Zoznam vysokých škôl SR

Verejné vysoké školy

www

Univerzita Komenského v Bratislave

http://www.uniba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

http://www.upjs.sk

Prešovská univerzita v Prešove

http://www.unipo.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

http://www.ucm.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

http://www.uvm.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

http://www.ukf.sk

Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici

http://www.umb.sk

Trnavská univerzita v Trnave

http://www.truni.sk

Technická univerzita v Košiciach

http://www.tuke.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

http://www.stuba.sk

Žilinská univerzita v Žiline

http://www.uniza.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

http://www.tnuni.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

http://www.euba.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

http://www.uniag.sk

Technická univerzita vo Zvolene

http://www.tuzvo.sk

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

http://www.vsmu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v BA

http://www.vsvu.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

http://www.aku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku

http://www.ku.sk

Univerzita J. Selyeho v Komárne

http://www.selyeuni.sk

 

Súkromné vysoké školy

www

Bratislavská vysoká škola práva

http://www.uninova.sk

VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.

http://www.vssvalzbety.sk

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

http://www.vsemvs.sk

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne                                          

http://www.vsm.sk

Vysoká škola v Sládkovičove

http://www.vssladkovicovo.sk

Stredoeurópska VŠ v Skalici                                                   

http://www.sevs.sk

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

http://www.ismpo.sk

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

http://www.dupres-grop.com

 Bratislavská medzinárodná škola liberárnych štúdií

http://www.bisla.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

http://www.vsbm.sk

Paneurópska vysoká škola

http://www.panerouni.sk

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica

http://www.huaja-bs.eu

Akadémia médií, odb. VŠ  mediálnej a mark. komunikácie v Bratislave

http://www.akademiamedii.sk

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, právna forma: a. s.

http://goethehb.eu

 

Štátne vysoké školy

www

Akadémia policajného zboru v Bratislave

http://www.akademiapz.sk

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši

http://www.aos.sk

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

http://www.szu.sk

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom