• Prijímacie konanie

     •  

      1. Dôležité termíny

      Pre školský rok 2024/2025 v študijnom odbore 7902 J gymnázium – všeobecné zameranie otvárame 1 triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 23.

      Do 20. marca 2024 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi Gymnázia sv. Jána Pavla II. prihlášku na štúdium.
      Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa budú konať:

       

      2. mája 2024 (štvrtok) - 1. termín

      6. mája 2024 (pondelok) - 2. termín

      17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) riaditeľ gymnázia zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.

       

      Najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

       


       

      Prijímacie konanie novelizovaný zákon

      Viac tu

       

       

       

Počet návštev: 3097