Pokyny pre stravovanie v ŠJ

Úhrada nákladov na školské stravovanie sa v zmysle vyhlášky č. 121/1994 § 9 vykonáva mesačne vopred.

Platby je možné uskutočniť iba prevodom z osobného účtu na účet ŠJ:

 

350026431562 / 0200

 

 Poznámka: 0035  je predčíslie, číslo účtu je 0026431562/0200

 

IBAN: SK9402000000350026431562

 

    Termín úhrad: najneskôr do 20. dňa v mesiaci mesiac vopred

 

Platby za obedy prostredníctvom osobného účtu sú stanovené priemerom na  20 pracovných dní.

S účinnosťou od 1. januára 2015 mení výška poplatku za stravu nasledovne:

 

          1. stupeň (1. – 4. ročník ZŠ)                      1,05                       mesačný poplatok          21,00 €

          2. stupeň (5. – 9. ročník ZŠ)                      1,11                       mesačný poplatok          22,20 €

          gymnázium                                                 1,22                      mesačný poplatok          24,40 €

 

Konštantný symbol: 0308                         

Variabilný symbol: mesiac a rok, na ktorý je platba zadaná (pr. 022014)

 

Meno žiaka a triedu je nutné uvádzať do poznámky!

 

 

Termín odhlasovania zo stravy je deň vopred do 14.00 hod. na www.eskoly.sk alebo

osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo prostredníctom e-mailovej adresy: jedalen@scspp.sk.

 

 

Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom