Naše projekty

 

PROJEKTWOCHE

Projekt bol realizovaný so študentmi našej školy od 25. 9. 2017 – 30.9. 2017 v Škutovkách – Liptovskej Osade. Žiaci sa PROJEKTWOCHE - projektového týždňa zúčastnili spolu s koordinátormi zo SRN. Projekt bude realizovaný aj v školskom roku 2018/2019.

Cieľ projektu:

 • Prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách.
 • Posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti.
 • Nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu.
 • Motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na zemi.
 • Viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a svetovej úrovni.
 • Rozvíjať jazykové kompetencie.

 

Sv. Martin by mal radosť

   V Spišskej diecéze sa nedávno skončil Jubilejný rok sv. Martina. Jeho schopnosť všimnúť  si slabších a podeliť sa s nimi sa stala príkladom pre všetkých účastníkov medzinárodného sociálno-náboženského projektu, tzv. Projektwoche. Nemecké katolícke organizácie Socio Movens a Kommende Dortmund boli hlavnými sponzormi podujatia s bohatým programom, ktoré- ho sa mohlo zúčastniť 18 žiakov z Cirkevného gymnázia P. U. Olivu v Poprade a 14 z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. V malebnej prírode Nízkych Tatier v rekreačnom stredisku s názvom Škutovky si mladí ľudia počas posledného septembrového týždňa vytvárali pozitívny vzťah k sociálnej práci. Vypočuli si rozličné inšpiratívne prednášky, navštívili  o. z. Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, či pripravili zábavno-súťažný program, ktorý pobavil rómske deti. A to nie je všetko. Príklad štedrosti svätého Martina prejavili mladí rôznymi darčekmi pre rómske deti,  ktoré sami vyrobili pod vedením vyškolených lektorov v rámci tvorivých dielní. Ku koncu podujatia pricestovali na Škutovky niektorí absolventi minuloročných sociálnych projektových týždňov.

   Okrem absolventov zo Slovenska prišli aj mladí ľudia z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Nemecka, Francúzska i Uruguaja, ako aj traja členovia hudobnej skupiny Gen Rosso z Florencie. Pod vedením členov skupiny  Gen  Rosso si títo mladí nacvičili hudobno-tanečnú show a v sobotu večer ju predstavili verejnosti v aule Jána Pavla II. v Ružomberku. Vstupné bolo dobrovoľné a výťažok z podujatia dostal ako dar Hospic milosrdných sestier v Trenčíne. Nádherná bodka za týždňom, bohatým na zážitky a rozdávanie. Sv. Martin by mal z týchto mladých ľudí určite radosť.

                                                                                                     ThLic. Peter  Nákačka, PhD.

                                                                                                               garant projektu

 

COMPACT FOR EUROPE

Po absolvovaní sociálnych projektových týždňov sa naši študenti v dňoch 12. – 17. augusta 2018 zúčastnia stretnutia mládeže z celej Európy „INTERNATIONAL YOUTH MEETING“ v Budapešti. Účastníci projektu sa zapoja aj do prípravy veľkého benefičného muzikálu pod vedením známej medzinárodnej skupiny GEN VERDE.

Cieľ projektu:

 • Prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v skupinách na medzinárodnej platforme.
 • Posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti v širšom kontexte Európy.
 • Motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na zemi.
 • Viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a svetovej úrovni.
 • Rozvíjať jazykové kompetencie.
 • Nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu.

                                                                                                      ThLic. Peter  Nákačka, PhD.

                                                                                                                 garant projektu

 

IT ACADEMY – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt do ktorého sme zapojení od 1. 9. 2017 reaguje na požiadavky IT sektora – prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

 • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
 • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami)
 • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
 • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

 

Trvanie projektu:   2/2016 – 10/2020

Zapojenie do projektu:

 • práca s inovatívnymi metodikami v predmetoch MAT, CHE, GEO, INF
 • motivačné akcie pre štúdium IKT, prírodných a technických vied (krúžky, súťaže, workshopy, semináre)
 • zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti žiakov podľa medzinárodného štandardu ECDL
 • vzdelávanie učiteľov

                                                                                                                     Ing. Eva Gabonayová

                                                                                                                            garant projektu

 

ENGLISH  GO

Anglický jazyk  je popri francúzskom a nemeckom jazyku na našom gymnáziu preferovaným maturitným jazykom  a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie našich absolventov gymnázia na trhu práce.

Projekt EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií na hodinách anglického jazyka, ale aj samostatne v domácom prostredí študenta (majú tak možnosť bez obmedzení si doma on-line zlepšovať jednotlivé zručnosti).

Vzdelávací obsah projektu EnglishGo:

 • Autentické materiály, videomateriály BBC a lekcie nahovorené native speakers
 • Jednoduché a rýchle vyhľadávanie podľa témy alebo gramatického zaradenia
 • V súlade so Štátnym vzdelávacím programom, pre 1. – 4. ročník gymnázia,

           podľa katalógu cieľových požiadaviek, do úrovne B2

 • Ako doplnkové materiály pre učebnice angličtiny
 • Rôznorodé interaktívne aktivity, testovacie úlohy a cvičenia

 

EnglishGo a maturita

 • Pokrýva všetky maturitné témy
 •  účinný nástroj na prípravu na maturitu
 • Obsahuje autentické materiály aj reportáže BBC
 • Zameriava sa rovnomerne na všetky štyri kľúčové jazykové kompetencie
 • Odzrkadľuje skutočný život a každodenné situácie v spoločnosti
 • Má pozitívny vplyv na študentov, udrží ich zvedavosť a pozornosť

 

Cieľ projektu:

 • Digitalizácia obsahu anglického jazyka

 • Zmodernizovanie metód výučby anglického jazyka

 • Podpora kreativity a rozvíjanie jazykových kompetencií

                                                                                                          Mgr. Anna Špinerová

                                                                                                               garant projektu

 

Permakultúrna záhrada a EKO trieda

Cieľ projektu:

 • Vybudovanie bylinkovej špirály a vyvýšeného záhona na pestovanie zeleniny

 • Vybudovanie náučného biologicko-enviromentálneho chodníka

 • Moderné metódy vyučovania prepojené s praxou

 • Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s biológiou a ekológiou

 • Úprava okolia školy tak, aby mohlo byť využité vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov vo všetkých troch zložkách školy

 • Zapojenie žiakov do budovania jedlého lesa, umožnenie rozvoja a realizácie aj praktických zručností žiakov

 • Vzbudenie záujmu žiakov o trvalo-udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý nevykorisťuje planétu

 • Vytvorenie podmienky pre vyučovanie realizované vo vonkajšej  EKO triede s cieľom vytvoriť prostredie pozitívnej pracovnej klímy

 • Používanie moderných metód vyučovania, ktoré sú prepojené s praxou

 • Zvýšenie angažovanosti a spolupráce s rodičmi detí našej školy

                                                                                                          Mgr. Gabriela Šromeková

                                                                                                                  garant projektu

 

 

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Pavla II.
  Dlhé hony 3522/2
  058 01 Poprad
 • 052/7721389

Ďakujeme našim sponzorom