka zákonný zástupca nezapíše v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.

 

15.       Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa umiestnenia na základe celkového získania bodov do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa vopred pridelených číselných kódov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke školy a na recepcii školy na nástenke.

 

16.       Termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na gymnáziu dostane zákonný zástupca uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí do troch dní od 2. termínu prijímacej skúšky.

 

Prijatý uchádzač na zapísanie na štúdium musí dodržať stanovenú lehotu. V opačnom prípade rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na tunajšej škole, je neplatné.

 

Kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 18. 2. 2020.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                     riaditeľka školy

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom