Odkazy

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Poprade http://www.ppppoprad.sk/

Asociácia výchovných poradcov http://www.asociaciavp.wbl.sk/

Prevencia šikanovania  http://www.prevenciasikanovania.sk

Bezpečná škola – prevencia kriminality http://www.bezpecnaskola.sk/

Európsky diár http://www.europadiary.eu/docs/2011-12/edito_sk.pdf   

http://www.europadiary.eu/docs/11-12_SK_TK.pdf

Centrálny informačný portál rezortu školstva https://www.iedu.sk

Rozvoj informácií regionálneho školstva http://www.rirs.iedu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie http://www.vudpap.sk/

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky http://www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav http://www.statpedu.sk

Krajský školský úrad Prešov 

Inštitút informatiky a štatistiky - INFOSTAT http://www.infostat.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania http://www.siov.sk/

Ústav informácií a prognóz školstva SR http://www.uips.sk

Slovenská debatná asociácia http://www.sda.sk/

Dobrovoľníctvo spája ľudí s dobrým srdcom http://www.dobrovolnictvo.sk/

Slovenská akadémia vied http://www.sav.sk

Mladí vedci Slovenska http://www.vzdelavaniekvede.sk/

Slovenská psychologická spoločnosť http://www.psychologia.sav.sk/sps

Československá psychologie http://cspsych.psu.cas.cz

Projekt Zodpovedne.sk v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus http://www.zodpovedne.sk

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu http://www.saaic.sk

Data archív výskumu mládeže http://www.vyskummladeze.sk

Moderná škola - informačný portál pre učiteľov, rodičov a deti http://www.modernaskola.sk

Podpora moderného a inovatívneho vzdelávania http://www.dobraskola.sk/ http://www.uspesnaskola.sk/

Slovenský inštitút mládeže http://www.iuventa.sk

Projekt Infovek http://www.infovek.sk

 

Oficiálnou internetovou stránkou Európskej únie

http://europa.eu/

http://europa.eu/teachers-corner/index_sk.htm

 

Charta základných práv Európskej únie

http://eur-lex.europa.eu/sk/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303SK.01000101.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_z%C3%A1kladn%C3%BDch_pr%C3%A1v_Eur%C3%B3pskej_%C3%BAnie

 

Systém ochrany ľudských práv

http://www.ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=systemy_ochrany

 

Dohovor o právach dieťaťa

http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-o-pravach-dietata/crc20/

  

Plný text Všeobecnej deklarácie ľudských práv   

http://www.amnesty.sk/article_files/file/UDHRvSVK.pdf

http://www.ucps.sk/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav

 

Kreslená verzia Všeobecnej deklarácie s názvom "Pas za ľudské práva" 

http://www.amnesty.sk/article_files/file/passeport60ans_SK.pdf

 

Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány 

http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/ludske_prava-dolezite_dokumenty_a_ludskopravne_organy

 

Olympiády a súťaže – podpora talentovanej mládeže http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

Informačný portál o športových súťažiach http://www.skolskysport.sk   

výživa pre učiteľov http://www.zumanual.daphne.sk/pages/uvod.html

živá učebnica http://www.zivaucebnica.org/

ako na nástrahy internetu http://preventista.sk/info/

osobný kariérny kompas https://www.successacademy.sk/

dobré nápady pre všetkých http://www.dobre-napady.sk/

váš sprievodca angličtinou http://www.englishguide.sk/

pútavé online vzdelávanie http://www.sokratovinstitut.sk/e-learning/files/

o počítačových hrách vhodných pre deti http://vlcata.sk/

 

 

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
    Dlhé hony 3522/2
    058 01 Poprad
  • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom