• Prijímacie konanie

    •  

     Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

      

      

     Aktualizované Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 nájdete tu

     Podávanie prihlášok

     • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
     • EDUID školy je: 100012408
     • Názov školy: Gymnázium sv. Jána Pavla II. ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Pavla II.
     • Kód odboru: 7902 J  Gymnázium so všeobecným vzdelaním
     • Prihláška na vzdelávanie je schválená ministerstvom školstva a nájdete ju tu
     • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
     • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
     • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
     • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.


     Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

     • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona),
     • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

      

     Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 školského zákona.


     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia

     • v prvom termíne 2. mája 2022 alebo 3. mája 2022,
     • v druhom termíne 9. mája 2022 alebo 10. mája 2022.

      

     Ďalšie informácie ministerstva školstva k prijímaciemu konaniu sú zverejnené od 2. 2. 2022 a nájdete ich tu 

      

     Najčastejšie kladené otázky k prijímaciemu konaniu nájdete tu 

      

     Infografika - Možnosti podania prihlášky 

     Infografika - Dôležité termíny pre prijímacie konanie na stredné školy 

      

      


      

     Prijímacie konanie novelizovaný zákon

     Viac tu

      

      

      

Počet návštev: 174