Kritériá prijímacieho konania

 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 1. Pre školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 7902J00 gymnázium otvárame 1 triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 31 na základe prijímacej skúšky alebo bez prijímacej skúšky.
 2. Termíny konania prijímacích skúšok: 14. máj 2018 (1. termín) a 17. máj 2018 (2. termín).
 3. Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% podľa § 65 odsek 5 školského zákona.  
 4. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov  písomnej prijímacej skúšky z matematiky (MAT) a zo slovenského jazyka a literatúry (SJL), preferenčných bodov za prospech na ZŠ, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ a za úspechy v súťažiach na ZŠ.
 5. Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 80 (40 bodov za test zo slovenského jazyka  a literatúry, 40 bodov za test z matematiky).
 6. Preferenčné body za prospech na ZŠ budú vypočítané na základe priemeru všetkých známok žiaka v 2. polroku 6., 7., a  8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka vrátane výchovných predmetov.

         Hodnotenie výsledkov zo ZŠ

Priemer študijných výsledkov

Získané body

1,00 - 1,19

30

1,20 - 1,39

25

1,40 - 1,59

20

1.60 - 1,79

15

1,80 - 1,99

10

Nad 2,00

       0      


         Maximálny počet preferenčných bodov za prospech na ZŠ je 30.

 1. Preferenčné body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ budú pridelené podľa vzorca: % úspešnosti v teste/10                                                            (napr. ak žiak dosiahne z MAT 80% a zo SJL 70% získa 80/10 + 70/10 = 8 + 7 = 15 bodov). 
  Maximálny počet preferenčných bodov za celoslovenské testovanie je 20.
 2. Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené na základe nasledujúcej tabuľky

 

Okresné/obvodné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Predmetová súťaž

1.miesto

10 bodov

15 bodov

20 bodov

Predmetová súťaž

2.miesto

  9 bodov

14 bodov

20 bodov

Predmetová súťaž

3.miesto

  8 bodov

13 bodov

20 bodov

Úspešný riešiteľ

  3 body

  5 bodov

  8 bodov

Športová súťaž

1.- 3.miesto

  3 body

  5 bodov

10 bodov

 

         

        Doklad o umiestnení (originál, alebo overenú kópiu) je potrebné zaslať spolu s prihláškou na                      štúdium. Overenou kópiou sa rozumie aj kópia opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom jej riaditeľa.                   Bodujú sa dve najlepšie umiestnenia dosiahnuté v 6. – 9. ročníku.
         Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 40.

 

 1. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na základe súčtu bodov  získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov a pridelených preferenčných bodov (odseky 7, 8 a 9). Maximálny počet bodov je 170.
 2. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania                              (§67 ods. 3  školského zákona)
 3. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:
 • zmenená pracovná schopnosť uchádzača,
 • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku z matematiky,
 • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
 • preferenčné  body za úspechy v súťažiach (odsek 8),
 • výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ,
 • preferenčné  body za  prospech na ZŠ.
 1. Prijímaciu skúšku uchádzač  n e u r o b í  vtedy, keď získa menej ako 25 % bodov za písomnú prijímaciu skúšku z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry. Ak uchádzač neurobí prijímaciu skúšku, nemôže byť na štúdium prijatý.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 31 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu)  do 1 triedy. V prípade, že prijatého žiaka  zákonný  zástupca nezapíše v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.
 3. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa umiestnenia na základe celkového získania bodov do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa vopred pridelených číselných kódov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri  prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený na webovej stránke školy a vo výveske pri hlavnom vchode do školy.
 4. Termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na gymnáziu dostane zákonný zástupca uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí do troch dní od 2. termínu prijímacej skúšky.

            Prijatý uchádzač na zapísanie na štúdium musí dodržať stanovenú lehotu. V opačnom prípade                  rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na gymnáziu, je neplatné

 

          Kritériá boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31. 1. 2018

    

 

                                                                                                               Ing. Katarína Krajňáková

                                                                                                                      riaditeľka školy

 

            Súbor na stiahnutie: Kritériá prijímacieho konania 2018.pdf

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom